Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:20

2015-12-17
S2015/08135/RS (delvis)
Alkoholsortimentsnämnden
Kammarkollegiet Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Alkoholsortimentsnämnden
Riksdagen har beslutat om Alkoholsortimentsnämndens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Alkoholsortimentsnämnden och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

6:1

Alkoholsortimentsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet238
ap.2Alkoholsortimentsnämnden - del till KAMK (ram)238

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
6:1 Alkoholsortimentsnämnden
ap.273 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2520
2016-02-2520
2016-03-2520
2016-04-2520
2016-05-2520
2016-06-2520
2016-07-2520
2016-08-2520
2016-09-2520
2016-10-2520
2016-11-2520
2016-12-2518
Summa238
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:1 ap.2Alkoholsortimentsnämnden - del till KAMK
På regeringens vägnar
Gabriel Wickström
Michael Blom
Likalydande till

Kammarkollegiet
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Systembolaget AB