Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2015-06-25
S2015/04530/RS (delvis)
Socialstyrelsen
Rålambsvägen 3
10630 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 4:7
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:7 för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71, prop. 2014/15:99 utg.omr. 9, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen355 410
ap.3Bidrag till org. på det sociala området (ram)66 626
ap.4Utvecklingsmedel (ram)207 784
ap.1Fritidspeng (ram)81 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 575
ap.9Statistiska undersökningar (ram)4 575
Disponeras av Kammarkollegiet88 450
ap.5Övriga utvecklingsmedel (ram)88 450
Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige1 800
ap.2Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 (ram)1 500
ap.6Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 - nationell medfinansiering (ram)300
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet6 980
ap.7Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition (ram)1 980
ap.10Till Regeringskansliets disposition (ram)5 000

Villkor för anslag 4:7

ap.1 Fritidspeng

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.2 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020

Medlen får användas av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Svenska ESF-rådet får på anslagsposten ingå sådana åtaganden som framgår av 17§ anslagsförordningen (2011:223) för högst 8 700 000 kronor. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020, undertitel 004 Bidrag från fonden för dem som har det sämst ställt 2014–2020.

ap.3 Bidrag till org. på det sociala området

66 626 000 kronor ska fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området.

ap.4 Utvecklingsmedel

I de fall medel rekvireras från Socialstyrelsen gäller följande vid utbetalning av bidrag. Medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2015. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen senast den 1 december 2015. Ej använda medel ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en redovisning av hur medlen använts lämnas i blanketten Slutrapport till Socialstyrelsen. I de fall bidrag riktas till Sveriges Kommuner och Landsting inom ramen för en överenskommelse eller till en statlig myndighet ska en ekonomisk redovisning lämnas. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut. I de fall mottagaren av statsbidrag inte är en statlig myndighet gäller Regeringskansliets Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida (http://www.regeringen.se/sb/d/14302). För medel som utbetalas till Sveriges Kommuner och Landsting, inom ramen för en överenskommelse, gäller de villkor som framgår av överenskommelsen.

1. 109 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:8 från den 27 november 2014 (S2014/8440/FST) och uppdrag nr. 4 i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2015 i ett uppdrag till Socialstyrelsen och länsstyrelserna att motverka våld mot kvinnor och barn.

2. 12 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:8 från den 28 februari 2013 (dnr S2012/4669/FST) i ett uppdrag till Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) att pröva en strukturerad modell för skolan. Av medlen får SiS använda 8 000 000 kronor och SPSM 4 000 000 kronor för genomförande av uppdraget.

3. 3 500 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 16 maj 2013 (dnr S2013/3876/FST) i ett uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram en modell för att lyssna på barn i familjehem samt genomföra en pilotundersökning. Av de medel som avsatts för uppdragets genomförande får 1 000 000 kronor användas av Barnombudsmannen och Socialstyrelsen disponera 2 500 000 kronor för sin del av uppdraget.

4. 500 000 kronor får användas av Skolverket i enlighet med uppdrag nr. 32 i Skolverkets regleringsbrev för 2014 i ett arbete att utarbeta och sprida ett kunskapsstöd till personal i förskola, skolan och fritidshem för vägledning i hur anmälningsskyldigheten ska tolkas och tillämpas.

5. 825 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 21 augusti 2014 i ett uppdrag att utveckla en modell för systematisk uppföljning av socialtjänstens arbete med mottagare av ekonomiskt bistånd.

6. 6 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 11 juli 2013 och II:8 från den 10 april 2014 (dnr S2013/5139/FST) i ett uppdrag till Socialstyrelsen att utforma och sprida information till barn och unga om socialtjänsten och dess verksamhet. Av medlen får Socialstyrelsen använda 2 500 000 kronor och Barnombudsmannen 3 500 000 kronor för genomförandet av uppdraget 2015.

7. 58 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 3 under individ- och familjeomsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2015 i ett om utbildning och kompetensutvecklingsinsatser inom den sociala barn- och ungdomsvården.

8. 1 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 7 under Övriga uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2015 för arbetet med kunskapsguiden.

9. 1 300 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 30 april 2015 (dnr S2015/3337/FST) i ett uppdrag att ta fram ett stöd till yrkesintroduktion och anskaffa uppdragsutbildningar.

10. 50 000 kronor har efter ansökan tilldelats Council of International Fellowships (CIF) i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 11 juni 2015 (dnr S2015/1121/FST) i ett stöd till en internationell konferens för socialsekreterare.

11. 2 500 000 kronor har tilldelats Linköpings universitet i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 17 juni 2015 (dnr S2012/275/FST) i ett uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.5 Övriga utvecklingsmedel

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2015. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en redovisning av hur medlen använts lämnas i blanketten Slutrapport till Kammarkollegiet. I de fall bidrag riktas till Sveriges Kommuner och Landsting inom ramen för en överenskommelse eller till en statlig myndighet ska en ekonomisk redovisning lämnas. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut. I de fall mottagaren av statsbidrag inte är en statlig myndighet gäller Regeringskansliets Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida (http://www.regeringen.se/sb/d/14302). För medel som utbetalas till Sveriges Kommuner och Landsting, inom ramen för en överenskommelse, gäller de villkor som framgår av överenskommelsen.

1. 650 000 kronor får användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för genomförande av uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting.

2. 5 500 000 kronor har tilldelats Myndigheten för delaktighet i enlighet med regeringsbeslut II:16 från den 18 december 2014 (S2014/1398/FST, S2014/8960/FST) för ett uppdrag angående information om digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård.

3. 43 000 000 kronor får användas av Sveriges Kommuner och Landsting i enlighet med 2015 års överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten mellan staten och Sveriges Kommuner Landsting (regeringsbeslut II:2 från den 22 januari 2015).

4. 4 000 000 kronor har tilldelats länsstyrelserna i enlighet med uppdrag nr 50, Inträde på bostadsmarknaden, i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2015.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.6 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 - nationell medfinansiering

Medlen får användas av Svenska ESF-rådet i enlighet med förordning (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Svenska ESF-fonden får ingå sådana åtaganden som framgår av 17§ anslagsförordningen (211:226) för högst 1 300 000 kronor.

ap.7 Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för utveckling av den sociala välfärdsstatistiken.

ap.9 Statistiska undersökningar

Medlen disponeras av Statistiska centralbyrån för statistiska undersökningar av levnadsförhållanden (ULF och Barn-ULF).

ap.10 Till Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för arbetet som genomförs av regeringens samordnare av den sociala barn- och ungdomsvården samt för övriga kostnader kopplade till detta och ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 28 augusti 2014 (S2014/6314/FST).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.66 6001 6001 6003 4002019
ap.243 80010 70010 90022 2002019
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Michael Blom
Likalydande till

Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Finansdepartemntets budgetavdelning
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Barnombudsmannen
Statens institutionsstyrelse
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Länsstyrelserna
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Sveriges Kommuner och Landsting