Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2015-04-16
S2015/2888/FST
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 6:2
Riksdagen har beslutat om anslaget 6:2 för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

6:2

Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet99 671
ap.8Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (ram)16 800
ap.9Insatser för genomförande av ANDT-strategin (ram)82 871
Disponeras av Socialstyrelsen28 800
ap.1Åtg avs. alkohol, na - del till SOS (ram)28 800
Disponeras av Folkhälsomyndigheten128 483
ap.5Förstärkt egenkontroll alkohol/tobak (ram)12 000
ap.11Rådgivning och annat stöd (ram)21 040
ap.12Insatser för att förebygga spelberoende (ram)19 583
ap.13Övriga åtgärder (ram)75 860
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet1 675
ap.7ANDT-sekretariatets utåtriktade arbete (ram)1 675

Villkor för anslag 6:2

ap.1 Åtg avs. alkohol, na - del till SOS

 1. 800 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 14 mars 2013 (dnr S2013/2121/FST) i ett uppdrag om att utveckla kunskapen om läkemedelsbehandling via opiatberoende.

2. 3 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 4 september 2014 (Ju 2014/5328/PO och Ju 2013/7422/PO) i ett uppdrag om utvärdering av arbetet med sociala insatsgrupper.

3. 1 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 7 under Övriga uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2015 i arbetet med kunskapsguiden.

4. 20 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut III:7 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8966/FST) om förlängning av uppdrag inom ramen för regeringens ANDT-strategi i ett fortsatt arbete att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn i familjer med missbruk m.m.

5. 3 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut III:7 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8966/FST) om förlängning av uppdrag inom ramen för regeringens ANDT-strategi i ett fortsatt uppdrag att fördela medel för vård och behandling av spelmissbrukare.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.5 Förstärkt egenkontroll alkohol/tobak

Medlen har tilldelats Folkhälsomyndigheten i enlighet med regeringsbeslut III:7 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8966/FST) om förlängning av uppdrag inom ramen för regeringens ANDT-strategi i ett fortsatt arbete att stödja länsstyrelserna och kommunerna med syfte att stärka tillsynen enligt alkohol- och tobakslagen.

ap.7 ANDT-sekretariatets utåtriktade arbete

I enlighet med regeringsbeslut den 18 oktober 2007 har en samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik inrättats inom Regeringskansliet. Denna funktion består av en interdepartemental samordning, ett råd med företrädare för berörda myndigheter, organisationer samt forskare och av ett sekretariat inom Regeringskansliet. Medlen till ANDT-sekretariatets samordnande och utåtriktade verksamhet, både nationellt och internationellt inför FN:s särskilda möte om narkotika (UNGASS), får användas för kostnader i samband med samverkansinitiativ, insatser för dialog kring och spridning av regeringens årliga åtgärdsprogram, förberedelser inför samt kostnader för konferenser samt för trycksaksproduktion och distribution.

ap.8 Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning

Medlen får användas i enlighet med avtal (regeringsbeslut III:10 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8755/FST) om bidrag för viss verksamhet hos Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition kvartalsvis i förskott till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning.

ap.9 Insatser för genomförande av ANDT-strategin

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2015. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en redovisning av hur medlen använts lämnas i blanketten Slutrapport till Kammarkollegiet. I de fall bidrag riktas till Sveriges Kommuner och Landsting inom ramen för en överenskommelse eller till en statlig myndighet ska en ekonomisk redovisning lämnas. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut. I de fall mottagaren av statsbidrag inte är en statlig myndighet gäller Regeringskansliets Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida (http://www.regeringen.se/sb/d/14302). För medel som utbetalas till Sveriges Kommuner och Landsting, inom ramen för en överenskommelse, gäller de villkor som framgår av överenskommelsen.

1. 24 000 000 kronor får användas av länsstyrelserna för ANDT-samordnare i enlighet med förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.. Av dessa medel får högst 2 000 000 kronor vardera användas av länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Övriga länsstyrelser får högst använda 1 000 000 kronor vardera för finansiering av ANDT-samordnare vid länsstyrelserna.  

2. 6 000 000 kronor får användas av länsstyrelsen i Örebro län  i enlighet med förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som ANDT-samordnarna bedriver.  

3. 12 000 000 kronor får användas av Sveriges Kommuner och Landsting i enlighet med 2015 års överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten mellan staten och Sveriges Kommuner Landsting (regeringsbeslut II:2 från den 22 januari 2015, dnr S2015/317/FST).

4. 4 000 000 kronor har efter ansökan tilldelats Stockholms kommun för att under 2015 genomföra insatser inom ramen för ett samarbetsprojekt med Malmö kommun och Göteborgs kommun mot narkotika (regeringsbeslut III:3 från den 29 januari 2015, dnr S2014/9006/FST).

5. 4 000 000 kronor har efter ansökan tilldelats Göteborgs kommun för att under 2015 genomföra insatser inom ramen för ett samarbetsprojekt med Malmö kommun och Stockholms kommun mot narkotika (regeringsbeslut III:5 från den 29 januari 2015, dnr S2014/8565/FST).

6. 4 000 000 kronor har efter ansökan tilldelats Malmö kommun för att under 2015 genomföra insatser inom ramen för ett samarbetsprojekt med Göteborgs kommun och Stockholms kommun mot narkotika (regeringsbeslut III:4 från den 29 januari 2015, dnr 2014/9007/FST).

7. 1 800 000 kronor har efter ansökan tilldelats Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) för insatser under 2015 för att samordna arbetet med den återkommande undersökningen om alkohol, narkotika och tobaksvanor bland europeiska skolungdomar, den s.k. ESPAD-undersökningen (regeringsbeslut III:2 från den 29 januari 2015, dnr S2014/8634/FST).

8. 3 700 000 kronor har efter ansökan tilldelats Örebro läns landsting för att driva ett kompetensutvecklingsprojekt avseende dopningsmissbruk (regeringsbeslut III:6 från den 29 januari 2015, dnr S2014/4922/FST).

9. 1 480 000 kronor har efter ansökan tilldelats Karolinska institutet för att under 2015 ta fram en metod för kvalitetssäkring och anpassning av det rättsmedicinskt baserade registret Toxreg som ett bevakningsregister avseende narkotikadödlighet (regeringsbeslut III:8 från den 29 januari 2015, dnr S2014/310/FST).

10. 2 200 000 kronor har efter ansökan tilldelats Stiftelsen Arbetslivsforum för att under 2015 genomföra ett projekt som syftar till att ge nationellt kompetensstöd till företagshälsovården vad gäller alkoholscreening, kort rådgivning och tidig behandling (regeringsbeslut III:7 från den 29 januari 2015, dnr S2014/3098/FST).

11. 250 000 kronor har i enlighet med en till regeringen inkommen projektbeskrivning utbetalats till Vienna NGO Committee on Drugs för det förberedande arbetet inför Generalförsamlingens särskilda möte om narkotika 2016 (regeringsbeslut III:7 från den 19 mars 2015, dnr S2015/1127/FST).

12. 400 000 kronor har efter ansökan tilldelats European Cities Against Drugs (ECAD) och World Federation Against Drugs (WFAD) för att utarbeta och sprida en rapport om tio principer för en modern narkotikapolitik (regeringsbeslut III:1 från den 26 mars 2015, dnr S2015/9072/FST).

13. 4 600 000 kronor har efter ansökan tilldelats Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 2015 för arbetet med monitormätningar av alkohol- och tobaksanskaffningen i Sverige, s.k. Monitormätningarna (regeringsbeslut III:2 från den 1 april 2015, dnr S2015/1407/FST).

14. 500 000 kronor får användas av Folkhälsomyndigheten för utbildnings- och informationsinsatser avseende kontrollköp i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 12 juni 2014, dnr S2014/4806/FST. 

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.11 Rådgivning och annat stöd

1. 5 000 000 kronor får användas för Sluta rökalinjens verksamhet.

2. 5 000 000 kronor får användas för Alkohollinjens verksamhet och för den internetbaserade rådgivningsfunktionen Alkoholhjälpen.

3. 5 040 000 kronor får användas för Nationella stödlinjens verksamhet för att motverka spelmissbruk.

4. 6 000 000 kronor får användas för preventiva insater inom tobaksområdet.

ap.12 Insatser för att förebygga spelberoende

Medlen har tilldelats Folkhälsomyndigheten i enlighet med regeringsbeslut III:7 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8966/FST) om förlängning av uppdrag inom ramen för regeringens ANDT-strategi i ett fortsatt uppdrag att genomföra insatser mot spelberoende och dess sociala konsekvenser.

ap.13 Övriga åtgärder

1. 8 300 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 17 oktober 2013 (dnr S2013/2377/FST) av Folkhälsomyndigheten för att förstärka myndighetens arbete med ANDT-indikatorerna.

2. 1 224 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 4 september 2014 (dnr S2014/5012/FST) för att genomföra en teststudie av ett gemensamt frågeformulär för alkoholdatainsamling inom EU samt för deltagande i Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm (RARHA) inom ramen för EU:s hälsoprogram 2014-2020. Medlen ska utbetalas till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning engångsvis utan rekvisition senast den 16 januari 2015.

3. 480 000 USD får användas av Världshälsoorganisationen (WHO) i enlighet med regeringsbeslut II:16 från den 19 december 2013 (dnr S2013/9099/FST) för insatser på narkotikaområdet. Medlen ska utbetalas engånsvis utan rekvisition senast den 16 januari 2015.

4. 8 860 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i enlighet med regeringsbeslut III:7 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8966/FST) om förlängning av uppdrag inom ramen för regeringens ANDT-strategi i ett fortsatt arbete att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn i familjer med missbruk m.m.

5. 40 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i enlighet med regeringsbeslut III:7 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8966/FST) om förlängning av uppdrag inom ramen för regeringens ANDT-strategi i ett fortsatt arbete att fördela medel till särskilda utvecklingsprojekt inom ANDT-området.

6. 7 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i enlighet med regeringsbeslut III:7 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8966/FST) om förlängning av uppdrag inom ramen för regeringens ANDT-strategi för att genomföra informationsinsatser avseende langning av alkohol till minderåriga.

7. 2 848 000kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i enlighet med regeringsbeslut III:7 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8966/FST) om förlängning av uppdrag inom ramen för regeringens ANDT-strategi för att stödja det pågående förebyggande och hälsofrämjande arbetet vad gäller ANDT på universitet och högskolor.

8. 3 400 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i enlighet med regeringsbeslut III:7 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8966/FST) om förlängning av uppdrag inom ramen för regeringens ANDT-strategi för eget arbete.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel
ap.10Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Elisabet Aldenberg
Likalydande till

Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Samtliga länsstyrelser
Statens skolverk
Trafikverket
Karolinska institutet
Örebro läns landsting
Stockholms stad
Stockholms stad
Göteborgs stad
Malmö stad
Sveriges Kommuner och Landsting
Stiftelsen Arbetslivsforum
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning