Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2015-10-29
U2015/05201/UF
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17801
11894 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet. 2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:94).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Ungdomspolitiken

MUCF ska inom ramen för den ungdomspolitiska verksamheten prioritera insatser som rör ungdomars etablering i arbets- och samhällslivet, däribland ungdomars egen försörjning, ungdomars inflytande samt ungdomars psykiska hälsa.

MUCF ska stärka arbetet med integreringen av ungdomsperspektivet i statliga myndigheters verksamhet och med att stödja en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik. Detta ska bland annat ske genom att koordinera myndighetens samlade resurser och ett strategiskt och långsiktigt samarbete med relevanta statliga myndigheter samt genom att utveckla samarbetet med kommuner och landsting.

2. Politiken för det civila samhället

Återrapportering
MUCF ska vad gäller politiken för det civila samhället, utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, redovisa resultatet av arbetet med partsgemensamt forum, det årliga nationella kunskapsseminariet samt den kod om främjande av medborgerligt deltagande (Code of Good Practice on Civil Participation) som antagits av Europarådets samverkansorgan för det civila samhället.

3. Statsbidrag

Återrapportering
Redovisningen av fördelning av bidrag enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer ska, utöver vad som anges i 29 §, innehålla uppgifter om vilka ideella organisationer som får organisationsbidrag respektive vilka organisationer som får projektbidrag. Redovisningen ska också innehålla antalet bidragsgrundande medlemmar fördelat på ålder och kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

MUCF ska därutöver lämna en samlad redovisning och en analys av kostnaderna för administrationen av samtliga statsbidrag som myndigheten ansvarar för.

3

Uppdrag

1. Nya uppdrag

1.1 Fördjupad analys av ungas övergång mellan skola och arbetsliv

MUCF ska analysera och redovisa utvecklingen av ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv. Analysen bör ha ett ungdomsperspektiv, dvs. utgå från samtliga ungdomar och ha ett särskilt fokus på de grupper som identifieras ha stora problem vid etableringen på arbetsmarknaden. En modell för denna analys har utarbetats inom ramen för Temagruppen Unga i arbetslivet. Uppdraget syftar till att komplettera indikatorn unga som varken arbetar eller studerar och öka träffsäkerheten i de policyåtgärder som riktas till målgruppen.
I genomförandet av uppdraget ska MUCF samråda med Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Skolverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Brottsförebyggande rådet samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 1 500 000 kronor. Av de totala kostnaderna får myndigheten
- använda 500 000 kronor från utgiftsområde 17 anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, anslagspost 3 Utvecklingsinsatser gentemot kommuner,
- engångsvis rekvirera högst 700 000 kronor från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Kostnaden ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, anslagspost 11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut, samt använda
- 300 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.
Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016.
En delrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2016. En slutrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2017.

1.2 Strategi för stöd i arbetet med en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik

MUCF ska utforma en strategi för hur myndigheten ska stödja utvecklingen av en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik. Strategin ska tydliggöra vilka insatser som bör prioriteras. Insatserna ska vara uppföljningsbara. Myndigheten ska i arbetet beakta det övergripande målet för ungdomspolitiken och de prioriteringar som anges under Mål och återrapporteringskrav, 1. Ungdomspolitiken.
Strategin ska tas fram i nära dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 september 2015.

1.3 Handlingsplan för integrering av ett ungdomsperspektiv i statliga myndigheters verksamhet

MUCF ska ta fram en handlingsplan för insatser för implementering av målet att alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha ett ungdomsperspektiv.
Handlingsplanen ska utformas i nära dialog med relevanta statliga myndigheter.
En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2015. En slutrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 september 2015.

1.4 Tematisk analys om ungas sexuella och reproduktiva rättigheter

MUCF ska under 2015 genomföra en tematisk analys om ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. MUCF ska beskriva och analysera ungas villkor vad gäller sexuella och reproduktiva rättigheter samt beskriva nationella och lokala verksamheter samt organisationer som arbetar med frågor som rör ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. Analysen ska utgå från målet för ungdomspolitiken och genomgående ha ett jämställdhetsperspektiv samt särskilt belysa frågor om mänskliga rättigheter och antidiskriminering. Analysen och kartläggningen ska belysa situationen för unga kvinnor och män, unga hbtq-personer, unga med funktionsnedsättning, unga nyanlända och ungdomar som bor i socioekonomiskt utsatta områden. Utifrån analysen ska förslag lämnas som berör de områden som behöver förbättras.
MUCF ska inom ramen för uppdraget samråda med relevanta myndigheter, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU), Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) samt Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL).
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 november 2015.

1.5 Insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer

MUCF ska i samråd med Statens skolverk genomföra insatser för att skapa en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer. Under 2014 har myndigheten utvecklat stödmaterial, som kan användas av skolpersonal m.fl., samt tagit fram en plan för utbildningsinsatser. Under 2015 ska utbildningsinsatser genomföras.
För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 3 100 000 kronor. Av de totala kostnaderna ska 1 500 000 kronor rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, anslagspost 11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut. Resterande 1 600 000 kronor regleras i regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2:2 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.
Uppdraget, inklusive en ekonomisk redovisning, ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Kulturdepartementet) senast den 28 februari 2016.

1.6 Informationsinsatser om EU-samarbetet (strategiska partnerskapet)

MUCF ska vara förmedlingsorgan för en del av Sveriges medverkan i det strategiska partnerskapet under 2015. Det strategiska partnerskapet är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och den svenska regeringen med syfte att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige. I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp insatser inom det strategiska partnerskapet enligt den gemensamma kommunikationsplanen mellan parterna som deltar i partnerskapet.
För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 300 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
MUCF ska kontinuerligt informera samordningsgruppen för det strategiska partnerskapet om hur arbetet inom partnerskapet fortskrider. Redovisningen av utfallet av insatserna ska rapporteras i årsredovisningen.

1.7 Prognoser

MUCF ska för de anslagsdelar myndigheten disponerar redovisa prognoser för 2015–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna lämnas senast:
den 20 januari,
den 20 februari,
den 5 maj,
den 27 juli och
den 26 oktober.

2. Pågående uppdrag

2.1 Uppdrag angående modell för stöd till unga med psykisk ohälsa och som varken arbetar eller studerar

MUCF fick enligt regeringens beslut den 28 augusti 2014 i uppdrag att beskriva och om möjligt föreslå en eller flera modeller för hur samhällets stöd till unga som varken arbetar eller studerar kan organiseras samt hur samverkan mellan olika aktörer kan utformas för att förbättra stödet för dessa unga att återkomma i aktivitet (S2014/6311/FS).
För uppdragets genomförande får MUCF disponera 1 200 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri inom utgiftsområde 8 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.
En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 30 oktober 2015.

2.2 Stärka unga och ungdomsorganisationers perspektiv i uppföljningen av ungdomspolitiken

I enlighet med uppdrag som gavs i regleringsbrev för budgetåret 2014 ska MUCF fortätta verka för att fler ungdomar och ungdomsorganisationer involveras inom ramen för den samlade uppföljningen av ungdomspolitiken för att stärka unga och ungdomsorganisationers perspektiv i uppföljningen.
För uppdragets genomförande får MUCF disponera 500 000 kronor. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, anslagspost 11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016.
En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 september 2015.

2.3 Uppdrag att stärka unga kvinnors och unga mäns möjligheter till inflytande i de demokratiska processerna

MUCF fick enligt regeringens beslut den 8 maj 2014 i uppdrag att stärka unga kvinnors och unga mäns möjligheter till inflytande i de demokratiska processerna (U2014/3352/UC).
Stöd till unga politiker
För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 500 000 kronor. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, anslagspost 11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut.
MUCF ska lämna en ekonomisk redovisning samt en beskrivning av genomförda insatser och resultat under det föregående året till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 26 februari 2016. En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2018.
Medborgarförslag från unga
För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 500 000 kronor. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, anslagspost 11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016.
MUCF ska lämna en slutredovisning, inklusive en ekonomisk redovisning, till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 26 februari 2016.

2.4 Uppdrag om barnrätts- och ungdomsperspektiv

MUCF och Barnombudsmannen fick enligt regeringens beslut den 5 juni 2014 i uppdrag att stärka och sprida kunskap bland beslutsfattare och yrkesverksamma på kommun- och landstingsnivå om vad ett barnrätts- och ungdomsperspektiv innebär i såväl teori som praktik och hur man på ett meningsfullt sätt kan föra dialog med flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män (U2014/3843/UC).
För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 750 000 kronor. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, anslagspost 11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016.
Myndigheterna ska lämna separata ekonomiska redovisningar samt en gemensam redovisning av genomförda insatser och resultat till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 28 februari 2016. En gemensam slutrapport samt separata ekonomiska redovisningar ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2017.

2.5 Uppdrag att främja goda levnadsvillkor för unga kvinnor och unga män utifrån ett jämställdhetsperspektiv

MUCF har enligt regeringens beslut den 16 april 2014 i uppdrag att genomföra en jämställdhetssatsning med fokus på att främja unga kvinnors och unga mäns psykiska hälsa, trygghet och välbefinnande under perioden 2014–2017 (U2014/3013/UC). Uppdragets syfte är att främja ungdomars psykiska hälsa genom ett aktivt och delaktigt jämställdhetsarbete bland ungdomar.
För uppdragets genomförande får MUCF rekvirera högst 2 000 000 kronor från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Kostnaden ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, anslagspost 11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016.
MUCF ska lämna en ekonomisk redovisning samt en beskrivning av genomförda insatser och resultat under 2015 senast den 14 mars 2016. MUCF ska lämna en slutrapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), i vilken ska ingå en beskrivning av genomförda insatser och eventuella förslag till ytterligare åtgärder samt en ekonomisk redovisning, senast den 15 mars 2018.

2.6 Uppdrag angående ungdomars upplevda psykiska ohälsa

MUCF fick enligt regeringens beslut den 12 september 2013 i uppdrag att genomföra en kartläggning för att öka kunskapen om hur ungdomar med självupplevd psykisk ohälsa upplever sina svårigheter och vilka sätt ungdomarna använder för att hantera dessa (S2013/6261/FS). Kartläggningen ska även ge svar på vilka resurser i det offentliga och civila samhället målgruppen upplever att de kan få stöd ifrån.
För uppdragets genomförande får MUCF 2015 använda 270 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.
Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet och Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016.

2.7 Nordiska barn- och ungdomskommittén

I enlighet med uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Ungdomsstyrelsen företräder MUCF Sverige i Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) från och med 2012. Kommittén är Nordiska ministerrådets rådgivande och koordinerande organ i nordiska och internationella barn- och ungdomspolitiska frågor.

2.8 Studier om det civila samhället

I enlighet med uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Ungdomsstyrelsen ska MUCF fördela bidrag för studier om det civila samhället. Inom ramen för arbetet har myndigheten inrättat en extern referensgrupp och en vetenskaplig beredningsgrupp. Referensgruppen ska bistå myndigheten med att identifiera vilka områden det finns behov av studier inom och som MUCF ska fördela medel till. MUCF ska 2015 anordna ett kunskapsseminarium vid vilket aktuell forskning och forskningsprojekt som rör det civila samhället presenteras och de studier om civila samhället som erhållit medel från MUCF redovisas.
För genomförandet av uppdraget får MUCF disponera högst 3 558 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 13:6 Insatser för den ideella sektorn inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.
MUCF ska lämna en redovisning av vilka studier som beviljats medel och en sammanställning av aktuella studier och forskningsprojekt om det civila samhället till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 15 december 2015. Redovisning av hur medlen har använts ska lämnas i årsredovisningen.

2.9 Uppföljning av överenskommelsen med det civila samhällets organisationer inom det sociala området

MUCF ska utbetala medel för genomförande av en uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting med högst 4 600 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas på motsvarande sätt som anges i bilagan till regeringens beslut den 4 december 2008 (IJ2008/2397/UF). Följande två punkter har lagts till riktlinjerna för uppföljningen av överenskommelsen inom det sociala området: ansvara för att erbjuda mötesplats för kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte mellan idéburna organisationer och offentliga företrädare inom det sociala området, samla kunskap om lokala överenskommelser och processer som har ett syfte att utveckla relationen mellan idéburna organisationer och det offentliga lokalt. MUCF ska besluta om vilka riktlinjer och villkor som ska gälla för utbetalning och redovisning av medlen.
Av de totala medlen får MUCF disponera 3 300 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 13:6 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.
Av de totala medlen ska 650 000 kronor belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Av de totala medlen ska 650 000 kronor belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. Medel utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

2.10 Uppföljningsrapport om det civila samhällets villkor

MUCF ska, inom ramen för det partgemensamma forumet, ta fram en uppföljningsrapport som ska utgöra ett underlag för uppföljningen av politiken för det civila samhället. Rapporten ska spegla det civila samhällets organisationers villkor utifrån de sex uppföljningsprinciper som slås fast i En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55).
Rapporten ska utarbetas i nära samråd med organisationer för det civila samhället. I detta syfte ska en referensgrupp bestående av organisationer som ingår i det partgemensamma forumet knytas till arbetet.
Uppföljningsrapporten ska enligt regeringens beslut den 16 december 2010 (IJ2009/1644/UF, IJ2009/2203/UF, IJ2010/1133/UF m.fl.)redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2015 .

2.11 Uppföljning av överenskommelsen med det civila samhällets organisationer inom integrationsområdet

MUCF ska utbetala medel för genomförande av en uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med högst 900 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas på motsvarande sätt som anges i bilagan till regeringens beslut den 4 december 2008 (IJ2008/2397/UF).
MUCF disponerar medlen enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 3:6 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

2.12 EU-programmet Ett Europa för medborgarna

I enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Ungdomsstyrelsen ska myndigheten fungera som nationell kontaktpunkt för EU-programmet Ett Europa för medborgarna. Den nationella kontaktpunkten har i uppgift att öka kunskapen om och främja deltagandet i programmet i Sverige. Kontaktpunkten ska fungera som en länk mellan potentiella stödmottagare och Europeiska kommissionen. Myndigheten ska särskilt främja deltagande från aktörer som hittills inte sökt stöd inom programmet.
För genomförandet av uppdraget får MUCF disponera 350 000 kronor för 2015 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 2 mars 2016.

2.13 Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans

Enligt uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Ungdomsstyrelsen ska MUCF efter rekvisition utbetala 1 800 000 kronor till stiftelsen Exit Fryshuset för den avhopparverksamhet som stiftelsen bedriver.
För uppdragets genomförande disponerar MUCF medel enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2:2 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.
Redovisning av hur medlen har använts, bl.a. vilka åtgärder medlen har använts till och vilka effekter som har uppnåtts, ska lämnas i årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2014.

2.14 Uppdrag om stöd till romska organisationer

MUCF fick den 3 juli 2014 i uppdrag att utlysa och fördela bidrag till organisationer inom det civila samhället som vill genomföra hälsofrämjande insatser riktade till romer, t.ex. genom hälsofrämjare eller brobyggare (A2014/2556/DISK).
För uppdragets genomförande får MUCF disponera 1 500 000 kronor, varav högst 150 000 kronor får användas för administrativa kostnader, enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 7:1 och 7:2 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
Redovisning av uppdraget, inklusive en ekonomisk redovisning, ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturtepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2016.

2.15 Jämställdhetsintegrering

Med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 2013–2014 ska MUCF redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115) och målen för ungdomspolitiken. Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identifierats i myndighetens tidigare arbete med jämställdhetsintegrering. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndigheteens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser.
Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2015. Myndigheten ska årligen redovisa åtgärder och resultat i årsredovisningen för för 2015–2018. Myndigheten ska även lämna en redovisning i särskild ordning, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017, senast den 22 februari 2018.

2.16 Samverkan för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Inom ramen för uppgiften att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska MUCF redovisa hur myndigheten har samverkat med Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Statens kulturråd, Socialstyrelsen och organisationer som företräder unga hbt-personers rättigheter. Ansvaret som sammankallande myndighet ska rotera årsvis. För 2015 är Diskrimineringsombudsmannen sammankallande. Resultatet av denna samverkan ska framgå av MUCF:s årsredovisning.

2.17 Uppdrag att utveckla ett genusperspektiv i arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

MUCF fick enligt regeringens beslut den 25 juni 2015 i uppdrag att bidra till utvecklingen av ett genusperspektiv i det lokala arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ku2015/01868/D). Detta ska göras genom att metodmaterialet Inget att vänta på – handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga kompletteras med information om våldsbejakande extremism.
För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 800 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 20 Värna demokratin. Medlen får rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 september 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 juni 2016.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2016. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redovisning.

2.18 Uppdrag att främja användning av effektiva våldsförebyggande program (tidigare Uppdrag om jämställdhet)

MUCF fick den 24 juli 2014 i uppdrag att genomföra en jämställdhetssatsning riktad till pojkar och unga män i syfte att förebygga våld och sexistiskt beteende (U2014/04531/UC). Regeringen beslutade den 10 september 2015 om en fortsättning av uppdraget 

(S2015/05768/JÄM). Myndigheten ska aktivt främja att kommuner och organisationer inom det civila samhället använder något eller några av de våldsförebyggande program som visat goda resultat i internationella studier.
För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 500 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 11 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till MUCF.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2017. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redovisning.

3. Uppdrag enligt förordning

3.1 Förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering.
MUCF får disponera 12 000 000 kronor, varav högst 500 000 kronor får användas för administrativa kostnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2:2 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.

3.2 Förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.
MUCF får disponera 9 000 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.

3.3 Förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.
MUCF får disponera 8 320 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2:2 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.

3.4 Förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.
MUCF får disponera 18 905 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Integrationsåtgärder inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.

3.5 Förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med gränsöverskridande identitet eller uttryck.
MUCF får disponera 7 298 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2:2 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.

3.6 Förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism (från 1 januari 2015 förordningen [2011:1508] om statsbidrag som värnar demokratin).
MUCF får disponera 5 000 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, varav högst 500 000 kronor får användas för administrativa kostnader.

3.7 Förordningen (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin.
MUCF får disponera 2 000 000 kronor, varav högst 400 000 kronor får användas för administrativa kostnader. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslag 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, anslagspost 11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016.

3.8 Förordningen (2015:565) om statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter.
MUCF ska i enlighet med förordningen fördela statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter. För detta ändamål får MUCF disponera 2 100 000 kronor under 2015, varav 350 000 kronor får användas för löneskostnader och övrig administration samt 100 000 kronor för uppföljning av insatserna. Medlen får rekvireras från Kammarkollegiet senast den 16 november 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslag 6:1 Allmänna val och demokrati. Medel som inte har utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 23 mars 2016.
Myndigheten ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 23 mars 2016. I redovisningen ska ingå en ekonomisk redovisning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

12:1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor33 336
ap.1Ungdomsstyrelsen (ram)33 336

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet14 300
ap.5 Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (ram)3 800
ap.8Forskning om ungdom (ram)500
ap.11Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut (ram)10 000
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor246 140
ap.1Statsbidrag till ungdomsorganisationer (ram)71 995
ap.2Nationellt kontor för EU-program (ram)2 805
ap.3Utvecklingsinsatser gentemot kommuner (ram)5 600
ap.6Uppföljning av den nationella ungdomspolitiken (ram)1 400
ap.7Bidrag till internationellt ungdomssamarbete (ram)160
ap.12Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå (ram)164 180

Villkor för anslag 12:2

ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Anslagsposten får användas för organisationsbidrag enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Återbetalning av utbetalade bidrag under 2015 ska redovisas mot anslag.

ap.2 Nationellt kontor för EU-program

Anslagsposten får användas för finansiering av uppdraget som nationellt kontor för ungdomsdelarna av EU-programmet Erasmus+. I genomförandet av uppdraget ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samarbeta med Universitets- och högskolerådet. MUCF ska även säkerställa internrevision av ungdomsdelarna i EU-programmet Erasmus+.

ap.3 Utvecklingsinsatser gentemot kommuner

Anslagsposten får användas för finansiering av stöd och utveckling av en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik. Högst 500 000 kronor får användas för att finansiera en fördjupande analys av ungas övergång mellan skola och arbetsliv.

ap.5 Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 3 800 000 kronor som engångsbelopp till Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) som får använda medlen för sin internationella och nationella verksamhet. För 2015 får LSU använda 600 000 kronor för europeiskt samarbete inklusive samordning av den strukturerade dialogen inom ramen för det ungdomspolitiska samarbetet i EU. Medlen får rekvireras engångsvis senast den 1 december 2015. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. LSU ska senast den 27 mars 2016 redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vad medlen använts till.

ap.6 Uppföljning av den nationella ungdomspolitiken

Anslagsposten får användas för finansiering av utveckling av en databas för uppföljning av ungas levnadsvillkor.

ap.7 Bidrag till internationellt ungdomssamarbete

Från anslagsposten får användas totalt 160 000 kronor för ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen Joint Working Group on Youth (JWGY) som ansvarar för Barents Youth Cooperation Office (BYCO) i Murmansk. Medlen betalas ut mot faktura från den organisation som ansvarar för administrationen av sekretariatet.

ap.8 Forskning om ungdom

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, får använda 500 000 kronor för stöd till och insatser för ungdomsforskningen.  Rådet ska särskilt prioritera information och insatser som rör forskning om ungdomars psykiska hälsa. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015.
Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Rådet ska senast den 31 mars 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa satsningar som 2014 genomfördes på ungdomsforskningens område.

ap.11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut

Anslagsposten får användas för finansiering av ungdomspolitiska åtgärder efter beslut av regeringen.

-Av medlen får Statistiska centralbyrån enligt regeringsbeslut den 11 september 2014 använda 800 000 kronor för uppföljning av unga utan gymnasieutbildning (U2014/5385/UC). Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015.

-Av medlen får Barnombudsmannen enligt regeringsbeslut den 5 juni 2014 använda 750 000 kronor för uppdrag om barnrätts- och ungdomsperspektiv (U2014/3843/UC). Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015.

- Övriga åtgärder finansieras i enlighet med vad som anges i kapitel 3 Uppdrag.

ap.12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå

Anslagsposten får användas för statligt stöd till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Återbetalning av utbetalade medel under 2015 ska redovisas mot anslag.

1. MUCF ska fördela 140 000 000 kronor i organisationsbidrag till de bidragsberättigade barn- och ungdomsorganisationerna. Medlen ska komma organisationernas medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga verksamhet till del.

2. MUCF ska utlysa och fördela 24 180 000 kronor som projektbidrag dels för bidrag till ideella organisationer för projekt på lokal nivå med särskilt ändamål att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället, dels för stöd till nya organisationer och verksamhetsformer inom barn- och ungdomsorganisationer på riks- eller lokal nivå som inte uppfyller de villkor som gäller för statsbidrag från etablerade statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser.

13:3

Bidrag för kvinnors organisering (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor28 163
ap.1Bidrag för kvinnors organisering (ram)28 163

Villkor för anslag 13:3

ap.1 Bidrag för kvinnors organisering

Medlen ska fördelas i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. Bidrag till kvinnoorganisationerna lämnas för ett år i sänder. Återbetalning av utbetalade bidrag under 2015 ska redovisas mot anslag. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
ap.11 0003 %0
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
13:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.1100 000100 000

2016
13:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.129 00029 000002016
Belopp angivna i tkr

Villkor

MUCF får under 2015 besluta om medel till organisationsbidrag till bidragsberättigade barn- och ungdomsorganisationer enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer med 100 000 000 kronor för bidragsåret 2016.

MUCF får under 2015 besluta om medel till kvinnors organisering till bidragsberättigade organisationer enligt förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering med 28 163 000 kronor för bidragsåret 2016.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-252 778
2015-02-252 778
2015-03-252 778
2015-04-252 778
2015-05-252 778
2015-06-252 778
2015-07-252 778
2015-08-252 778
2015-09-252 778
2015-10-252 778
2015-11-252 778
2015-12-252 778
Summa33 336
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors disposition enligt detta regleringsbrev är:
12:1 ap.1Ungdomsstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar ut avgifter för främst deltagande på konferenser som myndigheten anordnar och försäljning av publikationer. Inkomsterna disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Undantag medges från begränsningarna i 4 § andra stycket i avgiftsförordningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Katarina Arvidson
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Socialdepartementet/FS
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA
Kulturdepartementet/D
Förvaltningsavdelningen/EK
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: