Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 2

2015-06-25
N2015/5054/SUN
N2015/4922/KLS (delvis)
N2015/1411/SUN (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Statens jordbruksverk
Vallgatan 8
55182 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens jordbruksverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens jordbruksverks verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 23, bet. 2014/15:MJU2, rskr. 2014/15:88, prop. 2014/15:99 utg.omr. 23, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statens jordbruksverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Jordbruksverket ska

- redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel; att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart.

- redovisa indikatorer och andra bedömningsgrunder som beskriver utvecklingen inom sektorn och baserat på indikatorer och andra bedömningsgrunder göra en bedömning av hur resultaten och effekterna av myndighetens insatser har bidragit till att nå målet för utgiftsområdet.

Genomförande av jordbruks- och fiskeripolitiken

Jordbruksverket ska genomföra den nya jordbruks-, landsbygds- och havs- och fiskeripolitiken på ett sätt som är effektivt för företagen, minskar risken för sanktioner och är effektivt för myndigheterna. Jordbruksverket ska styra handläggning och kontroll samt noggrant följa utvecklingen under stödåret för att säkerställa att direktstöden till lantbruket och stöd till landsbygdsutveckling i så hög utsträckning som möjligt betalas ut så tidigt som regelverket tillåter samt undersöka möjligheten till förskottsutbetalningar av stöd inom ramen för EU-regelverket. 

Jordbruksverket ska, efter samråd med länsstyrelserna, upprätta avtal enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron. Jordbruksverket ska fortsatt vara behjälplig med analyser och underlag beträffande översyn och utformning av stöd till områden med naturliga och särskilda begränsningar. 

Jordbruksverket ska redovisa vilka insatser som har genomförts och planeras att genomföras för att förebygga och minimera risken för finansiella korrigeringar av EU-medel. Jordbruksverket ska lämna en detaljerad redovisning av användningen av TA-medel (Technical Assistance).

Livsmedelsstrategi

Jordbruksverket ska stödja regeringens arbete med en livsmedelsstrategi och vid behov bistå med underlag och fakta i arbetet.

Förenkling

Jordbruksverket ska fortsätta förenklingsarbetet för att nå en märkbar positiv förändring i företagens vardag, särskilt fokus ska vara på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt. Jordbruksverket ska även göra en verksamhetsanpassad uppföljning av arbetet. Förenklingsarbetet ska genomföras utan att skyddet för miljön eller djurhälsan försämras.

Genetisk mångfald

Jordbruksverket ska samverka med Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket kring kartläggning och övervakning av genetisk mångfald hos vilda och domesticerade växter och djur inom de areella näringarna. Jordbruksverkets roll är därvid begränsad till jordbrukets och vattenbrukets växter och djur.

Prognoser för samtliga anslag

Jordbruksverket ska senast den 20 januari, 20 februari, 5 maj, 27 juli och 26 oktober 2015 redovisa prognoser för 2015-2019. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Därutöver ska prognoser lämnas på anslagspostnivå för anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. För landsbygdsprogrammet 2007-2013 ska prognoser även lämnas på axelnivå. Jordbruksverket ska under 2015 vid ovan nämnda datum också redovisa utgiftsprognoser för ap.3 Programmet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 under anslag 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 och ap.4 Programmet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 under anslag 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020. Prognoser för beräknade inkomster på inkomsttitel 6314, undertitel  011 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014-2020 och på inkomsttitel 6414, undertitel 003 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014-2020 ska lämnas på sedvanligt sätt. 

Jordbruksverket ska fortsätta arbeta för att säkerställa hög säkerhet i prognoserna.

3

Uppdrag

Stöd till metangasreducering

Jordbruksverket ska följa upp och utvärdera stödet till metangasreducering i linje med den utvärderingsplan som presenterats (L2014/2361/LB). Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2015.

It för miljön

Jordbruksverket ska redovisa hur verket följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning - agenda för it för miljön 2010-2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Nitratdirektivet

Jordbruksverket ska genomföra en förstudie om och i så fall hur en förteckning av nitratkänsliga områden enligt rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket skulle kunna införas utifrån den geografiska utbredningen för delavrinningsområden. Jordbruksverket ska även redovisa konsekvenser i form av kostnader, arbete och behov av uppdateringar. Resultatet av förstudien ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2015.

Traditionell småskalig matkultur

Jordbruksverket ska, i samverkan med bland andra Institutet för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet och Sametinget, under 2015-2018 främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning. Myndigheterna ska tillsammans synliggöra, tillvarata och utveckla bl.a. traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser, kulturmiljöer och landskap. Befintliga uppgifter enligt instruktion samt myndigheternas pågående verksamheter inom områdena ska utgöra bas för genomförandet. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med berörda aktörer och ta sin utgångspunkt i befintliga samarbetsstrukturer. Senast den 8 maj 2015 ska Jordbruksverket redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) hur det gemensamma arbetet kommer att läggas upp. Uppdraget ska delredovisas av Jordbruksverket efter samråd med övriga myndigheter senast den 5 maj 2017 och slutredovisas senast den 26 april 2019.

Stödjande arbete för djurskyddskontroller

Jordbruksverket ska redovisa statistik om och en analys av hur djurskyddskontrollen och myndigheternas övriga djurskyddsarbete fungerar. Redovisningen ska inkludera jämförelser med tidigare kontrollår. I uppdraget ska även ingå att analysera och ge en bild av djurskyddsläget i Sverige. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2016.

Jordbruksverket ska, efter samråd med länsstyrelserna, vidareutveckla sätt att ge en bild av djurskyddsläget i Sverige. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2016.

Jordbruksverket och länsstyrelserna ska arbeta tillsammans för att vidareutveckla sätt att analysera resultatet och effekterna av myndigheternas djurskyddsarbete. Uppdraget ska samordnas av Jordbruksverket och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2016.

Kastrering av smågrisar

Jordbruksverket ska arbeta för att kastrering av smågrisar utan bedövning fasas ut till år 2016 och hålla sig uppdaterat om utvecklingen av alternativa metoder och system. Jordbruksverket ska, senast den 1 november 2015, redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) en sammanställning av utbetalda ersättningar för kostnader i samband med kastrering av grisar eller vaccinering mot galtlukt under 2015. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med närmast föregående år.

Tillsyn över djurhälsopersonal

Jordbruksverket ska redovisa vilka metoder som använts i tillsynen över djurhälsopersonalen, omfattningen av tillsynen, viktigare iakttagelser i tillsynen samt vilka eventuella skillnader som finns inom landet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2015 och i tillämpliga delar innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Informationssäkerhet

Jordbruksverket ska i arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser särskilt redovisa och analysera informationssäkerheten i de delar av verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. I detta arbete ska även informationssäkerheten inom myndigheten ansvarsområde beaktas och analyseras. Redovisningen ska vara en del av risk- och sårbarhetsanalysen enligt 9§ förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

Effekter av det nationella stödet i norra Sverige

Jordbruksverket ska, senast den 12 maj 2015, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa effekterna av det nationella stödet som under året 2014 beviljades till jordbruket i norra Sverige enligt förordning (1996:93) om nationellt stöd till jordbruk i norra Sverige. Rapportering ska ske enligt Kommissionens beslut 6050 av den 8.9.2010.

Kostnader för EU-stöd

Jordbruksverket ska senast den 31 mars 2015 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa totalkostnad, styckkostnad och volym för föregående års handläggning av EU-stöden. Redovisningen ska även omfatta genomförda åtgärder för att minska administrationen, åtgärder för att åstadkomma förenklingar och en mer enhetlig regeltillämpning samt under året uppnådda kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster.

Statsstödsrapportering

Jordbruksverket ska, senast den 31 maj 2015, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa utfallet av de statliga stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde.

Redovisningen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av kommissionen i enlighet med bilaga III B samt bilaga III C till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget.

I uppgiften ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

Utvärdering av Europeiska innovationspartnerskapet (EIP)

Jordbruksverket ska ansvara för att det löpande genomförs lärande utvärdering av det Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) som genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014—2020. Utvärderingens syfte är att ge stöd till och direkt nytta i genomförandet av EIP samt att bidra till kunskapsbildningen på området. Jordbruksverket ska ta fram förslag till upplägg och metod för en lärande utvärdering av EIP och redovisa det till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2015. Samtidigt ska ett förslag till arbets- och tidplan samt budget för utvärderingssekretariatets verksamhet för 2016 lämnas.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:4

Bidrag till veterinär fältverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk102 074
ap.1Bidrag till veterinär fältverksamhet (ram)102 074

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet

1. Under anslaget anvisas medel för ersättning för veterinär service enligt förordningen (2009:1397) om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse. Under anslaget anvisas även medel för att minska veterinärkostnaderna för företag med avlägset belägen djurhållning avseende livsmedelsproducerande djur. Av anslaget ska högst 7 300 000 kronor användas till kostnader för avlägset belägen djurhållning. Dessa medel får disponeras enligt förordningen (2009:1396) om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader. 

Jordbruksverket ska redogöra för hur stor del av anslaget 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet som disponeras till ersättning för djursjukvård till avlägset belägen djurhållning och hur dessa medel använts avseende länsvis geografisk spridning.

1:5

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk13 433
ap.2Djurhälsovård (ram)13 433

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Djurhälsovård

1. Medlen disponeras för bidrag till djurhälsovård.

2. Jordbruksverket får, efter det att Lantbrukarnas Riksförbund hörts och förutsatt att huvudmännen fortlöpande redovisat verksamheten, utbetala medel till berörda organisationer med en fjärdedel per kvartal.

3.Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i kap. 1 och artikel 21 och 26 i Kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4. Av anslaget får högst 5 000 000 kronor användas för stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt. Dessa medel får disponeras enligt förordning (2012:540) om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt.

1:6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk124 349
ap.1Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (ram)50 000
ap.2Bidrag till bekämpande av djursjukdomar (ram)33 349
ap.3Bidrag till obduktionsverksamheten (ram)7 000
ap.4Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller (ram)34 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

1. Anslagsposten får användas i enlighet med bestämmelser som regeringen meddelar i varje enskilt fall samt för ersättning enligt epizootilagen (1999:657), zoonoslagen (1999:658) och lagen (2006:806) om provtagning på djur m.m. eller med stöd av lagarna meddelade föreskrifter.

2. För smittskyddsberedskapsuppgifter med anledning av epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658) får Jordbruksverket använda 2 000 000 kronor.

3. Anslagsposten får användas för erforderliga undersökningar vid sjukdomsutredningar, handläggning av ersättningsansökningar i samband med bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar och bisjukdomar.

4. Jordbruksverket får använda högst 2 000 000 kronor av anslagsposten för särskilda undersökningar avseende främst zoonoser, serologiska undersökningar, undersökningar avseende salmonella samt bidrag för särskilda undersökningar vid obduktioner.

5. Jordbruksverket får använda högst 2 500 000 kronor för att ersätta producenter för vissa kostnader vid upptäckt av EHEC-smitta i samband med besättningsstudier eller åtgärder som har till syfte att ge kunskaper om möjlighet till bekämpning av EHEC-bakterien.

6. För bisamhällen som förintas enligt myndighets förordnande kan ersättning lämnas enligt bisjukdomsförordningen (1974:212). Medlen får också användas för utbildning av bitillsynsmän.

7. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i kap. 1 och artikel 26 i Kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

ap.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för bidrag till bekämpande av vissa djursjukdomar. Jordbruksverket får även, efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund och efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för bekämpningen, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

2. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i kap. 1 och artikel 26 i Kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

ap.3 Bidrag till obduktionsverksamheten

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för obduktionsverksamhet. Jordbruksverket får även, efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för denna verksamhet, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

2. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i kap. 1 och artikel 26 i Kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

ap.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget för de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggsgarantier samt för att även i övrigt kunna utföra de sjukdomskontroller som EU ställer krav på. Medlen används även för att kontinuerligt läsa av sjukdomsläget för de sjukdomar där EU:s regler för handel med djur innebär att sjukdomsberedskapen måste höjas samt för att utbilda de veterinärer som ska utföra övervakande kontroller.  

Medlen avser också nationell medfinansiering av TSE-kontroller för riskdjur. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i kap. 1 och artikel 26 i Kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

1:8

Statens jordbruksverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk501 086
ap.1Förvaltningskostnader (ram)501 086

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslagsposten ska finansiera verksamheten i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård med högst 1 600 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår ska göras.

2. Anslagsposten ska finansiera verksamheten i Centrala djurförsöksetiska nämnden med högst 5 000 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår ska göras.

3. Av medlen ska minst 8 500 000 kronor användas för åtgärder inom det nationella programmet för växtgenetiska resurser.

4. Av medlen ska minst 3 000 000 kronor användas för kvalitetsuppföljning i ängs- och betesmarker samt uppföljning av småbiotoper inom NILS (nationell inventering av landskapet i Sverige). Uppföljningen är en del av uppföljningen inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Uppföljningen ska ske i samarbete med berörda myndigheter.

5. Anslagsposten ska användas för statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet och av EU-medfinansierad statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6911 03 Jordbruks- och livsmedelsstatistik.

6. Av anslaget ska högst 6 000 000 kronor användas för att ersätta länsstyrelserna för deras arbete med tvärvillkorskontroller.

7. Anslaget ska användas för att ersätta Tullverket för dess särkostnader med högst 1 000 000 kronor för att utföra exportbidragskontroller av jordbruksprodukter, kontroller om förbud mot utsläppande på marknaden och import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls, samt kontroller om handel med sälprodukter. Ersättning för de senare får uppgå till högst 300 000 respektive 100 000 kronor. Tullverket fakturerar Jordbruksverket månadsvis i efterskott. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader.

8. Jordbruksverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Jordbruksverket ska betala totalt 200 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

9. Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas med anledning av särskilda krav från EU-kommissionen på grund av att Jordbruksverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta ska dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Jordbruksverkets kontroll. Ett exempel på detta är underlåtenhet som kan härledas till gällande svenska bestämmelser snarare än Jordbruksverkets tillämpning av dessa. Ett annat exempel är fall där räntekostnader uppkommit till följd av att regeringen har valt att driva ett ärende mot kommissionen.

1:9

Bekämpande av växtskadegörare (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk5 000
ap.1Bekämpande av växtskadegörare (ram)5 000

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Bekämpande av växtskadegörare

1. Anslaget får användas för utgifter för åtgärder mot växtskadegörare samt för att ersätta enskilda för skada till följd av sådana åtgärder enligt växtskyddslagen (1972:318). Utgifter för beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder, marknadskontroller, inventeringar m.m. mot karantänskadegörare finansieras också med detta anslag liksom undersökningar av växtprover som av Jordbruksverket överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering. Vidare får anslaget användas till internationellt engagemang inom området bekämpande av växtskadegörare. Slutligen används anslaget för utgifter för verifiering av de svenska skyddade zonerna.

2. Ersättning från EU-budgeten som utbetalas till Sverige i enlighet med det frivilliga stödsystemet på det fytosanitära området från EU av bl.a. ersättning för förluster till följd av ingripande enligt växtskyddslagen, infrastruktursatsningar, får redovisas som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

1:10

Gårdsstöd m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk6 097 400
ap.1Gårdsstöd m.m. (ram)6 096 200
ap.4EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar (ram)1 200

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Gårdsstöd m.m.

1. Stöd får lämnas enligt förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

2. Gårdsstöd samt medel avsatta för särskilt stöd ska redovisas mot inkomsttitel 6111 Gårdsstöd. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Jordbruksverket ska, inom ramen för medel avsatta för särskilt stöd avseende stödåret 2014 som utbetalas under 2015, lämna stöd om högst 27 648 000 kronor för kvalitetscertifiering och om högst 567 000 kronor för mervärden i jordbruket. Stöden får dock inte tilldelas så att beloppet överskrider den avsatta andelen av det nationella taket som anges i förordning (2004:760) om EU:s direktstöd till jordbrukare m.m, 3 kap. 18 §, enligt övergångsbestämmelse i punkten 3 i förordning (2014:1101). Stödet för kvalitetscertifiering får lämnas för deltagande i ett kvalitetssäkringssystem som syftar till att utveckla jordbruksprodukter av särskilt hög kvalitet. Stöd för kvalitetscertifiering lämnas med ett belopp per jordbruksföretag som Jordbruksverket fastställer och som beror på antalet ansökningar samt tillgången till medel. Stödet för mervärden i jordbruket får lämnas för kostnader för marknadsföring av livsmedel och jordbruksprodukter på den inre marknaden och för organisering av och deltagande i jordbruksutställningar och livsmedelsmässor inom EU. Stödet för mervärden i jordbruket lämnas i mån av tillgång på medel och får högst motsvara 75 procent av den enskilde lantbrukarens faktiska kostnader och det maximala stödbelopp som en enskild lantbrukare kan få under ett år är 50 000 kronor.

4. Återbetalda felaktigt utbetalda belopp enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1306/2013  (20 procent) och tvärvillkor enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1306/2013 (25 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

ap.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar

EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:11

Intervention för jordbruksprodukter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk129 000
ap.1Intervention för jordbruksprodukter m.m. (ram)129 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

1. Anslagsposten får användas för stöd som lämnas enligt förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om jordbruksprodukter.

2. EU-medlen avseende offentlig lagring ska redovisas mot inkomsttitel 6116 Offentlig lagring. EU-medlen avseende övrig intervention ska redovisas mot inkomsttitel 6113 Övriga interventioner. EU-medlen avseende exportbidrag ska redovisas mot inkomsttitel 6114 Exportbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Försäljningsinkomster av offentligt lagrad vara redovisas mot inkomsttitel 2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter.

4. Förverkade säkerheter tillfallande Sverige och återbetalda belopp enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1306/2013  (20 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 01 Kreditering av förverkade säkerheter m.m.

5. Anslagsposten får användas för att täcka statens utgifter för överskottshantering av fisk samt till stöd för producentorganisationer inom fisket för upprättande av operativa program enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

1:12

Finansiella korrigeringar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk75 472
ap.1Finansiella korrigeringar m.m. (ram)75 472

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Finansiella korrigeringar m.m.

1. Anslagsposten får användas till eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som följer av den gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken samt för domstols- och förhandlingskostnader med anledning av att sådana finansiella korrigeringar och straffavgifter aktualiseras.

2. Utgifter enligt villkor 1 uppkomna under följande anslag får täckas:

1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen

1:8 Statens jordbruksverk, villkor 5

1:10 Gårdsstöd m.m.

1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur.

3. Anslagsposten får användas till s.k. tekniska kostnader för offentlig lagring i den mån ersättning inte erhålls från EU-budgeten för utgifter som uppkommer under anslag 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

4. Anslaget får användas till skadestånd.

1:13

Strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk46 105
ap.1Strukturstöd fiske - EHFF 2014-2020 (ram)7 005
ap.3Strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013 (ram)39 100

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Strukturstöd fiske - EHFF 2014-2020

1. Anslaget ska disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade stöd till fisket m.m.

2. Anslagna medel får användas för upparbetade kostnader för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning.

-Högst 1 290 000 kr får användas för att ersätta Ekonomistyrningsverkets revisionskostnader av såväl EFF som EHFF räkenskapsåret 2015.

-Högst 3 200 000 kr får användas för uppföljning och utvärdering inklusive utvärderingssekretariat, finansiering av den del av det nationella landsbygdsnätverket som arbetar med lokalt ledd utveckling i Havs- och fiskeriprogrammet,  genomförandet av sammanträden med programmets övervakningskommitté, förvaltning kring lokalt ledd utveckling (LLU), förberedelse av ny fiskeripolitik, fondsamordning, förvaltning av programrelaterade IT-system och informationsinsatser.

ap.3 Strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013

1. Anslaget ska i allt väsentligt disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av Europeiska fiskerifonden (EFF) under anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade stöd till fisket m.m. Anslaget får även disponeras med högst 2 500 000 kronor för svensk medfinansiering av projekt inom Sveriges lantbruksuniversitet, som finansieras av EU-budgeten och ligger i linje med Europeiska fiskerifondens målsättning.  

2. Anslaget får med beaktande av EU:s statsstödsregler disponeras för stödformer enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som inte omfattas av gemenskapens medfinansiering.

3. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom, som utgör säkerhet för fiskerilån, tas i anspråk för att skydda statens fordran ska i enlighet med (prop. 1971:63) Stödåtgärder på fiskets område m.m. angivna grunder föras till respektive täckas av anslagsposten.

4. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen ska redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån ska redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.  

1:14

Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk143 051
ap.1EU-b strukturst fisk - EHFF 2014-2020 (ram)59 101
ap.3Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013 (ram)83 950

Villkor för anslag 1:14

ap.1 EU-b strukturst fisk - EHFF 2014-2020

1. EU-medlen under anslaget får användas enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden.

2. Jordbruksverket ska redovisa betalningar från EU-budgeten mot inkomsttitel 6214001 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020. Kursdifferenser på återflöden från EU:s fiskerifond redovisas dock mot inkomsttitel 6214002 Kursdifferenser från EU:s fiskerifond.

3. Anslagna medel får användas för upparbetade kostnader för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning.

-Högst 1 935 000 kr får användas för att ersätta Ekonomistyrningsverkets revisionskostnader av såväl EFF som EHFF räkenskapsåret 2015.

-Högst 4 800 000 kr får användas för uppföljning och utvärdering inklusive utvärderingssekretariat, finansiering av den del av det nationella landsbygdsnätverket som arbetar med lokalt ledd utveckling i Havs- och fiskeriprogrammet,  genomförandet av sammanträden med programmets övervakningskommitté, förvaltning kring lokalt ledd utveckling (LLU), förberedelse av ny fiskeripolitik, fondsamordning, förvaltning av programrelaterade IT-system och informationsinsatser.

ap.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013

1. EU-medlen under anslaget får användas enligt rådets förordning av den 27 juli 2006 (EG) nr 1198/2006 avseende programperioden 2007-2013 enligt kommissionens förordning av den 26 mars 2007 (EG) nr 498/2007 för den Europeiska fiskerifonden (EFF).

2. Jordbruksverket ska redovisa betalningar från EU-budgeten mot inkomsttitel 6213001 Bidrag från EU:s fiskerifond perioden 2007-2013. Kursdifferenser på återflöden från EU:s fiskerifond redovisas dock mot inkomsttitel 6213002 Kursdifferenser från EU:s fiskerifond. 

3. Som utbetalningsmyndighet av medel från Europeiska fiskerifonden (EFF) svarar Jordbruksverket för att

- verkställa och redovisa utbetalningar,

- följa upp och kontrollera att åtgärder och projekt utvecklas i enlighet med programmet och

- felaktigt utbetalda belopp återbetalas till Europeiska kommissionen.

1:16

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk44 250
ap.1Exportfrämjande åtgärder (ram)12 000
ap.3Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn (ram)1 250
ap.7Jakt och fiske (ram)6 000
ap.5Måltidslyftet (ram)25 000

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Exportfrämjande åtgärder

1. Anslagsposten får användas för stöd till exportfrämjande av svenska livsmedel. Jordbruksverket ska, efter begäran, betala ut 7 000 000 kronor till Sveriges export- och investeringsråds program som avser livsmedel. Medlen ska komplettera den finansiering rådet erhåller för det statliga årsuppdraget avseende exportfrämjande av bl.a. livsmedel. Fokus ska i huvudsak ligga på små och medelstora företag och företag som företrädesvis exporterar produkter med svenskt råvaruinnehåll. I verksamheten ska samfinansiering prioriteras.

Stöd för konsulttjänster får högst uppgå till 75 procent av kostnaderna första året ett företag söker stöd. Därefter får stödet uppgå till högst 50 procent. Konsulttjänsterna får inte vara fortlöpande eller av periodiskt slag eller röra företagets ordinarie driftsutgifter, t.ex. annonskostnader. Stöd för deltagande i mässor och utställningar får högst uppgå till 75 procent av merkostnaderna för hyra, uppförande och drift av utställningsmontern.

2. Programmet ska ledas av en styrgrupp vars ledamöter utses av Jordbruksverket. Minst hälften av styrgruppen ska bestå av företagsföreträdare som representerar, för programmet, viktig kompetens, framför allt i form av exporterfarenhet eller produktspecifik erfarenhet. Styrgruppen ska fastställa en programbudget, som ska presenteras för Jordbruksverket före utbetalning. Ordförande i styrgruppen ska vara Jordbruksverket.

3. Stöd enligt villkor 1-2 för åtgärder som omfattas av artikel 107 i EUF-fördraget får endast lämnas med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse, eller med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004. Jordbruksverket ska kontrollera att de stödtak som anges i kommissionens förordningar (EG) nr 1998/2006 och 875/2007 inte överskrids.

4. Av anslaget får högst 2 500 000 kronor användas till landgodkännande vid livsmedelsexport.

5. Av anslaget får högst 2 500 000 kronor utbetalas till Livsmedelsverket som bidrag för att användas till landgodkännande vid livsmedelsexport. Inom ramen för detta arbete får Livsmedelsverket undantagsvis använda högst 250 000 kronor för att finansiera anläggningsgodkännanden.

ap.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn

1. Av anslaget ska 1 000 000 kronor utbetalas efter rekvisition till Sametinget för att fortsätta skapa möjligheter till diversifiering och strukturomvandling samt nyetablering inom de samiska näringarna. Jordbruksverket ska samråda med Sametinget om användningen av medlen.

2. Av anslagna medel ska 250 000 kronor användas till utbyte av erfarenhet och dialog mellan berörda aktörer inom området ekologisk produktion och konsumtion. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.5 Måltidslyftet

1. Av anslaget får 25 000 000 kronor användas till Måltidslyftet. Högst 5 000 000 kronor får utbetalas som bidrag till Livsmedelsverket för att ansvara för ett nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Av anslaget får resterande 20 000 000 kronor användas till kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg först efter beslut av regeringen.

ap.7 Jakt och fiske

1. Av anslaget får 2 000 000 kronor användas för att koordinera den svenska vattenbruksnäringen. I detta arbete ingår att skapa en gemensam myndighetsingång för företagare inom vattenbruket, ta fram en handlingsplan utifrån vattenbruksstrategin, samordna arbetet med åtgärderna i handlingsplanen för vattenbruket, samt ett fortsatt främjandearbete för vattenbrukssektorn. 

2. Av anslaget får 1 000 000 kronor utbetalas till SLU för deras avelsarbete på regnbåge för att förbättra den odlade fiskens egenskaper. 

3. Av anslaget får högst 3 000 000 kronor utbetalas som bidrag till Livsmedelsverket för att täcka kostnader för livsmedelskontroll av tvåskaliga blötdjur.

1:18

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 740 505
ap.1Landsbygdsstöd - del till SJV, EU 2014-2020 (ram)1 703 505
ap.2Landsbygdsstöd - Honungsprogrammet (ram)2 780
ap.4Nationellt stöd, stödområde 1-3 (ram)311 000
ap.9Landsbygdsprogram 2007-2013 (ram)722 360
ap.3Landsbygdsstöd - Lokalt ledd utveckling (LLU) 2014-2020, nationella medel (ram)860

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Landsbygdsstöd - del till SJV, EU 2014-2020

1. Ersättning får lämnas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och i enlighet med därtill hörande genomförandeförordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020 och med tillämplig nationell lagstiftning. Därutöver får Jordbruksverket betala ut ersättningar för åtgärder som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1310/2013 om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (artikel 1), samt förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

2. Anslagna medel får användas för upparbetade kostnader för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning och för att verkställa ex post-utvärderingen av Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013:

- För det nationella landsbygdsnätverket i enlighet med de ekonomiska ramar som är fastställda i landsbygdsprogrammet för Sverige för 2014-2020.

- Högst  66 320 000 kronor för uppföljning och utvärdering, inklusive utvärderingssekretariat, för övervakningskommitténs sekretariat, fondsamordning, förvaltning av lokalt ledd utveckling (LLU), förberedelse av ny jordbrukspolitik, programändringar och programskrivning, ajourhållning och uppdatering av blockdatabasen samt övrig hantering av landsbygdsprogrammet.

- Högst  1 487 000 kronor för Sametingets kostnader för programmets genomförande.

- Högst 1 487 000 kronor för Tillväxtverkets kostnader för programmets genomförande.

- Högst 11 896 000 kronor för SLU:s kostnader för fortlöpande miljöanalys för att följa utvecklingen inom de miljökvalitetsmål vilka programmets åtgärder riktas mot.

- Högst  91 609 000 kronor för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet. Av beloppet ska  41 636 000 kronor användas för upprättande av åtagandeplaner under åren 2015-2016 för betesmarker och slåtterängar,  952 000 kronor användas för att utveckla Mobil plattform och 1 438 000 kronor användas för fortsatt medverkan vid Jordbruksverket i arbetet med implementeringen av landsbygdsprogrammet. Fördelningen av medel mellan länsstyrelser ska ske i samråd med länsstyrelserna i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet. Outnyttjade medel från 2014 för kostnader avseende 2014 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras.

3. Ersättning får lämnas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008.

Av anslaget ska högst 9 050 000 kronor användas för delar av Ekonomistyrningsverkets kostnader för revision av jordbruksfonderna för programperioden 2014-2020 under 2015. Ekonomistyrningsverket ska fakturera Jordbruksverket för kostnaderna senast den 15 december 2015.

ap.2 Landsbygdsstöd - Honungsprogrammet

1. Anslagsposten får användas för bidrag till åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter enligt Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”). Den EU-finansierade delen av stödet anvisas under anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 4.

ap.4 Nationellt stöd, stödområde 1-3

1. Nationellt stöd får utbetalas enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Från anslagsposten får utbetalas högst 2 960 000 kronor för ersättning för merkostnader för transport av självdöda eller nödslaktade tamdjur från jordbruk i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. Ersättningen utgår för kostnader för bortskaffande av självdöda eller nödslaktade djur enligt kapitel 1 och artikel 27 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Jordbruksverket ska genom revision kunna kontrollera att beräkning av merkostnaden för norra Sverige, områdesavgränsningen och andra villkor för stödberättigande och ekonomisk redovisning av stödet uppfylls. Medel som inte har använts i enlighet med de av Jordbruksverket fastställda villkoren ska återbetalas. Utbetalningar av ersättning för merkostnader för insamling av kadaver redovisas särskilt.

ap.9 Landsbygdsprogram 2007-2013

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ersättning får även lämnas samt återkrav hanteras i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 och med tillämplig nationell lagstiftning. Jordbruksverket får inom ramen för vad EU:s regelverk tillåter och i enlighet med programmets nationella mål och de regionala strategierna omfördela medel inom åtgärdsgrupper.

2. Kvarvarande medel för s.k. tekniskt stöd får användas för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning. Medlen får användas för det nationella landsbygdsnätverket, övervakningskommitténs sekretariat, uppföljning och utvärdering utförd av utvärderingssekretariatet och Jordbruksverket samt för slutförande av landsbygdsprogrammet 2007-2013.

1:19

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 083 785
ap.2Fr EU-b landsbygd - del till SJV, EU 2014-2020 (ram)1 090 005
ap.4Fr EU-b landsbygd - Honungsprogrammet (ram)2 780
ap.7Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel (ram)991 000
ap.1Fr EU-b landsbygd - Lokalt ledd utveckling (LLU), medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfond (ram)0

Villkor för anslag 1:19

ap.2 Fr EU-b landsbygd - del till SJV, EU 2014-2020

1. Ersättning får lämnas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och i enlighet med därtill hörande genomförandeförordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020 och med tillämplig nationell lagstiftning. Därutöver får Jordbruksverket betala ut ersättningar för åtgärder som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1310/2013 om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (artikel 1), samt förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

EU-medel ska redovisas mot inkomsttitel 6125 001 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014-2020. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock på inkomsttiteln 6119 002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

2. Anslagna medel får användas för upparbetade kostnader för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning och för att verkställa ex post-utvärderingen av Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013:

- För det nationella landsbygdsnätverket i enlighet med de ekonomiska ramar som är  fastställda i landsbygdsprogrammet för Sverige för 2014-2020.

- Högst   45 180 000 kronor för uppföljning och utvärdering, inklusive utvärderingssekretariat, för övervakningskommitténs sekretariat, fondsamordning, förvaltning av lokalt ledd utveckling (LLU), förberedelse av ny jordbrukspolitik, programändringar och programskrivning, ajourhållning och uppdatering av blockdatabasen samt övrig hantering av landsbygdsprogrammet.

- Högst 1 013 000 kronor för Sametingets kostnader för programmets genomförande.

- Högst 1 013 000 kronor för Tillväxtverkets kostnader för programmets genomförande.

- Högst  8 104 000 kronor för SLU:s kostnader för fortlöpande miljöanalys för att följa utvecklingen inom de miljökvalitetsmål vilka programmets åtgärder riktas mot.

- Högst  62 408 000 kronor för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet. Av beloppet ska  28 364 000 kronor användas för upprättande av åtagandeplaner under åren 2015-2016 för betesmarker och slåtterängar, 648 000 kronor användas för att utveckla Mobil plattform, och 979 000 kronor användas för fortsatt medverkan vid Jordbruksverket i arbetet med implementeringen av landsbygdsprogrammet. Fördelningen av medel mellan länsstyrelser ska ske i samråd med länsstyrelserna i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet. Outnyttjade medel från 2014 för kostnader avseende 2014 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras.

ap.4 Fr EU-b landsbygd - Honungsprogrammet

1. Anslagsposten får användas för bidrag till åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter enligt Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”).  För svensk medfinansiering anvisas motsvarande belopp under anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 2.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från EU:s Jordbruksfonder. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

ap.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ersättning får även lämnas samt återkrav hanteras i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 och med tillämplig nationell lagstiftning. Jordbruksverket får inom ramen för vad EU:s regelverk tillåter och i enlighet med programmets nationella mål och de regionala strategierna omfördela medel inom åtgärdsgrupper.

EU-medel ska redovisas mot inkomsttitel 6124 001 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007-2013. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock på inkomsttiteln 6119 002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

2. Kvarvarande medel för s.k. tekniskt stöd får användas för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning. Medlen får användas för det nationella landsbygdsnätverket, övervakningskommitténs sekretariat, uppföljning och utvärdering utförd av utvärderingssekretariatet och Jordbruksverket samt för slutförande av landsbygdsprogrammet 2007-2013.

1:20

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk32 830
ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (ram)15 330
ap.2Hållbar användning av bekämpningsmedel (ram)2 500
ap.4Stöd för metangasreducering (ram)15 000

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

1. Anslaget får användas för försöks- och utvecklingsverksamhet i syfte att bidra till uppfyllelse av för jordbruket relevanta miljökvalitetsmål, särskilt Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Av anslaget får medel användas för studier av genetiskt modifierade växters påverkan på den biologiska mångfalden liksom för en strategi för växtskydd med beaktande av relevanta miljökvalitetsmål. Försöks- och utvecklingsverksamhet relaterad till ekologisk produktion ska särskilt uppmärksammas.

2. Medel får användas för utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter, t.ex. förändringar i växtnäringsförluster eller odlingslandskapets biologiska mångfald, för utvärdering av stödet till metangasreducering samt för internationellt standardiseringsarbete.

3. Från anslaget ska utbetalas 2 700 000 kronor till Fritidsodlingens Riksorganisation för informations- och rådgivningsverksamhet samt 550 000 kronor till Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation. Fritidsodlingens Riksorganisation och Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen har använts. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

4. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i kap.1 och artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

ap.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel

1. Anslaget får användas för genomförande av ramdirektivet för hållbar användning av bekämpningsmedel. Medel får användas för verksamhet rörande funktionstester av spridningsutrustning för växtskyddsmedel. Bidrag för köp av testutrustning får betalas ut i enlighet med förordning (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor och fläktsprutor. Medel får användas för internationellt standardiseringsarbete.

ap.4 Stöd för metangasreducering

1. Anslaget får användas till stöd för metangasreducering.

1:21

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk4 116
ap.1Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (ram)4 116

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

1. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till Länsstyrelserna i Dalarnas, Västra Götalands och Värmlands län.

2. Jordbruksverket får disponera anslaget för bidrag till yttre rationalisering enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

3. Bidrag får beviljas till genomgripande omarrondering (genomgripande strukturrationalisering) men även till successiv omarrondering. Anslaget ska i första hand disponeras för projekt i Dalarnas län. Totalt får högst 500 000 kronor av medlen även disponeras för projekt i Västra Götalands och Värmlands län.

4. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i kap.1 och artiklarna 15 och 43 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5. Jordfonden får användas för inlösen av fastigheter enligt jordförvärvslagen (1979:230) och förordningen (1989:281) om jordfonden. Resultatet av verksamheten ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statlig verksamhet.

1:22

Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 029
ap.1Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (ram)1 029

Villkor för anslag 1:22

ap.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

1. Fjällägenheterna förvaltas av länsstyrelserna. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition.

2. Jordbruksverket disponerar anslaget för bidrag och ersättningar enligt 8 a § rennäringsförordningen (1993:384). Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

3. Bidrag till investeringar i byggnader samt till underhåll och upprustningsåtgärder får lämnas till arrendatorer av lägenhet som äger eller uppför egna hus om dessa behövs för lägenhetens brukande. Bidrag får lämnas med högst 80 procent av den godkända kostnaden om inte särskilda skäl föreligger. I byggkostnaden ska inte inräknas värdet på virke eller annat material som staten kostnadsfritt tillhandahåller arrendatorn.

4. Avträdesersättningar beräknas med motsvarande tillämpning av punkterna 1-5 i regeringens beslut (Industridepartementet) den 26 juni 1980 angående upplåtelsevillkor för kronotorp m.m.

5. Bidrag såsom ersättning för kost och logi får lämnas med högst 4 000 kronor per år.

6. Beräknade inkomster under anslaget är 200 000 kronor. Inkomsterna får användas för de under anslaget angivna ändamålen.

7. Vid försäljning av fjällägenhet eller del därav får köpeskillingen bestämmas till belopp som understiger marknadsvärdet om detta med hänsyn tagen till omständigheterna bedöms skäligt.

8. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet
ap.13 2003 %0
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
ap.2403Allt0
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.11 500Inget0
ap.21 000Inget0
ap.3210Inget0
ap.41 020Inget0
1:8 Statens jordbruksverk
ap.115 5703 %0
1:9 Bekämpande av växtskadegörare
ap.1150Inget0
1:10 Gårdsstöd m.m.
ap.1304 810Inget0
ap.436Inget0
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
ap.17 740Inget0
1:12 Finansiella korrigeringar m.m.
ap.12 264Inget0
1:13 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.10Inget0
ap.301 5350
1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.10Inget0
ap.3011 3000
1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.1185Inget0
ap.338Inget0
ap.50Inget0
ap.7232Inget0
1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.151 131Inget0
ap.283Inget0
ap.30Inget0
ap.49 330Inget0
ap.90Inget0
1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.10Inget0
ap.237 200Inget0
ap.483Inget0
ap.7010 0000
1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.11 083Inget0
ap.27Inget0
ap.445Inget0
1:21 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
ap.1123Inget0
1:22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
ap.1103Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.2ram
ap.4ram
ap.10ram
1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
ap.194 00055 00039 00002017
1:13 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.1194 00024 25024 250145 5002023
1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.1915 000137 000147 000631 0002023
1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.113 303 3352 258 3212 241 1998 803 8152023
ap.22 7802 780002016
1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.29 678 9251 643 0391 630 6016 405 2852023
ap.42 7802 780002016
1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.485 00025 00030 00030 0002018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.

Anslag 1.18 ap. 1

Jordbruksverket får under 2015 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 303 335 000 kronor 2016-2022. Infriade åtaganden får, utöver åren 2016 och 2017 enligt tabellen ovan, uppgå till högst 2 933 945 000 kronor 2018, 2 933 945 000 kronor 2019 och 2 935 925 000 kronor 2020-2022.

Anslag 1.19 ap. 2

Jordbruksverket får under 2015 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 678 925 000 kronor 2016-2022. Infriade åtaganden får, utöver åren 2016 och 2017 i tabellen ovan, uppgå till högst 2 135 755 000 kronor 2018, 2 135 755 00 000 kronor 2019 och 2 133 775 000 kronor 2020-2022.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)220 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)110 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2541 757
2015-02-2541 757
2015-03-2541 757
2015-04-2541 757
2015-05-2541 757
2015-06-2541 757
2015-07-2541 757
2015-08-2541 757
2015-09-2541 757
2015-10-2541 757
2015-11-2541 757
2015-12-2541 759
Summa501 086
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens jordbruksverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Djur5 162-3 05933 80037 200-3 400-1 297
Växt1 24599914 60014 700-1002 144
Utsäde-1 57009 1009 1000-1 570
Tillsyn-1 9083 37432 50032 4001001 566
Distriktsveterinärerna003 5003 50000
Summa2 9291 31493 50096 900-3 400843
Uppdragsverksamhet
Vatten-1 5341 5341 0001 00000
Utsäde-1 0894022 90022 700200-849
Tillsyn003 8003 80000
Distriktsveterinärerna1 159-4 518530 000530 0000-3 359
Tjänsteexport01 21317 20016 6006001 813
Summa-1 464-1 731574 900574 100800-2 395
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet där avgifterna disponeras

Offentligrättslig verksamhet

Djur

Resultatområde Djur omfattar införsel av djur, GMO-verksamhet, godkännande av anläggningar för tillverkning av foder och anläggningar för bearbetning och hantering av animaliska biprodukter, pass för sällskapsdjur, djurmärken, exportpass, hundregister, verksamhet enligt djurskyddsförordningen (1988:539), prövning av ansökan om legitimation eller annan verksamhet enligt 4 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, utbildning av officiella veterinärer, den del av gränskontroll och övriga officiella uppdrag, t.ex. karantänsuppdrag som ej utförs av Distriktsveterinärerna, prövning enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt djurförsöksetiska nämnden.

Växt

Resultatområde Växt omfattar fytosanitär verksamhet, saluföring av trädgårdsväxter och GMO-verksamhet men exklusive tillsyn. Området omfattar från och med 2015 även ekologisk produktion och ärenden om växtförädlarrätt och sortlista.

Utsäde

Resultatområde Utsäde omfattar certifiering av utsäde och viss analys exklusive tillsyn. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Resultatområde Tillsyn omfattar tillsyn inom fytosanitär verksamhet, kvalitetskontroll av frukt och grönsaker, GMO-verksamhet inom växtområdet, retursystem för plastflaskor och metallburkar, äggmärkning, anläggningar för animaliska biprodukter, fodertillverkning, verksamhet inom utsädesområdet, kontroll enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, emballagekontroll Kina samt centralt vattenbruksregister.

Distriktsveterinärerna

Resultatområde Distriktsveterinärerna innefattar officiella uppdrag som utförs av distriktsveterinärer. Myndighetsuppdrag är inräknat.
 

Uppdragsverksamhet

Vatten

Uppdragsverksamheten utgörs av vattenhushållning.

Tillsyn

Uppdrag inom resultatområde Tillsyn utgörs av verksamheten Köttklassificering.

Utsäde

Uppdragsverksamheten inom resultatområde Utsäde utgörs av laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter samt kvalitetsanalys av foder- och kvarnspannmål. Myndighetsuppdraget är inräknat.

Distriktsveterinärerna

Uppdragsverksamheten utgörs av distriktsveterinärverksamhet. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tjänsteexport

Uppdragsverksamheten utgörs av internationellt utvecklingssamarbete.

Övrigt avgifter

Avgifter från frivilligt efterfrågade varor och tjänster som Jordbruksverket tillhandahåller samt offentligrättsliga avgifter får disponeras av myndigheten.

RO Vattens ackumulerade underskott t.o.m. 2014 har reglerats mot förvaltningsanslaget 1:8 räkenskapsåret 2014.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

- Investeringar i anläggningstillgångar som sker under anslaget 1:22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. ska inte finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Sådana investeringar ska i stället finansieras från anslag.

- Jordbruksverket medges undantag från 14 § anslagsförordningen (2011:223) i de delar som rör anslagsavräkningen av myndighetsuppdrag till Distriktsveterinärerna på anslaget 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet.

- För fytosanitär verksamhet medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter ska finansieras med anslaget 1:9 Bekämpande av växtskadegörare. Jordbruksverket medges undantag från 14 § anslagsförordningen ( 2011:223) i de delar som rör anslagsavräkningen.

- Jordbruksverket medges undantag från 14 § anslagsförordningen (2011:223) avseende anslaget 1:12 Finansiella korrigeringar m.m. Avräkning får göras minst halvårsvis.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Helena Ewenfält
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SFÖ
Internrevisionen SB
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Samtliga länsstyrelser

Bilaga 1 till Regeringsbeslut IV 2, 2015-06-25

Diarienummerförteckning

N2015/5054/SUN
N2015/4922/KLS (delvis)
N2015/1411/SUN (delvis)
N2015/4167/HL