Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:13

2015-12-17
S2015/08135/RS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 5:2
Riksdagen har beslutat om anslaget 5:2 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:2

Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet32 861
ap.2Bidrag till myndigheter (ram)15 400
ap.1Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera (ram)17 461
Disponeras av Statistiska centralbyrån900
ap.3Barnstatistik (ram)500
ap.4Övriga insatser (ram)400

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera

Nedanstående organisationer och föreningar får rekvirera medlen från Kammarkollegiet för nedanstående verksamheter under följande villkor: Medlen ska användas under 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

1. 2 090 000 kronor får användas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset i enlighet med regeringsbeslut II:5 den 22 februari 2014             (dnr S2014/3297/FST) för försöksverksamhet i form av samverkansteam.

2. 1 000 000 kronor får användas av Karolinska universitetssjukhuset i enlighet med regeringens beslut IV:1 den 20 november 2014         (dnr U2014/6482/JÄM) i syfte att driva och utveckla stopptelefonen PrevenTell mot sexuellt våld samt för att genomföra ett utbildningsprogram för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2017.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.2 Bidrag till myndigheter

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2016. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut.

1. 7 500 000 kronor får användas av länsstyrelserna för samordning av föräldrastöd i enlighet med uppdrag nr. 35 i regleringsbrevet för länsstyrelserna för 2016. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län får använda 520 000 kronor var, varav minst 50 000 kronor ska gå till verksamhet. Övriga länsstyrelser får använda 280 000 kronor var, varav minst 30 000 kronor ska gå till verksamhet. Den nationella stöd- och samordningsfunktionen vid Länsstyrelsen i Örebro län får använda 900 000 kronor, varav minst 200 000 kronor ska gå till verksamhet.

2. 1 500 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Stockholm i enlighet med regeringsbeslut II:5 den 20 februari 2014 (dnr S2014/1695/FST). Beslutet är ett tillägg till regeringsuppdrag 1:2 från den 11 april 2013 (dnr Ju2013/1492/PO) avseende ett uppdrag att nationellt samordna arbetet mot människohandel. Under 2016 ska Länsstyrelsen i Stockholm arbeta med implementering och spridning. Uppdraget ska i sin helhet slutrapporteras senast den 15 januari 2017.

3. 5 700 000 kronor får användas av Barnombudsmannen i enlighet med regeringsbeslut II:7 den 1 oktober 2015 (dnr S2015/06288/FST) för att under åren 2015-2018 vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och vad de innebär i praktiken både inom skolan och andra områden. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 1 december 2018. 

4. 700 000 kronor får användas av Barnombudsmannen i enlighet med regeringsbeslut II:6 den 1 oktober 2015 (dnr S2015/06287/FST) för att lyssna på flickors och pojkars erfarenheter av ojämställdhet.

ap.3 Barnstatistik

Medlen får användas under 2016  i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 15 september 2011 (dnr S2011/8072/FST) för att ta fram och publicera statistik om barn och deras familjer. Statistiska centralbyrån ska i uppdragets utförande samråda med Regeringskansliet (Socialdepartementet).

ap.4 Övriga insatser

Medlen får användas av Statistiska Centralbyrån (SCB) i enlighet med regeringsbeslut II:4 den 1 oktober 2015 (dnr S2015/06286/FST) för utveckling av SCB:s barnregister.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Michael Blom
Likalydande till

Statistiska centralbyrån
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevsionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Karolinska universitetssjukhuset