Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2015-12-17
S2015/08135/RS (delvis)
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 4:2
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:2 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:2

Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen494 509
ap.1Rådgivning och annat stöd (ram)94 500
ap.2Tolktjänst (ram)74 350
ap.3Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet (ram)19 708
ap.4Elektronisk kommunikation (ram)20 494
ap.8Övrig verksamhet (ram)60 997
ap.10Personligt ombud (ram)104 460
ap.11Bidrag för glasögon till barn och unga (ram)120 000
Disponeras av Kammarkollegiet24 005
ap.6Försöksverksamheter m.m. (ram)24 005
Disponeras av Myndigheten för delaktighet11 000
ap.9del till MFD (ram)11 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet500
ap.7Till Regeringskansliets disposition (ram)500

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Rådgivning och annat stöd

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.

ap.2 Tolktjänst

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning till landstingen (motsvarande) i enlighet med bilagan.

ap.3 Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning i enlighet med förordningen (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet.

ap.4 Elektronisk kommunikation

19 494 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för utbetalning i enlighet med förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation och 1 000 000 kronor får användas i enlighet med förordningen (2014:299) om statsbidrag till samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation.

ap.6 Försöksverksamheter m.m.

1. 360 000 kronor har tilldelats Statistiska centralbyrån i enlighet med ett  uppdrag om att redovisa och föreslå utveckling av data om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Statistiska centralbyråns regleringsbrev för 2016.

2. 3 550 000 kronor får efter ansökan användas av Minneskliniken vid Skånes Universitetssjukhus i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 7 maj 2015 (dnr S2015/1924/FST) om uppdrag att utveckla ett stödverktyg för verksamheter där det bor och vistas personer med kognitiv funktionsnedsättning. Medel för uppdragets genomförande rekvireras från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.7 Till Regeringskansliets disposition

Medlen får användas av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för att täcka vissa merkostnader som funktionshindersorganisationerna har till följd av arbete under 2016 kopplat till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

ap.8 Övrig verksamhet

1. 23 903 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2016 för utbetalning till Synskadades riksförbund (SRF) för anskaffning och placering av ledarhundar i enlighet med lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund. Medlen utbetalas kvartalsvis i förskott utan särskild rekvisition. Socialstyrelsen ansvarar för ekonomisk uppföljning av verksamheten.

2. 10 144 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2016 för utbetalning till den aktör som tilldelats uppdraget efter upphandling att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i vissa organisationer enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7                  (dnr S2012/5379/FST). Socialstyrelsen får av dessa medel medel använda    250 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

3. 12 750 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2016 för utbetalning till den aktör (Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor) som tilldelats uppdraget efter upphandling att ha nationellt ansvar för expertstöd, information m.m. inom området dövblindhet (dnr S2012/5379/FST). Socialstyrelsen får av dessa medel medel använda    250 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

4. 5 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2016 i enlighet med uppdrag II:15 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8959/FST) inom hjälpmedelsområdet.

5. 2 000 000 kronor får användas för deluppdrag 1 av Socialstyrelsen under 2016 i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 3 december 2015 (dnr S2015/07797/FST) i ett uppdrag att ta fram och genomföra en utbildningsinsats för att förebygga fallolyckor.

6. 2 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016 om Utbildningen för handläggare inom LSS.

7. 2 700 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016 Stöd till personer med funktionsnedsättning.

8. 2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016 om Arbetet med demenssjukdom.

 

ap.9 del till MFD

1. 5 500 000 kronor får användas av Myndigheten för delaktighet, Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen i enlighet med regeringsbeslut II:6 från den 1 april 2015 (dnr S2015/2415/FST) i ett uppdrag om en kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

2. 1 000 000 har tilldelats Myndigheten för delaktighet i enlighet med uppdrag om stödfunktion om assistanshundar i Myndighetens för delaktighets regleringsbrev för år 2016.

3. 3 500 000 kronor har tilldelats Myndigheten för delaktighet i enlighet med uppdrag i Myndigheten för delaktighets regleringsbrev för 2016 om information till kommunerna om användning om och implementering av digital teknik m.m..

4. 1 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för delaktighet i enlighet med uppdrag i Myndigheten för delaktighets regleringsbrev för 2016 om att skapa en nationell (digital) mötesplats för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och innovation för berörda aktörer och användare inom området kommunikation för döva och hörselskadade och personer med dövblindhet. 

ap.10 Personligt ombud

Medlen får användas av Socialstyrelsen i enlighet med förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Av medlen får Socialstyrelsen använda 1 500 000 kronor och Länsstyrelserna 3 000 000 kronor för att täcka egna kostnader knutna till arbetet. Socialstyrelsen fördelar medlen till länsstyrelserna utifrån de planer som länsstyrelserna ska lämna in till Socialstyrelsen senast den 1 mars 2016 för hur verksamheten i länet ska stödjas och utvecklas. Vid fördelningen av dessa medel ska särskild hänsyn tas till att länsstyrelserna ska verka för att fler ombud inrättas.

Socialstyrelsen ansvarar för att återstående medel hos länsstyrelserna av 2016 års statsbidrag till kommunerna återbetalas till Socialstyrelsen i samband med redovisningen 2017.

ap.11 Bidrag för glasögon till barn och unga

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
ap.5ram
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Michael Blom
Likalydande till

Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevsionen
Finansdeprtementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Riksdagens socalutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret