Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
9

2015-06-25
A2015/1890/IU
A2015/1848/SV (delvis)
Migrationsverket
601 70 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 13, bet. 2014/15:AU1, rskr. 2014/15:61, prop. 2014/15:99 utg.omr. 13, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket9 450 532
ap.2Ny schablonersättning (ram)3 430 020
ap.3Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd (ram)260 862
ap.5Prestationsbaserad ersättning till kommuner (ram)555 570
ap.6Hyreskostnader (ram)6 500
ap.10Grundersättning (ram)64 080
ap.12Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m. (ram)180 000
ap.13Ersättning för ensamkommande barn (ram)4 520 000
ap.14Ersättning för vissa särskilda kostnader (ram)60 000
ap.15Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård (ram)273 500
ap.17Sfi för anläggningsboende (ram)100 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län60 000
ap.11Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan (ram)60 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Ny schablonersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt 11-14 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Utöver anslagna medel ska i juni respektive december 2014, från anslaget 1:3 Migrationspolitiska åtgärder, anslagsposten 6, inom utgiftsområde 8 Migration ett schabloniserat belopp omföras till anslagsposten. Beloppet ska beräknas genom att antalet organiserat överförda personer under första respektive andra halvåret 2014 multipliceras med 199 800 kronor.

ap.3 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd

Anslagsposten avser ersättningar enligt 15-17 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.5 Prestationsbaserad ersättning till kommuner

Anslagsposten avser ersättning enligt 14 a-14 d § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.6 Hyreskostnader

Anslagsposten avser ersättningar enligt 32 a § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.10 Grundersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt 9 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.11 Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan

Anslagsposten avser ersättning enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.12 Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m.

Anslagsposten avser ersättningar enligt 17-19 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och    19-23 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.13 Ersättning för ensamkommande barn

Anslagsposten avser ersättning enligt 21 och 22 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28-31 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.14 Ersättning för vissa särskilda kostnader

Anslagsposten avser ersättningar för extraordinära kostnader enligt 26 och 38 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och för vissa särskilda kostnader enligt 32 och 36 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.15 Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård

Anslagsposten avser ersättningar enligt 20 a-20 d och 34-36 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 24-27 och 33-35 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.17 Sfi för anläggningsboende

Anslagsposten avser ersättning enligt förordningen (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.2175 327Inget0
ap.313 000Inget0
ap.527 800Inget0
ap.60Inget0
ap.103 200Inget0
ap.110Inget0
ap.129 000Inget0
ap.13226 000Inget0
ap.140Inget0
ap.1513 700Inget0
ap.173 984Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.9ram
ap.16ram
På regeringens vägnar
Anna Johansson
Hanna Zeland
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/K
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting