Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 3

2015-12-18
Fi2015/04271/SFÖ
Fi2015/05652/RS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kammarkollegiet
Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 2, bet. 2015/16:FiU2, rskr. 2015/16:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Allmänna arvsfonden

Myndigheten ska redovisa kostnader för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, förvaltning av fonden samt administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler och övrigt. Kostnader för hantering av fondens ekonomiadministration och återkrav som Arvsfondsdelegationen överlämnar till kollegiet ska särskiljas och redovisas uppdelat där så är möjligt.

Myndigheten ska redovisa åtgärder för att bibehålla kvaliteten i handläggningen och för att effektivisera verksamheten.

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2016–2020. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas senast den 20 januari, 19 februari, 3 maj, 1 augusti och 26 oktober 2016.

Avvecklingsverksamhet

Myndigheten ska redovisa de uppdrag där regeringen beslutat att Kammarkollegiet ska hantera avvecklingsfrågor som återstår efter det att en myndighet upphört.

2

Organisationsstyrning

Avvecklingsverksamhet

Kammarkollegiet ska överta tillgångar och skulder för avvecklade myndigheter till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Övertagandet sker vid den tidpunkt då en myndighet upphört, med utgångspunkt från upprättad årsredovisning.

3

Uppdrag

Statliga lönegarantier

Myndigheten ska sammanställa de uppgifter rörande lönegarantier som länsstyrelserna tar fram. Myndigheten ska lämna följande uppgifter till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet):

  • Månatlig uppgift om hur mycket som betalats ut till länsstyrelserna enligt 12 § lönegarantiförordningen (1992:501), inklusive sociala avgifter, och uppgift om de medel som återbetalats från länsstyrelserna. Av redovisningen ska även saldot för året framgå.
  • Antalet personer och det antal arbetsgivare som lönegaranti-
    utbetalningarna har avsett.
  • Den genomsnittliga lönegarantiersättningen, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person och uppgift om det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning. Vidare ska antal personer och företag som detta avser redovisas.

Redovisningen ska lämnas in senast den sista dagen i varje månad och avse föregående månads uppgifter, för varje län och totalt för riket. All redovisning ska vara uppdelad på konkurser respektive företagsrekonstruktioner.

Redovisa underlag avseende ramavtal

Kammarkollegiet ska i samverkan med Statens servicecenter och Ekonomistyrningsverket (ESV) analysera förutsättningar för och konsekvenser av att ESV:s uppgift att säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga administrativa system flyttas till Kammarkollegiet. Myndigheten ska även överväga om det finns skäl för en alternativ lösning där Statens servicecenter ges ansvaret för hela eller delar av verksamheten. Syftet med en ändrad ansvarsfördelning är att säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva administrativa system utifrån ett statligt helhetsperspektiv. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2016 till regeringen (Finansdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2

Kammarkollegiet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet53 334
ap.1Kammarkollegiet (ram)53 334

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Kammarkollegiet

Administrativa och handläggande uppgifter

Anslagsposten får användas för att finansiera förvaltningsutgifter för Fideikommissnämnden, Resegarantinämnden, Statens överklagandenämnd, Statens skaderegleringsnämnd, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor och Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar.

Skadestånd

Sammanlagt högst 600 000 kronor får användas enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

Fordringsbevakning

Högst 720 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera fordringsbevakning.

Övrigt

1 000 000 kronor ska föras från inkomsttitel 2322 Ränteinkomster på övriga näringslån till anslaget 1:2 Kammarkollegiet, som ersättning för administrationen av näringslånen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kammarkollegiet
ap.11 6003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)43 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)12 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)350 000
- varav ÖVRIGT350 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

För 2016 får Kammarkollegiet disponera en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 250 000 000 kronor för att tillgodose behovet av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter. I avvaktan på ett riksdagsbeslut om anslag för ändamålet ska tillgångar och övriga utgifter för nya myndigheters räkning vid anskaffningstillfället tillfälligt finansieras från en kredit hos Kammarkollegiet. När en myndighet har bildats ska utläggen inklusive ränta regleras genom betalning från den nya myndigheten till Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt dra av ingående mervärdesskatt på fakturor som avser utlägg för nya myndigheters räkning.

Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I verksamheten får det finnas ett balanserat överskott för att täcka risken för framtida skador enligt de principer som allmänt gäller för försäkringsverksamhet. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kreditram på 100 000 000 kronor i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit ska återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättningen som Kammarkollegiet ska betala för en enskild skadehändelse överstiger 50 000 000 kronor, ska dock regeringen besluta om hur det överstigande beloppet ska finansieras utanför det statliga försäkringssystemet.

Kammarkollegiet får emellertid, för att täcka kostnader med anledning av branden vid Gripsholms kungsladugård i Mariefred, utnyttja ytterligare högst 50 000 000 kronor av det balanserade överskottet på det ovan nämnda kontot i Riksgäldskontoret.

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-254 445
2016-02-254 445
2016-03-254 445
2016-04-254 445
2016-05-254 445
2016-06-254 445
2016-07-254 445
2016-08-254 445
2016-09-254 445
2016-10-254 445
2016-11-254 445
2016-12-254 439
Summa53 334
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Kammarkollegiet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Verksamhet
Kapitalförvaltning4 5481 50060 00058 8001 2007 248
Försäkringsverksamhet226 3734 114196 000196 0000230 487
Fordringsbevakning-2369009 5008 7008001 464
Registrering av trossamfund-3363001 000660340304
Inköpscentral24 96322 000100 00087 50012 50059 463
Summa255 31228 814366 500351 66014 840298 966
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Verksamhet
Stiftelserätt2552-16 258-1 2722 5004 200-1 700-19 230
Tolkar och översättare2552-61 631-9 9042 00013 000-11 000-82 535
Summa-77 889-11 1764 50017 200-12 700-101 765
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

För kapitalförvaltningen får den årliga avgiften bestämmas till högst 0,5 procent av marknadsvärdet på tillgångarna.

Indrag av ackumulerat överskott
Av ackumulerat överskott för Statens inköpscentral har 15 763 000 kronor tillförts statens centralkonto (dnr Fi2015/02996/SFÖ).

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Kammarkollegiet medges undantag från att i enlighet med 5 kap. 7 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag värdera statens aktier i Orio AB enligt kapitalandelsmetoden. Aktierna ska i balansräkningen tas upp under rubriken Andra långfristiga värdepappersinnehav till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

För försäkringsverksamheten ska separata resultat- och balansräkningar sammanställas i årsredovisningen. Detsamma gäller för avvecklingsverksamheten för vilken en sammanhållen resultat- och balansräkning ska sammanställas.

Övertagna avsättningar för omstruktureringskostnader som inte har redovisats mot anslag hos de avvecklade myndigheterna ska redovisas mot anslag i samband med övertagandet.

Anslagsposter som Kammarkollegiet disponerar för avvecklingsverksamhet får användas för att betala engångspremier till Statens tjänstepensionsverk avseende kostnader för pensionsersättningar.

Allmänna arvsfonden

Myndigheten får under 2016 ur Allmänna arvsfonden belasta högst 68 500 000 kronor för det arbete som utförs för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, förvaltning av fonden samt administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen.

Kammarkollegiet ska redovisa prognoser för belastningen till regeringen (Socialdepartementet) i april, augusti och oktober.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten samt redovisas uppdelat på bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, förvaltning av fonden och administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Prognoser avseende kostnader för hantering av fondens ekonomiadministration och återkrav som Arvsfondsdelegationen överlämnar till kollegiet ska särskiljas.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Lotta Ganeteg
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/L2 och DOM
Socialdepartementet/FST
Finansdepartementet/BA1, E2, ESA, KO och UR
Arbetsmarknadsdepartementet/I
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens servicecenter