Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2015-06-04
Fi2015/3195
Finansinspektionen
Box 7821
10397 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Finansinspektionen
Riksdagen har beslutat om Finansinspektionens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 2, bet. 2014/15:FiU2, rskr. 2014/15:79).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Finansinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

 

Mål  1

Bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter.

Återrapportering

Redovisning ska lämnas av hur arbetet med effektiv reglering, tillsyn, registrering och tillståndsprövning har bedrivits kopplat till målet. Redovisning ska även lämnas för hur tillsynen fördelas på olika typer av tillsynsinsatser och på olika företagskategorier. Av redovisningen ska det också för varje företagskategori framgå hur stor andel av företagen som blir föremål för någon tillsynsinsats under året.

Redovisa hur arbetet med att öka insatserna av finansiell tillsyn har bedrivits och hur stor del av de ökade resurserna som tillförts i samband med budgetpropositionen för 2015 har använts för detta ändamål.

 

Mål  2

Stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell folkbildning.

Återrapportering 

Redovisning ska lämnas av hur insatser för att stärka konsumenternas finansiella förmåga har genomförts. Redogörelse ska även lämnas för de modeller som används för utvärdering av de insatser som rör finansiell folkbildning och vilka insatser som vidtagits med anledning av resultatet av utvärderingen. 

 

Återrapporteringskrav i övrigt

1. De mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för analys av verksamhetens utveckling, prestationer och resultat ska så långt som möjligt redovisas. I resultatredovisningen ska även följande redovisas:

  • uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för olika tillståndsärenden och anmälningsärenden enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och
  • antalet beslutade sanktioner uppdelat på olika regler.

2. Redovisa hur myndigheten har samverkat med Konsumentverket och Pensionsmyndigheten för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden.

3. Redovisa hur de finansiella företagen informerat konsumenterna om den reducerade och borttagna avdragsrätten för privat pensionssparande och andra åtgärder som genomförts med anledning av denna förändring.

 

 

3

Uppdrag

 

 

1. Indikatorer

Med utgångspunkt i myndighetens rapport om Indikatorer avseende finansiell stabilitet och konsumentskydd (FI Dnr 14-3782) ska en redovisning lämnas av utfallet avseende 2013 och 2014 fördelat på redovisade indikatorer. I det fall data finns för tidigare år ska redovisningen kompletteras med sådana.

Uppdraget ska redovisas senast den 10 april 2015.

 

 

2. Effektivitet och kvalitet

Redovisa hur myndigheten arbetar med kvalitetshöjande insatser och med att effektivisera verksamheten. Av redovisningen ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas. Faktiskt och förväntat resultat ska redovisas.

Uppdraget ska redovisas senast den 10 april 2016.

 

3. Stabilitetsrapporter

Den rapport som ska tas fram enligt 3 § första stycket 5 förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen ska även innehålla:

  1. en bedömning av den finansiella stabiliteten med särskilt fokus på tillståndet på de finansiella marknaderna och den ekonomiska situationen hos hushåll, icke-finansiella företag, kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag,
  2. en redogörelse för kreditinstitutens kreditgivning och kreditvillkor till företagen, uppdelat på små och medelstora företag, och till hushållen,
  3. en redogörelse för hushållens tillgångssida i form av hushållens finansiella sparande samt värdet av småhus uppdelat på hushållens finansiella respektive reala tillgångar,
  4. en redogörelse för i vilken grad olika finansiella företag bidrar till att öka risken i det finansiella systemet och
  5. en bedömning av finansiella obalanser som kan påverka kreditutbudet och kreditefterfrågan samt en redovisning av de åtgärder som vidtagits och kan komma att vidtas för att motverka dessa obalanser och de effekter åtgärderna bedöms få på samhällsekonomin.

 

 

4. Transparens vid flytträtt

Redovisa en uppföljning av tidigare inlämnad rapport avseende branschöverenskommelse för ökad transparens vid flytträtt för pensionssparande (FI Dnr 14-8233). Uppföljningen ska omfatta en redovisning av det arbete som bedrivs för att den slutliga rekommendationen ska kunna träda i kraft senast den 1 januari 2016. Uppdraget ska redovisas senast den 2 november 2015.

 

 

5. Risk- och sårbarhetsanalyser

I arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser ska myndigheten särskilt beakta och analysera informationssäkerheten i de delar av verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. Myndigheten ska redovisa en bedömning av informationssäkerheten samt vidtagna åtgärder. Redovisningen ska vara en del av den sammanställning som görs i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

 

6. Prognoser

Redovisa prognoser för anslagsbelastningen och för avgiftsintäkter som disponeras av myndigheten för 2015—2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle, budgeten och till utfallet för 2014.

Prognoserna lämnas i Hermes senast den 20 januari, 20 februari, 5 maj, 27 juli och 26 oktober 2015 och ska följa instruktion från Ekonomistyrningsverket.

 

7. Kreditgivning till företag utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv

I en särskild rapport redovisa bankernas riktlinjer för kreditgivning till företag utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Vid behov ska förslag lämnas till åtgärder som kan inkluderas i bankernas styrning av kreditgivningsprocessen i syfte att främja ett hållbarhetsperspektiv inom företag som i dagsläget varken har eller uppnår exempelvis sitt koldioxidreduceringsmål eller energieffektiviseringsmål. Uppdraget redovisas senast den 27 november 2015.

 

8. Miljö- och klimatförändringarnas påverkan på den finansiella stabiliteten 

Analysera och i en särskild rapport redogöra för hur miljö- och klimatförändringar kan påverka den finansiella stabiliteten på lång sikt samt vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att motverka negativa effekter på det finansiella systemet. Utgångspunkten för uppdraget är bland annat den femte utvärderingen som FN:s klimatpanel presenterade under 2014 (IPCC Fifth Assessment Synthesis Report CLIMATE CHANGE 2014).

I rapporten ska det även ingå en analys av hur den finansiella stabiliteten kan påverkas på lång sikt av de åtgärder som behöver vidtas för att hålla den globala genomsnittliga temperaturförändringen under 2 grader Celsius. Även ett scenario där få eller inga ytterligare åtgärder tas för att begränsa temperaturförändringar ska redovisas avseende påverkan på den finansiella stabiliteten.

Analyser och slutsatser bör understödjas av en bred och relevant informationsbas och av forskningen inom området. Myndigheten bör i sitt arbete med uppdraget rådgöra med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Naturvårdsverket. Vid behov kan även andra i sammanhanget relevanta myndigheter konsulteras i arbetet. Uppdraget redovisas senast den 29 februari 2016.

 

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen7 150
ap.1Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter (ram)7 150

1:11

Finansinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen452 507
ap.1Finansinspektionen (ram)447 507
ap.2Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt (ram)5 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Finansinspektionen

Av anslagspost 1 beräknas 7 000 000 kronor avsättas för satsningar inom konsumentområdet för genomförande av finansiell folkbildning.

Anslagspost 1 får användas för att bekosta Krigsförsäkringsnämndens verksamhet.

ap.2 Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt

Anslagspost 2 får användas för samordningsorganet för tillsyn av penningtvätt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter
ap.1715Inget0
1:11 Finansinspektionen
ap.113 4253 %0
ap.21503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)120 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)25 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Finansinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2537 709
2015-02-2537 709
2015-03-2537 709
2015-04-2537 709
2015-05-2537 709
2015-06-2537 709
2015-07-2537 709
2015-08-2537 709
2015-09-2537 709
2015-10-2537 709
2015-11-2537 709
2015-12-2537 708
Summa452 507
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Finansinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Finansinspektionen
1:11 ap.2Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Ansökningsavgifter
Avgifter (SFS 2001:911)-18 79210 02879 44176 8412 600-6 164
Administrativ service
4 § avgiftsförordningen (SFS 1992:191)001 6001 60000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter (SFS 2001:911)

Avgifter som disponeras redovisas skilt från statsbudgeten.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättsliga avgifter
Särskilda avgifter enligt lagen (2000:1087)2711007 00007 0007 000
Avgifter (SFS 2004:297)27120050 000050 00050 000
Avgifter (SFS 2007:1135)254800464 943464 94300
Summa00521 943464 94357 00057 000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet som rör ärenden som anges i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska över tiden finansieras fullt ut med de avgifter som tas ut för ändamålet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Krigsförsäkringsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Liso Norrman
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksbanken
Riksrevisionen
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/KL
Konsumentverket
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kronofogdemyndigheten
Statistiska centralbyrån
Naturvårdsverket
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå