Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 6

2015-09-03
Fi2015/166
Fi2015/3395(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Statskontoret
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Statskontoret för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 2, bet. 2014/15:FiU2, rskr. 2014/15:78, prop. 2014/15:99 utg.omr. 2, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet8 658
ap.8Förvaltningspolitiskt utvecklingsarbete (ram)3 658
ap.5Särskilda utvecklingsmedel (ram)5 000
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet5 689
ap.4Förvaltningspolitisk utveckling (Finansdepartementet) (ram)5 689

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Förvaltningspolitisk utveckling (Finansdepartementet)

Medlen disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet. Medlen får användas för vissa förvaltningspolitiska insatser riktade till myndigheternas ledning.

ap.5 Särskilda utvecklingsmedel

Medlen ska utbetalas till Statens servicecenter som bidrag för upphandling av ytterligare lönesystem som komplement till befintliga ramavtal.

ap.8 Förvaltningspolitiskt utvecklingsarbete

Medlen disponeras efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.41711700
ap.50Inget0
ap.803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Statskontoret
1:1 ap.61:1 ap.4100 %
1:1 ap.21:1 ap.8100 %
1:1 ap.11:1 ap.4100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Statskontoret
ap.1ram
ap.2ram
ap.6ram
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Karin Edin
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA1, ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens servicecenter
Statskontoret