Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2015-08-20
S2015/05371/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:6 för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15: SoU1, rskr. 2014/15:71, prop. 2014/15:99 utg.omr. 9, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:6

Bidrag till folkhälsa och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 335 918
ap.3Kroniska och långvariga sjukdomar (ram)100 000
ap.4Tillgänglighet (ram)40 000
ap.5Kvalitetsregister (ram)200 000
ap.6European Observatory on Health Care Systems (ram)3 450
ap.7Barn och läkemedel (ram)10 000
ap.8Swecare (ram)1 500
ap.9Patientlag (ram)8 000
ap.10Professionens resurser (ram)4 000
ap.15Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård (ram)60 000
ap.16Åtgärder för en bättre cancervård (ram)500 000
ap.17Patientsäkerhet (ram)4 000
ap.18God vård och folkhälsa (ram)161 068
ap.19Ersättning till talidomidskadade i vissa fall (ram)0
ap.21Upplysningstjänst för vården (ram)2 000
ap.24Prisjämförelsetjänst tandvård (ram)1 900
ap.26Ersättning till steriliserade i vissa fall (ram)0
ap.29Ordnat införande och strukturerad uppföljning (ram)40 000
ap.33Förlossningsvård och kvinnors hälsa (ram)200 000
Disponeras av Socialstyrelsen52 779
ap.2Bidrag inom folkhälsoområdet (ram)3 450
ap.12Ersättning till smittbärare (ram)2 252
ap.12.1Ersättning till smittbärare (ram)2 252
ap.13Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (ram)365
ap.22Specialistkompetenskurser (ram)10 000
ap.25Skaderegistreringssystemet IDB (ram)1 500
ap.30Beredskapsläkemedel (ram)31 712
ap.20Prioriteringscentrum (ram)3 500
Disponeras av Försäkringskassan514
ap.27Statlig ålderspensionsavgift (ram)514
Disponeras av Vetenskapsrådet4 000
ap.11Forskning inom farmaci (ram)4 000
Disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket20 000
ap.32Apotek (ram)20 000
Disponeras av Folkhälsomyndigheten29 818
ap.31Beredskapsläkemedel (ram)23 318
ap.34Ersättning till smittbärare (ram)6 500

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Bidrag inom folkhälsoområdet

 

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området, för arbete med att främja en god hälsa i befolkningen samt stöd till efterlevande. 

 

ap.3 Kroniska och långvariga sjukdomar

 

Socialstyrelsen får använda 9 500 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 6 december 2013 (dnr S2013/4799/SAM) angående insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar.

Socialstyrelsen får använda 4 000 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 16 januari 2014 (dnr S2014/392/FS) angående uppdrag att anpassa nationella riktlinjer för kroniska sjukdomar för berörda patientgrupper. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar.

Socialstyrelsen får använda 3 069 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 16 januari 2014 (dnr S2014/394/FS) angående uppdrag att strukturera nationella riktlinjer för vissa kroniska sjukdomar så att de kan tillgängliggöras i digitala format. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 16 januari 2014 (dnr S2014/393/FS) angående uppdrag att anpassa nationella riktlinjer för kroniska sjukdomar för primärvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar.

Karolinska institutet får använda 3 987 375 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 30 april 2014 (dnr S2014/371/FS) angående projekt Aktiv egenvård vid kronisk sjukdom. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar.

Statens beredning för medicinsk utvärdering får använda 1 650 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:11 från den 19 december 2013 (dnr S2013/9047/SAM) angående behandlingsmetoder för icke-specifik smärta. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar.

Regeringskansliet (Socialdepartementet) får använda 300 000 kronor under 2015 för insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar.

Regeringen beslutar att avsätta 2 900 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 6 mars 2014 (dnr S2014/588/FS). Svensk förening för allmänmedicin får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2015 för projektet en förbättrad vård för personer med kroniska sjukdomar. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en Slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2015. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag, se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 1 836 727 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 6 mars 2014 (dnr S2014/589/FS). Handikappförbunden får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2015 för projektet en väl fungerande primärvård. Resultatet av arbetet ska redovisas i överenskommelse med Regeringskansliet (Socialdepartementet). Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en Slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2015. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag, se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 30 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:10 från den 22 januari 2015 (dnr S2015/469/FS), som avser insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvård 2015. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2015 för insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar med fokus på primärvård och närvård. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2015. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar samt det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

27 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:2 från den 19 februari 2015 (dnr S2011/484/FS och dnr S2015/1204/FS) för att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar.

4 000 000 kronor har tilldelats Livsmedelsverket i regeringsbeslut III:3 från den 19 februari 2015 (dnr S2014/4987/FS och dnr S2015/1206/FS) för att främja arbetet med hälsosamma matvanor inom hälso- och sjukvården för att förebygga kroniska sjukdomar.

1 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:2 från den 9 april 2015 (dnr S2015/2683/SAM) för att undersöka behovet av att utveckla nationella riktlinjer eller andra former av kunskapsstöd för flera kroniska sjukdomar.

3 000 000 kronor har tilldelats Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård i regeringsbeslut III:7 från den 23 april 2015 (dnr S2013/1843/FS och dnr S2015/710/FS) för att stödja arbetet med den nationella strategin för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.4 Tillgänglighet

 

Medlen ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.5 Kvalitetsregister

 

Socialstyrelsen får använda 7 000 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 13 oktober 2011 (dnr S2011/8994/FS) angående utvecklandet och driften av en nationell registerservice. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 5 Kvalitetsregister.

Myndigheten för vårdanalys får använda 1 000 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 10 oktober 2013 (dnr S2013/7023/FS) angående utvärdering av statens och Sveriges Kommuner och Landstings satsning på de nationella kvalitetsregistren. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 5 Kvalitetsregister.

Regeringen beslutar att avsätta 192 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:5 från den 29 september 2011 (dnr S2011/8471/FS), angående utveckling och finansiering av de nationella kvalitetsregistren 2012–2016. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2015 för utveckling och finansiering av de nationella kvalitetsregistren i enlighet med överenskommelsen. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2015. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 5 Kvalitetsregister.

 

ap.6 European Observatory on Health Care Systems

 

Medlen ska användas för Sveriges deltagande som samarbetspartner i The European Observatory on Health Care Systems and Policies och för stöd till observatoriets forskningsverksamhet.

Av medlen ska motsvarande 235 000 US-dollar utbetalas av Kammarkollegiet till observatoriet, engångsvis efter rekvisition från observatoriet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015.

Av medlen ska motsvarande 150 000 US-dollar utbetalas av Kammarkollegiet till observatoriet, engångsvis efter rekvisition från observatoriet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015.

 

ap.7 Barn och läkemedel

 

Regeringen beslutar att avsätta 8 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:10 från den 22 januari 2015 (dnr S2015/469/FS), som avser insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvård. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas 2015 för att utveckla kunskapsstöd vid läkemedelsordinationer till barn (ePed). Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2015. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 7 Barn och läkemedel samt det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

2 000 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket i regeringsbeslut III:2 från den 16 april 2015 (dnr S2014/8602/FS och dnr S2015/2887/FS) för att öka kunskapen om barns läkemedel samt verka för effektivare och säkrare läkemedelsanvändning hos barn.

 

ap.8 Swecare

 

1 500 000 kronor har tilldelats Swecare i regeringsbeslut III:9 från den 29 januari 2015 (dnr S2015/593/FS) för främjandeverksamhet.

 

ap.9 Patientlag

 

Socialstyrelsen får använda 1 500 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 4 september 2014 (dnr S2014/6505/FS) angående att utveckla kunskapsstöd till hälso- och sjukvården och tandvården gällande bedömningar av barns mognad. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 9 Patientlag.

Myndigheten för vårdanalys får använda 2 000 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 6 mars 2014 (dnr S2014/2207/FS) för att följa upp implementeringen av den nya patientlagen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 9 Patientlag.

4 500 000 kronor har tilldelats Sveriges Kommuner och Landsting i regeringsbeslut III:2 från den 11 juni 2015 (dnr S2015/4308/FS) för att förbättra utbuds- och valfrihetsinformationen på 1177.se m.m.

 

ap.10 Professionens resurser

 

Regeringskansliet (Socialdepartementet) får använda 4 000 000 kronor under 2015 för nationell samordning för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvård (dnr S2013/8140/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Rekvisitionen ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 10 Professionens resurser.

 

ap.11 Forskning inom farmaci

 

Medlen disponeras av Vetenskapsrådet och ska användas för forskning inom ämnesområdet farmaci.

 

ap.12.1 Ersättning till smittbärare

 

Medlen ska finansiera vissa kostnader för ersättning till smittbärare och för andra ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.  

Medel utbetalas av Socialstyrelsen efter särskild rekvisition till följande myndigheter och för nedanstående verksamhet:

  • Kammarkollegiet för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.
  • Försäkringskassan för utbetalning av ersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

 

ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar

 

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas för utbetalning och ersättningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten ska också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitiekanslern. Medlen får även användas för eventuella kostnader för pensionsåtaganden härrörande till avvecklingen av SPRI.

 

 

ap.15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård

 

Socialstyrelsen får använda 3 212 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 11 juni 2009 (dnr S2009/4768/HS) angående uppdrag till Socialstyrelsen att upphandla försörjning av vissa vacciner och antidoter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Läkemedelsverket får använda 9 000 000 kronor under 2015 för drift av Giftinformationscentralen i enlighet med Läkemedelsverkets instruktion. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Läkemedelsverket får använda 3 600 000 kronor under 2015 för utökad tillsyn av medicinteknik som en följd av ökad ärendevolym. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Läkemedelsverket får använda 1 000 000 kronor under 2015 för arbetet med föreskrifter som kan appliceras till systemstöd i vården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Läkemedelsverket får använda 200 000 kronor under 2015 för verkets tillsyn enligt förordningen (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Regeringen beslutar att avsätta 1 950 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:10 från den 22 januari 2015 (dnr S2015/469/FS), som avser insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvård. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2015 för förvaltning och utveckling inom patientsäkerhetsområdet. Resultaten av arbetet ska redovisas till Socialdepartementet (Regeringskansliet) senast den 31 mars 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2015. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård samt det diarienummer som detta beslut har. För hantering i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

8 600 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:1 från den 12 februari 2015 (dnr S2015/972/SAM) för att anordna medicinska kunskapsprov, kurser och prov i samhälls- och författningskunskap och viss administration angående praktik för hälso- och sjukvårdspersonal som har utbildning från land utanför EU/EES och som ansöker om legitimation i Sverige.

4 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:1 från den 12 februari 2015 (dnr S2015/972/SAM) för att redovisa en rapport över patientsäkerhetsområdet.

3 000 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk utvärdering i regeringsbeslut III:6 från den 19 mars 2015 (dnr S2015/2044/FS) för att systematiskt sammanställa kunskap på förlossningsområdet.

1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:2 från den 9 april 2015 (dnr S2015/2683/SAM) för att göra en kartläggning av hur samtliga landsting formulerar sina uppdrag till primärvården.

4 000 000 kronor har tilldelats Narkolepsiföreningen Sverige i regeringsbeslut III:2 från den 13 maj 2015 (dnr S2015/855/FS) för att användas i föreningens verksamhet.

300 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regeringsbeslut III:3 från den 13 maj 2015 (dnr S2015/3628/FS) för att utarbeta en modell för framtagande av underlag till beslut om nationella vaccinationsprogram m.m.

10 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:8 från den 21 maj 2015 (dnr S2015/3850/FS) för handläggning av ansökningar om legitimation från hälso- och sjukvårdspersonal utbildad i land utanför EU/EES.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.16 Åtgärder för en bättre cancervård

 

Regeringen beslutar att avsätta 21 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:11 från den 22 januari 2015 (dnr S2015/470/FS), som avser kortare väntetider i cancervården. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2015 för stöd till utvecklingen av ett system med standardiserade vårdförlopp. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2015. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård samt det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 10 500 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:11 från den 22 januari 2015 (dnr S2015/470/FS), som avser kortare väntetider i cancervården. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2015 för övriga insatser på cancerområdet. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2015. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård samt det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

48 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Socialstyrelsen för utbetalning av medel för fortsatt uppbyggnad av regionala cancercentrum (RCC) under 2015.

2 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Socialstyrelsen för arbete med att följa upp huvudmännens uppbyggnad av de regionala cancercentrumen (RCC) och med att fördela medel till RCC.

3 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:5 från den 5 mars 2015 (dnr S2015/1659/FS) för att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården.

207 000 000 kronor har tilldelats landsting i regeringsbeslut III:3 från den 1 april 2015 (dnr S2015/1828/FS) i enlighet med överenskommelsen om kortare väntetider i cancervården 2015.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

 

ap.17 Patientsäkerhet

 

Regeringen beslutar att avsätta 4 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:10 från den 22 januari 2015 (dnr S2015/469/FS), som avser insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvård. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2015 för förvaltning och utveckling inom patientsäkerhetsområdet. Resultaten av arbetet ska redovisas till Socialdepartementet (Regeringskansliet) senast den 31 mars 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 17 Patientsäkerhet samt det diarienummer som detta beslut har. För hantering i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

 

ap.18 God vård och folkhälsa

 

Bidrag till Socialstyrelsen

 

Socialstyrelsen får använda 8 500 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 15 maj 2014 (dnr S2014/4157/FS) angående att utveckla uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. 

Socialstyrelsen får använda 5 000 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut III:1 från den 9 oktober 2014 (dnr S2014/7147/FS) för att förbereda och samordna resurser samt andra insatser med anledning av ebolautbrott i Västafrika. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 3 500 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 30 april 2014 (dnr S2014/3812/FS) angående uppdrag om den nationella funktionen för samordning, koordinering och informationsspridning inom området sällsynta sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 350 000 kronor under 2015 för förvaltning av registret över läkemedel som lämnats ut på apotek i Jämtlands län. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

10 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Socialstyrelsen för uppdrag att utveckla, publicera och sprida öppna jämförelser inom hälso- och sjukvårdsområdet.

20 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:1 från den 12 februari 2015 (dnr S2015/972/SAM) för att fortsätta arbetet med den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket för hälso- och sjukvård och socialtjänst som tillsammans kallas gemensam informationsstruktur.

800 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:4 från den 12 februari 2015 (dnr S2015/975/FS) för att förbereda och genomföra inordnandet av vissa uppgifter som rör verksamheten vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i Socialstyrelsen.

 

Bidrag till övriga myndigheter

 

Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet får använda högst 1 000 000 kronor under 2015 för att betala de kvarvarande avvecklingskostnaderna som myndigheten har vid nedläggningen av verksamheten den 31 augusti 2015. Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis utan rekvisition. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över utnyttjade medel lämnas. Återbetalningen och redovisningen ska hänvisa till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa samt till diarienumret för detta regeringsbeslut.

Folkhälsomyndigheten får använda 500 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 18 april 2013 (dnr S2013/3111/FS) angående uppdrag att analysera utvecklingen av utbildningsnivåerna i befolkningen ur ett folkhälso- respektive hälso- och sjukvårdsperspektiv. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Läkemedelsverket får använda 2 000 000 kronor under 2015 för verksamheten vid eHälsoinstitutet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Rekvisitionen ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Myndigheten för vårdanalys får använda 2 000 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 6 september 2013 (dnr S2013/6128/FS) för att följa upp nationella riktlinjer ur ett patientperspektiv. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Myndigheten för vårdanalys får använda 500 000 kronor under 2015 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 17 oktober 2013 (dnr S2013/7196/FS) för att utvärdera nyttan med att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Naturhistoriska riksmuseet får använda 1 300 000 kronor under 2015 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet för genomförande av polleninsamling och pollenanalyser samt framtagande av pollenprognoser. Medlen ska även användas för fördelning av bidrag till de organisationer och institutioner som är i behov av stöd under 2015 för sina polleninsamlingar, pollenanalyser och pollenprognoser. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Regeringskansliet (Socialdepartementet) får använda 200 000 kronor under 2015 för insatser inom ramen för regeringens arbete med jämlik hälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa samt det diarienummer som detta beslut har.

10 000 000 kronor har tilldelats Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket för fortsatt försöksverksamhet med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter samt för fortsatt försöksverksamhet med hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom slutenvården.

2 500 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket i regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Läkemedelsverket för att koordinera en studie som ska belysa tidsförhållanden från vaccination med Pandemrix till debut av symtom på narkolepsi.

395 500 kronor har tilldelats Läkemedelsverket i regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Läkemedelsverket för förvaltning av substansregistret.

1 500 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten för arbete med upprätthållande av funktionalitet kring utbyte av e-recept över landsgränser.

5 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vårdanalys i regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för vårdanalys för att genomföra undersökningen International Health Policy Survey och till utbytesprogrammet Harkness Fellowship.

1 500 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vårdanalys i regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för vårdanalys för en fördjupad analys av tillgängligheten i hälso- och sjukvården.

3 000 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk utvärdering i regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering för att granska och tillgängliggöra internationella kunskapsöversikter och medicinska utvärderingar.

1 000 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk utvärdering i regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering för att fortsatt utveckla och stärka Health Technology Assessment-nätverket (HTA) vad gäller stöd och utveckling samt främja medverkan bland landstingen.

650 000 kronor har tilldelats Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för genomförande av uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting.

1 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser i regeringsbeslut III:4 från den 26 februari 2015 (dnr S2015/1451/FS) för viss utlandsbaserad verksamhet.

2 500 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket i regeringsbeslut III:2 från den 16 april 2015 (dnr S2014/8602/FS och dnr S2015/2887/FS) för att utveckla ett sådant systemstöd för mottagande av anmälningar beträffande lagerberedningar som verket föreslår i rapporten Extemporeläkemedel.

600 000 kronor har tilldelats Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i regeringsbeslut III:6 från den 21 maj 2015 (dnr S2015/3800/FS) för merkostnader i samband med att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård.

 

Bidrag till övriga

 

Regeringen beslutar att avsätta 10 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:10 från den 22 januari 2015 (dnr S2015/469/FS), som avser insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvård 2015. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2015 för samordnad uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet med särskilt fokus på cancervård och primärvård. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2015. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa samt det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 6 220 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:10 från den 22 januari 2015 (dnr S2015/469/FS), som avser insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvård 2015. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2015 för arbetet med att utveckla öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2015. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa samt det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 1 730 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:10 från den 22 januari 2015 (dnr S2015/469/FS), som avser insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvård 2015. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2015 för utveckling av arbetet med beräkning av kostnaden för varje vårdkontakt genom databasen kostnad per patient (KPP). Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2015. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa samt det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 1 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:10 från den 22 januari 2015 (dnr S2015/469/FS), som avser insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvård 2015. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2015 för att samordna huvudmännens arbete med nationella beskrivningssystem rörandes patientinformation. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2015. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa samt det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 450 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 3 oktober 2013 (dnr S2012/7599/FS). Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2015 för framtagandet av kravspecifikation och start av ett partsammansatt råd för en Etisk Plattform för öppenhet om kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 januari 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en Slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2015. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag, se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 7 000 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 19 juni 2014 (dnr S2014/4985/FS). Jämtlands läns landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2015 för verksamhet inom Rett Center. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 16 mars 2016. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis mot verifikat betala ut 91 371 kronor till sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS) för kostnader med anledning av värdlandsavtalet mellan regeringen och sekretariatet för NDPHS.

2 695 000 kronor har tilldelats Riksförbundet Sällsynta diagnoser i regeringsbeslut III:3 från den 26 februari 2015 (dnr S2015/596/FS) för en satsning på förbättrad vård vid kronisk sjukdom.

2 500 000 kronor har tilldelats Sveriges Riksidrottsförbund i regeringsbeslut III:1 från den 5 mars 2015 (dnr S2015/497/FS) för att stärka idrottsrörelsens arbete med folkhälsa.

3 000 000 kronor har tilldelats Riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte (Famna) i regeringsbeslut III:2 från den 28 maj 2015 (dnr S2015/3457/FS) för att verka för tillväxt och utveckling av idéburen hälso- och sjukvård och omsorg utan vinstsyfte.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.19 Ersättning till talidomidskadade i vissa fall

 

Anslagssparandet får användas för ersättning till talidomidskadade efter beslut av regeringen.

 

ap.20 Prioriteringscentrum

 

3 500 000 kronor får disponeras av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut III:8 från den 23 april 2015 (dnr S2015/3139/FS) för att betala ut medel till Linköpings universitet för verksamheten vid Prioriteringscentrum 2015.

ap.21 Upplysningstjänst för vården

 

2 000 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk utvärdering i regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering för arbete med upplysningstjänst för vården.

 

ap.22 Specialistkompetenskurser

 

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och får användas för specialistkompetenskurser.

 

ap.24 Prisjämförelsetjänst tandvård

 

1 900 000 kronor har tilldelats Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i regeringsbeslut III:6 från den 21 maj 2015 (dnr S2015/3800/FS) för att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård.

 

ap.25 Skaderegistreringssystemet IDB

 

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för drift av det nationella skaderegistreringssystemet Injury Data Base.

 

ap.26 Ersättning till steriliserade i vissa fall

 

Anslagssparandet får användas för utbetalning av ersättning till steriliserade i vissa fall, efter beslut av regeringen. Personer som steriliserats mot sin vilja kan ansöka om ersättning hos regeringen efter upphörandet av Steriliseringsersättningsnämndens verksamhet.

 

ap.27 Statlig ålderspensionsavgift

 

Anslagsposten avser kostnader för ålderspensionsavgift enligt lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. Medlen disponeras av Försäkringskassan för statlig ålderspensionsavgift avseende ersättning till smittbärare. 514 000 kronor avser beräknad statlig ålderspensionsavgift för 2015. Beloppet består av preliminär statlig ålderspensionsavgift om 594 000 kronor för 2015 och ett regleringsbelopp för 2012 om –80 000 kronor.

 

ap.29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning

 

Regeringen beslutar att avsätta 5 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:10 från den 22 januari 2015 (dnr S2015/469/FS), som avser insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvård. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas 2015 för att följa läkemedelsanvändningen på individnivå. Parterna är överens om att en plan för arbetet stäms av med Socialdepartementet senast i mars 2015, att en muntlig avrapportering av arbetet sker i augusti 2015 och att en slutrapport avlämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2015. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning samt det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

3 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Socialstyrelsen för att fortsätta arbetet med att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.30 Beredskapsläkemedel

 

Socialstyrelsen disponerar medlen för beredskapslagring av läkemedel och materiel. I detta ingår kostnader för betalning av räntor, amorteringar, ersättning till leverantörer, lagerhållning och andra kostnader förenade med såväl lagringen som ett eventuellt användande av beredskapslagren.

 

ap.31 Beredskapsläkemedel

 

Folkhälsomyndigheten disponerar medlen för beredskapslagring av läkemedel och materiel. I detta ingår kostnader för betalning av räntor, amorteringar, ersättning till leverantörer, lagerhållning och andra kostnader förenade med såväl lagringen som ett eventuellt användande av beredskapslagren.

ap.32 Apotek

 

Medlen disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). TLV får använda medlen för att betala ut bidrag i enlighet med förordningen (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. Medlen får utbetalas engångsvis.

 

ap.33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa

 

Medlen ska användas efter beslut av regeringen.

ap.34 Ersättning till smittbärare

 

Medlen ska finansiera vissa kostnader för ersättning till smittbärare och för andra ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Medel utbetalas av Folkhälsomyndigheten efter särskild rekvisition till följande myndigheter och för nedanstående verksamhet:

  • Kammarkollegiet för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.
  • Försäkringskassan för utbetalning av smittbärarersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.12.10Inget0
ap.130Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.1803 0000
ap.190Allt0
ap.200Inget0
ap.210Inget0
ap.220Inget0
ap.240Inget0
ap.250Inget0
ap.260Allt0
ap.270Inget0
ap.290Inget0
ap.300Inget0
ap.310Inget0
ap.320Inget0
ap.330Inget0
ap.340Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
1:6 ap.231:6 ap.18100 %
1:6 ap.281:6 ap.32100 %
1:6 ap.141:6 ap.18100 %
1:6 ap.11:6 ap.18100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.1ram
ap.14ram
ap.23ram
ap.28ram
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Henrik Moberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, SFÖ och ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet
Folkhälsomyndigheten
Karolinska institutet
Läkemedelsverket
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Naturhistoriska riksmuseet
Pensionsmyndigheten
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
European Observatory on Health Care Systems and Policies
Handikappförbunden
Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande
Rett Center
Svensk förening för allmänmedicin
Sveriges Kommuner och Landsting