Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2015-12-10
A2015/03205/I
A2015/03155/SV (delvis)
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Hamngatan 4
551 86 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:1 Integrationsåtgärder
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Integrationsåtgärder för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 13, bet. 2015/16:AU1, rskr. 2015/16:57).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1:1

Integrationsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor18 905
ap.13Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund (ram)18 905
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län51 125
ap.4Flyktingguider och familjekontakter (ram)51 000
ap.10Information medborgarskapsceremonier (ram)125
Disponeras av Regeringskansliet/Arbetsmarknadsdepartementet3 750
ap.2Uppföljning och utvärdering av integrationen (ram)3 750

Villkor för anslag 1:1

ap.2 Uppföljning och utvärdering av integrationen

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet och får användas för uppföljning och utvärdering av integrationen på nationell, regional och lokal nivå.

ap.4 Flyktingguider och familjekontakter

Anslagsposten avser ersättning enligt 37 a § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Länsstyrelsen i Jönköpings län får använda högst 750 000 kronor för administrativa kostnader.

ap.10 Information medborgarskapsceremonier

Anslagsposten får användas för information till kommuner om medborgarskapsceremonier.

ap.13 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Anslagsposten får användas för bidrag till organisationer bildade på etnisk grund enligt förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Integrationsåtgärder
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.100Inget0
ap.130Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Integrationsåtgärder
ap.1ram
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/K
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/UF
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
länsstyrelserna
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor