Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:25

2015-06-25
U2015/03560/SAM (delvis)
U2015/03663/UH
Gymnastik- och idrottshögskolan
Box 5626
114 86 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Gymnastik- och idrottshögskolan
Riksdagen har beslutat om Gymnastik- och idrottshögskolans verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90, prop. 2014/15:99 utg.omr. 16, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Gymnastik- och idrottshögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 43 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:37

Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Gymnastik- och idrottshögskolan92 776
ap.1Takbelopp (ram)92 776

Villkor för anslag 2:37

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:38

Gymnastik- och idrottshögskolan:Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Gymnastik- och idrottshögskolan26 117
ap.1Basresurs (ram)26 117

Villkor för anslag 2:38

ap.1 Basresurs

I anslaget ingår 7 027 000 kronor för Centrum för idrottsforskning.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Gymnastik- och idrottshögskolan295
ap.78Kvalitetsförstärkning (ram)295

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan:Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.780Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)20 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Gymnastik- och idrottshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-259 641
2015-02-259 641
2015-03-259 641
2015-04-259 641
2015-05-259 641
2015-06-259 641
2015-07-2510 224
2015-08-2510 224
2015-09-2510 224
2015-10-2510 224
2015-11-2510 224
2015-12-2510 222
Summa119 188
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Gymnastik- och idrottshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:37 ap.1Takbelopp
2:38 ap.1Basresurs
2:65 ap.78Kvalitetsförstärkning
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, ESA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer