Statsrådsberedningen


Protokoll
I:1
vid regeringssammanträde
2015-06-25
SB2015/03216/FCK(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Regeringskansliet
Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 1, bet. 2014/15:KU1, rskr. 2014/15:50, prop. 2014/15:99 utg.omr. 1, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Regeringskansliet och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

4:1

Regeringskansliet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet6 791 871
ap.1Till Regeringskansliets disposition (ram)6 791 871

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Till Regeringskansliets disposition

Medlen får användas för Regeringskansliets förvaltningsutgifter. Medlen får även användas för utgifter för utrikesrepresentationen, kommittéväsendet och gemensamma ändamål (hyror, kapitalkostnader m.m.).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
4:1 Regeringskansliet m.m.
ap.1200 966Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
4:1 Regeringskansliet m.m.
ap.5ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 290 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)669 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Regeringskansliets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25558 239
2015-02-25558 239
2015-03-25558 239
2015-04-25558 239
2015-05-25558 239
2015-06-25558 239
2015-07-25573 739
2015-08-25573 739
2015-09-25573 739
2015-10-25573 739
2015-11-25573 739
2015-12-25573 742
Summa6 791 871
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regeringskansliets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Till Regeringskansliets disposition

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Uppdragsverksamhet
Näringslivsfrämjande0050050000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättsliga avgifter
Ansökningsavgifter251100150 000150 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringskansliet får disponera intäkter från avgiftsbeläggningen från vissa näringslivsfrämjande tjänster.

Intäkter och royalty avseende försäljning av SOU, Ds och andra publikationer disponeras av Regeringskansliet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Regeringskansliet ska lämna delårsrapport enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Delårsrapporten ska dock inte innehålla någon prognos för det pågående räkenskapsåret över verksamhetens kostnader och intäkter. Delårsrapporten ska skrivas under av förvaltningschefen. Regeringskansliet undantas från kravet i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 6 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att i not till anslagsredovisningen kommentera väsentliga avvikelser från tilldelade belopp.

Kravet i 21§ förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom utrikesrepresentationen.

Utdrag till

Samtliga departement
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret