Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:35

2015-06-25
U2015/03560/SAM (delvis)
U2015/03673/UH
Malmö högskola
205 06 Malmö
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Malmö högskola
Riksdagen har beslutat om Malmö högskolas verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90, prop. 2014/15:99 utg.omr. 16, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Malmö högskola och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden


1. Malmö högskola ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

2. I årsredovisningen ska högskolan redovisa totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 50 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:31

Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Malmö högskola827 489
ap.1Takbelopp (ram)827 489

Villkor för anslag 2:31

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:32

Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Malmö högskola119 938
ap.3Basresurs (ram)119 938

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Malmö högskola94 233
ap.26Tandvårdscentral (ram)71 701
ap.52Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)14 613
ap.81Kvalitetsförstärkning (ram)7 919

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.30Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.2603 %0
ap.5203 %0
ap.810Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)270 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Malmö högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2585 748
2015-02-2585 748
2015-03-2585 748
2015-04-2585 748
2015-05-2585 748
2015-06-2585 748
2015-07-2587 862
2015-08-2587 862
2015-09-2587 862
2015-10-2587 862
2015-11-2587 862
2015-12-2587 862
Summa1 041 660
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Malmö högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:31 ap.1Takbelopp
2:32 ap.3Basresurs
2:65 ap.26Tandvårdscentral
2:65 ap.52Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:65 ap.81Kvalitetsförstärkning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Tandvårdscentral

Malmö högskola får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Patientavgifter, som betalas för den tandvård som är direkt relaterad till grundutbildningen av tandläkare som bedrivs vid tandvårdscentralen, ska inlevereras till inkomsttitel 2542 001 Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel ska redovisas som uppbörd i Malmö högskolas resultaträkning. Medlen får löpande hanteras i det räntebärande likvidflödet.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, ESA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer