Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
4

2015-10-08
Ku2015/02429/KL
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Riksantikvarieämbetet
Riksdagen har beslutat om Riksantikvarieämbetets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet. 2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Riksantikvarieämbetet och nedan angivna anslag.

Ett levande kulturliv är en del av välfärden och demokratin. Regeringens kulturpolitiska ambition är att skapa förutsättningar för konstnärlig frihet samt kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet.

Kulturarvet är en del av vår samtid och framtid. Regeringens ambition är att skapa förutsättningar för ett levande kulturarv som bidrar till fördjupad samhörighet människor emellan samt mellan människor och miljö.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Bidragsgivning

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur bidragsgivningen från anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård har främjat ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt hur bidragsgivningen skapat förutsättningar för ökad livskvalitet och en hållbar utveckling. Riksantikvarieämbetet ska särskilt redovisa hur bidragsgivningen använts för att förnya och utveckla kulturmiljöarbetet, t.ex. rörande med-
borgarnas delaktighet och tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund vid användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, samt
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

Information om fornlämningar

Riksantikvarieämbetet ska redovisa resultaten av arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra den information om fornlämningar som myndigheten förvaltar. Regeringen har avsatt särskilda medel för att stärka detta arbete inom ramen för anslag 7:2 Bidrag till kulturmiljövård. Riksantikvarie-
ämbetet ska särskilt redovisa hur dessa medel har använts.

Uppdragsarkeologi

Riksantikvarieämbetet ska redovisa resultaten av myndighetens arbete för att främja utvecklingen på det uppdragsarkeologiska området.

Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet ska redovisa vilka som fått bidrag enligt förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verk-
samheten Kulturarvs-IT, med vilka belopp och för vilka ändamål. Redovisningen ska också innehålla en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Riksantikvarieämbetet ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Kultur-
departementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

Prognoser 2015–2019

Riksantikvarieämbetet ska redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • 20 februari
 • 5 maj
 • 26 oktober

Lokalkostnader

Riksantikvarieämbetet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2015 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Riksantikvarieämbetet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Riksantikvarieämbetet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Publik och tillgänglighet

Riksantikvarieämbetet ska, avseende myndighetens besöksmål, redovisa 

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Riksantikvarieämbetet ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen på myndighetens besöksmål. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar.

3

Uppdrag

Ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur kulturmiljöarbetet i Sverige utvecklas. I detta ingår att samlat redovisa vad ansvariga myndigheter har gjort och avser att göra för att de nya nationella målen för kultur-
miljöarbetet ska uppfyllas. Riksantikvarieämbetet ska också redovisa hur myndigheten, utifrån sitt överinseendeuppdrag, avser att regelbundet följa upp målens uppfyllelse.

Myndigheten ska vidare belysa och analysera samspelet mellan nationell, regional och kommunal nivå inom kulturmiljöområdet. Detta innebär bland annat att myndigheten ska kartlägga och redovisa hur läns-
museerna och motsvarande museer arbetar med kulturmiljöfrågor och hur förutsättningarna ser ut för samverkan och verksamhets-
utveckling på regional nivå. Vidare ska Riksantikvarieämbetet redovisa hur ansvariga statliga myndigheter arbetar med och planerar att arbeta med att främja det kommunala kulturmiljöarbetet.

Utifrån bilden av hur området i dag utvecklas ska Riksantikvarieämbetet skapa en bred plattform för samtal om kulturmiljöarbetets framtid. Samtalen ska utmynna i en samlande vision för hur kulturmiljöarbetet bör utvecklas och vilka resultat som bör uppnås fram till 2030. Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt från de mål som beslutats av regering och riksdag och de befintliga ekonomiska och organisatoriska ramarna.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och i bred dialog med övriga berörda aktörer. Länsstyrelserna har samtidigt fått i uppdrag att inkomma till Riksantikvarieämbetet med redovisningar om arbetet med de nationella målen för kulturmiljöarbetet respektive arbetet med att främja det kommunala kulturmiljöarbetet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2016. En delrapport rörande hur kulturmiljöarbetet i Sverige utvecklas ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2015.

Samverkan kring natur- och kulturreservat

Riksantikvarieämbetet ska i samarbete med Naturvårdsverket redovisa hur samverkan mellan naturvård och kulturmiljöarbete fungerar rörande förvaltningen av natur- och kulturreservat. Redovisningen ska bl.a. omfatta goda exempel som kan inspirera till utvecklade förvaltnings-
metoder. Myndigheterna ska även redovisa hur man avser att utveckla samverkan och stärka det gemensamma arbetet med natur- och kulturreservat. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 mars 2016.

Arbete för att nå miljökvalitetsmålen

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur myndigheten verkar för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och hur arbetet integreras i genomförandet av myndighetens verksamhet. I uppdraget ingår också att belysa och analysera förutsättningarna för att myndigheten effektivt ska kunna företräda kulturmiljöaspekterna i arbetet för att nå miljökvalitets-
målen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kultur-
departementet) senast den 22 februari 2015.

Kulturarv i skogen

Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ska gemensamt redovisa hur man i samverkan med berörda aktörer inom skogssektorn verkat för att förhindra skador på kulturmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder. Uppdraget ska utföras i samråd med länsstyrelserna. Rapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den
26 april 2016.

Traditionell småskalig matkultur

Riksantikvarieämbetet ska i samverkan med Statens Jordbruksverk, Institutet för språk och folkminnen och Sametinget under 2015–2018 främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning. Myndigheterna ska tillsammans synliggöra, ta till vara och utveckla bl.a. traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser, kulturmiljöer och landskap. Befintliga uppgifter enligt instruktion samt myndigheternas pågående verksamheter inom områdena ska utgöra bas för genomförandet. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med berörda aktörer och ta sin utgångspunkt i befintliga samarbetsstrukturer. Senast den 8 maj 2015 ska Jordbruksverket redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) hur det gemensamma arbetet kommer att läggas upp. Uppdraget ska delredovisas av Jordbruksverket efter samråd med övriga myndigheter senast den 5 maj 2017 och slutredovisas senast den 26 april 2019.

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksantikvarieämbetet ska under 2015 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Hållbar tillväxt

Riksantikvarieämbetet ska redovisa och analysera hur medel som avsätts för att vårda eller tillgängliggöra kulturmiljön kan stärka arbets-
marknaden och bidra till hållbar tillväxt. Goda exempel som kan tjäna som förebild för framtida insatser ska redovisas. Uppdraget ska genomföras i samråd med länsstyrelserna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2015.

Riksantikvarieämbetet ska under 2015 också utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar samt delta i det strategiska samverkansarbete som leds av Tillväxtverket och VisitSweden AB för att stärka svensk turism och förutsättningarna för svensk besöksnäring.

EU:s strukturfonder

Riksantikvarieämbetet ska i samarbete med Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfonds-
program, inklusive de territoriella samarbetsprogrammen. Av redovis-
ningen ska framgå hur mycket medel som beviljats och utbetalats samt den nationella medfinansieringen. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 juni 2015.

Det europeiska kulturarvsmärket

Riksantikvarieämbetet ska belysa förutsättningarna för ett aktivt svenskt deltagande i det europeiska kulturarvsmärket. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 mars 2016.

Kulturarvslyftet – vårda, tillgängliggöra, utveckla

Riksantikvarieämbetet ska i en rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2015 redovisa det samlade utfallet av satsningen Kulturarvslyftet. Av redovisningen ska framgå hur bidraget fördelats samt för vilka ändamål bidrag beviljats. Rapporten ska också innehålla en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet15 538
ap.10Riksantikvarieämbetet (ram)15 538

Villkor för anslag 1:4

ap.10 Riksantikvarieämbetet

Anslaget får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Anslaget får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

7:1

Riksantikvarieämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet215 822
ap.1Riksantikvarieämbetet (ram)206 039
ap.2Kulturarvs-IT (ram)9 783

Villkor för anslag 7:1

ap.1 Riksantikvarieämbetet

Av anslagsposten får högst 4 500 000 kronor användas för bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet.

ap.2 Kulturarvs-IT

Medlen ska användas till löner för arbetsledare inom ramen för Kulturarvs-IT. Bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verk-
samheten Kulturarvs-IT.

7:2

Bidrag till kulturmiljövård (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet251 133
ap.1Bidrag till kulturmiljövård (ram)245 133
ap.2Bidrag till arbetslivsmuseer (ram)6 000

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Bidrag till kulturmiljövård

 • Bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i 2–5, 7–9 och
  13 §§ förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.  
 • Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas för arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostads-
  byggande enligt 10 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.  
 • Av anslagsposten utgår ersättning enligt 3 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950).
 • Av anslagsposten får medel avsättas för kostnader och ersättningar enligt 2 kap. 7, 8, 14 och 15 § § kulturmiljölagen (1988:950).

 • Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor användas till bidrag för sådana konserveringsinsatser som anges i 13 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Medel som inte används för konserveringsbidrag får användas för att bekosta konservering av fynd från äldre arkeologiska undersökningar.

 • Intrångsersättning får betalas ut vid beslut om kulturreservat enligt
  7 kap. 9 § miljöbalken.
 • Av anslagsposten får högst 2 500 000 kronor användas för förvaltning och utveckling av K-samsök.
 • Av anslagsposten får högst 15 000 000 kronor användas för att utveckla och kvalitetssäkra information om fornlämningar samt för att utveckla de informationssystem som krävs för Riksantikvarie-
  ämbetets förvaltning av denna information.
 • Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor betalas ut som bidrag till föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen (2011:840).

 

ap.2 Bidrag till arbetslivsmuseer

Anslagsposten får användas till bidrag till arbetslivsmuseer. Bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.104663 %0
7:1 Riksantikvarieämbetet
ap.16 4753 %0
ap.20Inget0
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.17 534Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.180 00055 40012 00012 600
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)137 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)45 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2519 280
2015-02-2519 280
2015-03-2519 280
2015-04-2519 280
2015-05-2519 280
2015-06-2519 280
2015-07-2519 280
2015-08-2519 280
2015-09-2519 280
2015-10-2519 280
2015-11-2519 280
2015-12-2519 280
Summa231 360
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksantikvarieämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.10Riksantikvarieämbetet
7:1 ap.1Riksantikvarieämbetet
7:1 ap.2Kulturarvs-IT

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Verksamhet med full kostnadstäckning
Butiksförsäljning besöksmål-1 003221 2001 15050-931
Museitjänster-18 26634524 50024 000500-17 421
Summa-19 26936725 70025 150550-18 352
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas.

Riksantikvarieämbetets verksamhet inom Svensk museitjänst ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Christina Nylén
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SFÖ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket
Statens jordbruksverk
Skogsstyrelsen
Tillväxtverket
Statens kulturråd
Riksarkivet
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för delaktighet
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien
samtliga länsstyrelser
samtliga landsting
samtliga samverkansorgan
Gotlands kommun
Umeå kommun
Sveriges Hembygdsförbund
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Riksförbundet Sveriges museer
Arbetslivsmuseernas samarbetsråd
Föreningen Laponiatjuottjudus