Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2015-12-03
S2015/07800/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:8

Bidrag till psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen47 300
ap.1del till Socialstyrelsen (ram)30 000
ap.4Till Socialstyrelsens disposition (ram)17 300
Disponeras av Vetenskapsrådet12 000
ap.2Forskartjänster inom psykiatri (ram)12 000
Disponeras av Kammarkollegiet782 593
ap.3Till Kammarkollegiets disposition (ram)782 593

Villkor för anslag 1:8

ap.1 del till Socialstyrelsen

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen får använda 30 000 000 kronor under 2015 i enlighet med förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning.

ap.2 Forskartjänster inom psykiatri

Medlen disponeras av Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet får använda 12 000 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 16 april 2009 (dnr S2006/9394/FS) angående uppdrag att inrätta tjänster för forskning för kliniskt verksamma medarbetare inom den psykiatriska hälso- och sjukvården.

ap.3 Till Kammarkollegiets disposition

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Regeringen beslutar att avsätta 66 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:9 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8909/FS) angående stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2015 i enlighet med överenskommelsen. Resultaten av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast det datum som anges i överenskommelsen. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2015. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 20 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:5 från den 29 september 2011 (dnr S2011/8471/FS) som avser utvecklingen och finansieringen av nationella kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012–2016. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2015 i enlighet med överenskommelsen. Resultaten av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast det datum som anges i överenskommelsen. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2015. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Försäkringskassan får använda 10 000 000 kronor under 2015 i enlighet med tidigare regeringsbeslut den 7 november 2013 (dnr S2013/7759/FS) för uppdrag om gemensam kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Myndigheten för delaktighet får använda 10 000 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 6 november 2014 (dnr S2014/7849/FS) för att bedriva ett program för att förändra attityder mot personer med psykisk ohälsa och ge stöd till patient-, brukar- och anhörigorganisationer att bedriva attitydarbete. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Regeringen beslutar att avsätta 7 000 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 24 januari 2013 (dnr S2013/608/FS) angående ett arbete med utveckling av delaktighet och inflytande. Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 24 januari 2013 (dnr S2013/608/FS). NSPH ska även stödja utvecklingen av brukarrevisioner inom landsting och kommuner samt vidta åtgärder för att barns perspektiv på psykisk ohälsa ska uppmärksammas mera. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning (blankett Årlig ekonomisk redovisning eller Slutrapport) lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2015. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anlagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag, se bilaga.

Myndigheten för vårdanalys får använda 4 000 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 20 juni 2012 (dnr S2012/4529/FS) för att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa 2012–2016. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Statens beredning för medicinsk utvärdering får använda 2 500 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 25 april 2013 (dnr S2013/1667/FS) för att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Folkhälsomyndigheten får använda 2 000 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 28 februari 2013 (dnr S2013/1667/FS) för att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Folkhälsomyndigheten får använda 400 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 8 maj 2014 (dnr S2014/3988/FS) för att föreslå en samordnad, effektiv och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning som stöd för lokalt och regionalt självmordspreventivt arbete. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får använda 1 200 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 28 augusti 2014 (dnr S2014/6311/FS) för att beskriva och föreslå modeller för stöd till unga med psykisk ohälsa och som varken arbetar eller studerar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får använda 270 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 12 september 2013 (dnr S2013/6261/FS) angående uppdrag om ungdomars upplevda psykiska ohälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Läkemedelsverket får använda 600 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 25 april 2013 (dnr S2013/1667/FS) för att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

8 000 000 kronor har tilldelats Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd i regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd för att fördela medel till verksamhetsnära forskning inom området psykosociala insatser för personer med omfattande och komplicerad psykiatrisk problematik.

1 000 000 kronor har genom regeringsbeslut III:2 från den 26 februari 2015 (dnr S2013/4483/FST, S2014/8346/FS) beviljats Haninge kommun, Nestor FoU-center, efter ansökan om medel till webbutbildning om äldres psykiska ohälsa.

350 000 kronor har tilldelats Sametinget i regeringsbeslut III:9 från den 23 april 2015 (dnr S2015/3140/FS) för att genomföra en kunskapssammanställning avseende psykosocial ohälsa hos den samiska befolkningen.

7 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för delaktighet i regeringsbeslut III:10 från den 23 april 2015 (dnr S2015/3142/FS) för att bedriva ett program för att förändra attityder mot personer med psykisk ohälsa.

2 500 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regeringsbeslut III:6 från den 28 maj 2015 (dnr S2015/3986/FS) för att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå.

200 000 kronor har tilldelats Försäkringskassan i regeringsbeslut III:2 från den 4 juni 2015 (dnr S2013/7759/FS) för att utvärdera projektet om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet för personer med psykisk ohälsa.

600 000 kronor har genom regeringsbeslut III:1 från den 3 september 2015  (dnr S2015/4270/FS)beviljats efter ansökan om medel för en överenskommelse om samverkan för psykisk hälsa i Sápmi. 

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.4 Till Socialstyrelsens disposition

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen får använda 9 200 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 28 februari 2013 (dnr S2013/1667/FS) för kunskapsstyrning på området psykisk ohälsa, samt i enlighet med regeringsbeslut III:9 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8909/FS) för bedömning av om grundkrav och prestationsmål uppnåtts i 2015 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Socialstyrelsen får använda 6 000 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut 1:19 från den 30 maj 2013 (dnr S2013/4214/FS) för att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet, såsom finansiering av specialistkurser i psykiatri. Detta uppdrag ligger inom ramen för Socialstyrelsens ansvar för specialistkurser för läkare.

Socialstyrelsen får använda 600 000 kronor under 2015 i enlighet med vad som anges i förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning för administration och uppföljning.

1 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Socialstyrelsen för uppdraget att fortsätta förvalta och uppdatera webbplatsen Kunskapsguiden samt att fortsätta utveckla Kunskapsguiden.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.221 2007 0677 0677 0662018
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Åsa Elffors
Likalydande till

Socialstyrelsen
Vetenskapsrådet
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementets forskningspolitiska enhet
Utbildningsdepartementets universitets- och högskoleenhet
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Socialutskottet
Finansutskottet
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Försäkringskassan
Läkemedelsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Sveriges Kommuner och Landsting
Nationell samverkan för psykisk hälsa