Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2015-10-01
U2015/04702/S
Boverket
Box 534
37123 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:13 Upprustning av skollokaler
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:99 utg.omr. 18, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:13

Upprustning av skollokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket15 000
ap.1Upprustning skolor - del till BOV (ram)15 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Upprustning skolor - del till BOV

Medel under anslagsposten ska användas för utgifter i enlighet med förordningen (2015:552) om statsbidrag för att rusta upp skollokaler. Högst 1 500 000 kronor får användas för att täcka Boverkets kostnader för administration av bidraget.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:13 Upprustning av skollokaler
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:13 Upprustning av skollokaler
ap.1150 00075 00050 00025 0002018
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Mattias Ahlquist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Näringsdepartementet, avdelningen för bostäder och transport
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolverk
Statens energimyndighet