Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:23

2015-06-25
M2015/2551/S (delvis)
Havs- och vattenmyndigheten
Box 11930
40439 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Havs- och vattenmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Havs- och vattenmyndighetens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 20, bet. 2014/15:MJU1, rskr. 2014/15:87, prop. 2014/15:99 utg.omr. 20, bet. 2014/15:FiU:21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Havs- och vattenmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Medelsanvändning anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur medlen inom anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö har använts under 2014. Av redovisningen ska framgå hur medlen använts inom förvaltningsområdena havsförvaltning, vattenförvaltning och fiskförvaltning. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 april 2015.

Medelsanvändning anslag 1:2 Miljöövervakning

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av medlen inom anslag 1:2 Miljöövervakning som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts under 2014. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 april 2015.

Avancerad rening av avloppsvatten

Havs- och vattenmyndigheten ska göra en redovisning och analys avseende de medel som använts under 2014 för avancerad rening av avloppsvatten. Om möjligt ska redovisningen även innehålla information om vilka toxikologiska och ekotoxikologiska risker som kan finnas med avancerad rening av avloppsvatten. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 april 2015.

Könsuppdelad statistik

Havs- och vattenmyndigheten ska, i de fall myndigheten redovisar individbaserad statistik, redovisa, analysera och kommentera statistiken efter kön.

Miljöteknik

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa vilka viktigare aktiviteter inom myndigheten som bedöms öka tillgången till eller efterfrågan på miljöteknik och miljöinnovationer. 

Samverkan kring genetisk mångfald hos vilda växter och djur

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur myndigheten inom ramen för sitt ansvarsområde har samverkat med berörda myndigheter kring kartläggning och övervakning av genetisk mångfald hos vilda och domesticerade växter och djur.

Dialog om vattenkraft och fastställda mål

Havs- och vattenmyndigheten ska återrapportera genomförda insatser i fråga om en fortsatt dialog med berörda myndigheter och andra intressenter med syfte att få en ökad samsyn kring vattenkraften och de mål som är fastställda om förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning.

Bevarandemål i marint skyddade områden

Havs- och vattenmyndigheten ska, med utgångspunkt i den lägesrapport och i den tidsplan som myndigheten redovisade i november 2014, redovisa åtgärder som vidtagits i syfte att nå bevarandemålen i marint skyddade områden, framförallt vad avser fiske som är skadligt i förhållande till bevarandemålen i dessa områden.

Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa de insatser som vidtagits för att säkerställa ett effektivt genomförande av det nya regelverket för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt avseende införandet av en landningsskyldighet. 

Fiskerikontrollen

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa genomförandet av EU:s kontrollförordning (förordning [EG] nr 1224/2009), inklusive vidtagna effektiviseringsåtgärder, samt analysera effekterna av genomförda fiskerikontrollinsatser, särskilt avseende sådana fisken som berörs av EU:s återhämtningsplaner. Myndigheten ska även redovisa omfattningen av samarbetet med Kustbevakningen.

Hållbart nyttjande och hållbar förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur myndigheten inom ramen för sitt arbete med ett hållbart nyttjande och en hållbar förvaltning av fiskresurserna beaktat fiskerinäringens förutsättningar och framtida utveckling, särskilt det småskaliga kustnära fisket.

Anpassning av fiskeflottan

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa utvecklingen av fiskeflottans kapacitet i relation till tillgänglig fiskeresurs.

Prognoser

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

- den 20 januari

- den 20 februari

- den 5 maj

- den 27 juli

- den 26 oktober 2015.

3

Uppdrag

Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (GFP)

Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Statens jordbruksverk redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2015. Redovisningen ska inkludera en analys av den långsiktiga utvecklingen i biologiska och ekonomiska termer av bestånd som är föremål för svenskt fiske mot bakgrund av försiktighetsreferenspunkterna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2016.

Regelförenkling

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa sitt förenklingsarbete på fiskets område. I redovisningen ska finnas en beskrivning av genomförda förenklingsåtgärder samt förslag på hur resultatet av dessa åtgärder ska följas upp. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2015.

Laxförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten ska, efter samråd med Statens Jordbruksverk, ta fram förslag på hur förvaltningen av lax och öring i svenska vatten bör utvecklas och utformas. Pågående arbete i länen ska beaktas. Inom ramen för uppdraget ska Havs- och vattenmyndigheten samråda med relevanta aktörer och organisationer och särskilt beakta möjligheterna för ett utvecklat fritidsfiske och fisketurismverksamhet samt förutsättningarna för det traditionella fisket. En delrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 23 april 2015 och en slutrapport ska lämnas senast den 5 november 2015.

Översyn av prövningsförfaranden enligt plan- och byggförordningen och miljöbalken

Havs- och vattenmyndigheten ska tillsammans med Boverket se över relationen mellan prövningsförfarandena enligt plan- och byggförordningen (2011:338) och miljöbalken avseende inrättande m.m. av små avloppsanläggningar. Myndigheterna ska föreslå författningsändringar med syfte att förenkla för sökanden och undvika dubbel prövning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 november 2015.

Ålförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten ska mot bakgrund av Europeiska kommissionens utvärdering av den nationella ålförvaltningsplanen analysera behovet av och vid behov föreslå revidering av ålförvaltningsplanen mot bakgrund av målen i EU:s förordning (EG) nr 1100/2007 och den vetenskapliga rådgivningen. Konsekvenserna av eventuella förslag till revidering ska redovisas. Uppdraget ska rapporteras till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:12

Åtgärder för havs- och vattenmiljö (Ramanslag)

Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten686 565
ap.2Havs- och vattenmiljöer (ram)686 565

Villkor för anslag 1:12

ap.2 Havs- och vattenmiljöer

1. Anslagsposten får användas för utgifter för insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer. Anslagsposten får användas för statsbidrag, medfinansiering av EU-medel, medlemsskap i internationella organisationer samt för utvärdering av ovan angivna insatser och åtgärder.

2. Anslagsposten får användas för arbete enligt havsmiljöförordningen (2010:1341).

3. Anslagsposten får användas i enlighet med förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag.

4. Anslagsposten får användas för stöd till fiskevården enligt förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården.

5. Anslagsposten får användas enligt bestämmelserna i havsplaneringsförordningen (2015:400).

6. Högst 154 800 000 kronor får användas för arbete enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Av dessa får högst 116 800 000 kronor betalas ut som bidrag till länsstyrelserna enligt den fördelningsnyckel som använts tidigare. Resterande medel får betalas ut som bidrag enligt följande:

- högst 17 000 000 kronor till de länsstyrelser som är vattenmyndigheter

- högst 15 000 000 kronor till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och

- högst 6 000 000 kronor till Sveriges geologiska undersökning.

7. Högst 75 000 000 kronor får användas för bidrag enligt förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-projekt). Medel får även betalas ut till länsstyrelserna för deras administration av bidraget.

8. 10 000 000 kronor ska utbetalas till Göteborgs universitet för Havsmiljöinstitutet.

9. Högst 10 000 000 kronor får användas för utveckling av selektiva redskap i syfte att underlätta genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.

10. Högst 10 000 000 kronor får användas för avancerad rening av avloppsvatten.

10. Högst 2 000 000 kronor får användas för bidrag till Internationella fiskesekretariatet (FISH). Medlen betalas ut mot rekvisition. 

1:17

Havs- och vattenmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten207 974
ap.1 Havs- och vattenmyndigheten (ram)207 974

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Havs- och vattenmyndigheten

Anslagsposten får användas för Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsutgifter.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
ap.20Inget0
1:17 Havs- och vattenmyndigheten
ap.16 2393 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
ap.2215 00090 000125 00002017
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)45 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Havs- och vattenmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2517 331
2015-02-2517 331
2015-03-2517 331
2015-04-2517 331
2015-05-2517 331
2015-06-2517 331
2015-07-2517 331
2015-08-2517 331
2015-09-2517 331
2015-10-2517 331
2015-11-2517 331
2015-12-2517 333
Summa207 974
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1 Havs- och vattenmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Avgiftsbelagd verksamhet
Fiskestödjande åtgärder m.m.000000
Tjänsteexport
Utvecklingssamarbete m.m.007 0007 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Sanktionsavgifter2714822025002501 072
Övrig offentligrättslig verksamhet25526902502594
Övriga inkomster av statens verksamhet28112760000276
Summa1 167027502751 442
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Havs- och vattenmyndighetens verksamhet inom den avgiftsbelagda verksamheten ska finansieras med avgifter. Avgifter där intäkterna disponeras är fiskestödjande åtgärder och utvecklingssamarbete. Dessa avgifters storlek bestäms av Havs- och vattenmyndigheten. Avgifter där intäkterna inte disponeras är sanktionsavgifter och övrig offentligrättslig verksamhet.

 

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

För sådan verksamhet som kräver medfinansiering av Havs- och vattenmyndigheten ska sådan finansiering finnas innan beslut om medverkan fattas. Inkomsterna, vilka ska särredovisas i årsredovisningen, disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Havs- och vattenmyndigheten ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) till den del som finansieras med fiskeavgiftsmedel.

På regeringens vägnar
Åsa Romson
Charlotta Sörqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Utrikesdepartementet/USTYR
Försvarsdepartementet/SSK
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/ESA, SFÖ, BA
Utbildningsdepartementet/FORS, UH
Näringsdepartementet/PUB, SUBT, HL, RT, IF, FJR, DL, SM, J
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Göteborgs universitet
Kammarkollegiet
Kustbevakningen
Linnéuniversitetet
länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens tjänstepensionsverk
Stockholms universitet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Tillväxtverket
Transportstyrelsen
Umeå universitet
Verket för innovationssystem