Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2015-03-26
Ju2015/3057/PO
Polismyndigheten
Box 12256
102 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Polismyndigheten
Riksdagen har beslutat om Polismyndighetens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 4, bet. 2014/15:JuU1, rskr. 2014/15:77).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Polismyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Genom att fullgöra sina uppgifter ska Polismyndigheten bidra till en sådan utveckling. Polismyndigheten ska ha allmänhetens förtroende och bidra till ett högt förtroende för rättsväsendet som helhet.

Polismyndighetens uppgifter framgår av ett flertal författningar. Med utgångspunkt i dessa ska Polismyndigheten analysera och redovisa resultatet av sin verksamhet. Särskild vikt ska i redovisningen läggas vid ingripandeverksamheten, brottsutredningsverksamheten och den brottsförebyggande verksamheten. Därutöver ska Polismyndigheten redovisa följande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Den nya Polismyndigheten

Polismyndigheten inleder sin verksamhet den 1 januari 2015. Reformen har som övergripande mål att skapa förutsättningar för att stärka polisens förmåga att bekämpa brott, bland annat genom tydligare ledning och styrning, större enhetlighet, ökad flexibilitet samt ett mer effektivt resursutnyttjande. Reformen syftar också till att verksamheten ska bedrivas närmare medborgarna och i samverkan med lokalsamhället. När Polismyndigheten inleder sin verksamhet kvarstår ett genomförandearbete för att intentionerna med ombildningen ska infrias.

Polismyndigheten ska löpande hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) underrättat om det fortsatta genomförandearbetet. Den löpande informationen ska bland annat inkludera ingripande, utredande och brottsförebyggande verksamhet samt arbetet med nödvändiga anpassningar av it-stödet och de integritetsskyddsaspekter som är kopplade till detta.

I årsredovisningen ska Polismyndigheten på en övergripande nivå redovisa hur genomförandearbetet har bedrivits under 2015 för att de intentioner som ligger till grund för ombildningen ska få genomslag i verksamheten. Av redovisningen ska också framgå på vilket sätt stödverksamheten har förändrats och effektiviserats för att bidra till bättre resultat inom kärnverksamheten. Det ska även framgå av redovisningen hur Polismyndigheten säkerställer att den brottsbekämpande verksamheten bedrivs underrättelsestyrt och utifrån identifierade problembilder samt i enlighet med polisens nationella utredningsdirektiv.

Delredovisning av brottsutredningsverksamheten

Polismyndigheten ska senast den 10 oktober lämna en delredovisning av resultatutvecklingen i brottsutredningsverksamheten för perioden januari till och med augusti 2015.

Jämställdhet och mångfald

Polismyndigheten ska spegla mångfalden i samhället och ta tillvara på den kompetens som mångfald tillför. Respekt för allas lika värde ska prägla Polismyndighetens arbete. Utifrån det pågående arbetet med polisens plan för likabehandling 2013-2016 ska Polismyndigheten redovisa hur myndighetens arbete fortskrider. Redovisningen ska också belysa hur jämställdhet integreras i Polismyndighetens verksamhet samt hur myndigheten verkar för att öka mångfalden inom den egna organisationen.

Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Polismyndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur den säkerställt ett rättssäkert, enhetligt och effektivt verkställighetsarbete av avvisnings- och utvisningsbeslut i hela landet utifrån det processansvar för gränspolisverksamheten som tilldelats Nationella operativa avdelningen. Därutöver ska Polismyndigheten redovisa utvecklingen och resultatet av myndighetsgemensamma projekt med Migrationsverket avseende identitetsuppgifter och kommentera myndighetens ärendehantering på samma sätt och med motsvarande innehåll som framgår av regeringsbeslut Ju2013/8211/PO. En delredovisning för perioden januari till och med augusti 2015 ska i denna del lämnas senast den 10 oktober 2015.

Åtaganden inom EU

Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att genomföra rättsakter och relevanta överenskommelser, och därmed leva upp till de förpliktelser som Sverige har inom ramen för arbetet i Europeiska unionen. Polismyndigheten ska också redovisa vad som har gjorts för att dessa åtgärder ska få genomslag i hela verksamheten.

Internationell civil krishantering och internationellt bistånd

Polismyndigheten ska fortsätta arbetet med att utveckla sin strategiska styrning av internationell civil krishantering och internationellt bistånd i syfte att närmare koppla ihop den nationella och den internationella verksamheten.

Polismyndigheten ska

  • redovisa omfattningen av och kostnader för sitt bidrag till EU, FN och OSSE missioner och högkvarter samt kortfattat analysera vilka resultat deltagandet lett till.
  • redovisa vidtagna åtgärder för att efterleva FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 i enlighet med regeringsbeslutet UF/2012/56146/UD/SP.
  • lämna en sammanhållen redovisning för svenska rättsvårdande myndigheters fortsatta arbete med att stärka ett sammanhållet rättskedjeperspektiv på områdena internationellt bistånd och internationell civil krishantering.

Redovisningen enligt ovan ska i tillämpliga delar vara uppdelad utifrån kön och insats.

De finansiella villkoren för Polismyndighetens bidrag till internationell civil krishantering specificeras i regleringsbrev under utgiftsområde 5 Internationell samverkan och utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Prognoser

Polismyndigheten ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska analyseras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Utförliga kommentarer ska bifogas i Hermes vid respektive prognostillfälle. Prognoserna lämnas i Hermes senast den 20 januari, den 20 februari, den 5 maj, den 27 juli och den 26 oktober enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

2

Organisationsstyrning

Överföring av tillgångar och skulder

Rikspolisstyrelsen (exkl. Säkerhetspolisen), polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium har ansvaret för sina tillgångar och skulder t.o.m. den 31 december 2014. Polismyndigheten övertar ansvaret fr.o.m. den 1 januari 2015 till den del det inte övertas av Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m. Övertagandet av tillgångar och skulder ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

3

Uppdrag

Intern styrning och uppföljning

Regeringen anser att resultatuppföljningen inom delar av polisen har lett till ett fokus på enkelt mätbara insatser istället för på verksamhetens kvalitet i förhållande till de uppgifter och mål som beslutats av riksdag och regering. Som ett led i en förbättrad verksamhetsuppföljning ska Polismyndigheten utveckla den interna styrningen för att säkerställa en verksamhet som håller hög kvalitet, är resurseffektiv och som har ett tydligt medborgarfokus. Detta ska sedan ligga till grund för uppföljningen av verksamheten. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2016.

Samverkan mellan Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten gällande utredning och lagföring

Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens nya organisationsstrukturer förbättrar förutsättningarna för myndigheternas fortsatta samverkan. Inom ramen för denna samverkan ska Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten gemensamt analysera och bedöma resultatet för verksamheten utredning och lagföring. Även de insatser som myndigheterna gemensamt har vidtagit, eller som pågår, i syfte att förbättra brottsutredningsverksamheten ska redovisas. Redovisningen ska bestå av en gemensam rapport som lämnas till regeringen senast den 31 mars 2016.

Informationssäkerhet

Polismyndigheten ska i arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalys särskilt beakta och analysera informationssäkerheten inom myndigheten i de delar av verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. Myndigheten ska redovisa en bedömning av informationssäkerheten samt vidtagna åtgärder. Redovisningen ska vara en del av den sammanställning som görs i arbetet med risk- och sårbarhetsalyser enligt 9 § Förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

Underlag till Rikspolisstyrelsens årsredovisning

Polismyndigheten ska bistå Rikspolisstyrelsens styrelse, som sedan tidigare har i uppdrag av regeringen att ansvara för att lämna Rikspolisstyrelsens årsredovisning för 2014, med erforderliga underlag.

Pågående uppdrag och ännu inte redovisade återrapporteringar

EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Uppdraget att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan ska redovisas senast den 31 januari 2015. Redovisningen ska avse föregående kalenderår och i det fall ett projekt avförs från aktionsplanen ska en slutredovisning göras (Ju2011/7109/PO).

Utveckling av arbetet med att bekämpa hatbrott

Myndigheten har fått i uppdrag att utveckla arbetet för att bekämpa hatbrott. Uppdraget ska redovisas senast den 27 februari 2015 (Ju2014/1684/PO). Efter att uppdraget har redovisats avser regeringen att återkomma angående hur arbetet med att bekämpa hatbrott bör stärkas.

Utvecklat prognosarbete

Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Polismyndigheten i samverkan med Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognosmodellen ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Rapport avseende utredning och lagföring

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska lämna en gemensam rapport senast den 31 mars 2015 (Ju2013/8211/PO).

Utvärdering av trafiknykterhetskontroller i hamnar

Uppdraget att utvärdera tillämpningen av lagen (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar ska redovisas senast den 30 juni 2015 (Ju2013/4666/L4).

Polisens medverkan när den som utsatts för brott behöver hämta tillhörigheter i hemmet

Uppdrag till myndigheten att bl.a. inventera och utvärdera de rutiner och riktlinjer som används som vägledning när det gäller polisens stöd och hjälp till personer som har utsatts för brott av närstående. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2015 (Ju2014/5423/L4).

Rättsväsendets informationsförsörjning

Polismyndigheten har tillsammans med Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet, Kustbevakningen, Tullverket och Skatteverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att samordna informationsförsörjningen i brottmålsprocessen och därigenom utveckla verksamheterna i rättsväsendet.

Resultatstrategi för internationell civil krishantering

Polismyndigheten ska redovisa enligt regeringsbeslut (UF2014/56358/UD/SP).

Försvarsmaktens helikopterstöd till Polismyndigheten

Försvarsmakten och Polismyndigheten ska gemensamt skapa en förmåga som innebär att Försvarsmakten med kort varsel ska kunna stödja Polismyndigheten med medeltung helikopter i situationer där sådan transport är av större vikt för genomförandet av en polisiär insats. Uppbyggnaden av förmåga och beredskap inleddes den 1 januari 2014 och sker stegvis. Senast den 1 januari 2016 ska Försvarsmakten ha beredskap att utföra helikoptertransporterna dygnet runt, året om (Fö2013/1312/MFI).

Genomförandet av funktionshinderpolitiken

Uppdraget innebär att Polismyndigheten under åren 2011-2015 ska arbeta enligt de delmål som regeringen har slagit fast i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 (S2011/8810/FST).

Nationell rapportör för människohandel

Polismyndigheten har i uppdrag att vara nationell rapportör i frågor som rör människohandel (prop. 2010/11:77).

Sprängämnessäkerhet

Polismyndigheten ska årligen tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten lämna en lägesbedömning avseende sprängämnessäkerhet (Fö2013/2056/SSK).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:1

Polismyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Polismyndigheten21 139 650
ap.1Polismyndigheten (ram)21 100 650
ap.5del till Avdelningen för särskilda utredningar (ram)39 000
Disponeras av Kammarkollegiet3 076
ap.4Till Kammarkollegiets disposition (ram)3 076
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet15 000
ap.6del till Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet (ram)15 000
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet2 000
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)2 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Polismyndigheten

Medel får tas i anspråk för bidrag till forensisk forskning, Svenska polisidrottsförbundet och andra föreningar som bedriver tjänstenära verksamhet. Medel får också tas i anspråk för bidrag till projekt som bedrivs utanför Polismyndigheten men som syftar till att utvärdera polisens verksamhet.

Polismyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Polismyndigheten ska betala totalt 196 000 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium.

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Justitiedepartementet.

Anslagssparandet från 2014 samt 1 500 000 kronor av anvisade medel för 2015, totalt 3 450 000 kronor, får användas av Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (Ju 2012:16).

Högst 500 000 kronor av anslagna medel 2015 får användas för att ersätta den särskilda utredare som har fått i uppdrag att ha arbetsgivaransvar för den personal som har sagts upp av Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium och polismyndigheterna mot bakgrund av att de motsatt sig verksamhetsövergång till Polismyndigheten och som fr.o.m. den 1 januari 2015 ingår i Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m.

ap.4 Till Kammarkollegiets disposition

Medlen får efter beslut av regeringen användas för att finansiera verksamhet som rör Polismyndigheten.

ap.5 del till Avdelningen för särskilda utredningar

Medlen ska finansiera verksamheten vid Avdelningen för särskilda utredningar i Polismyndigheten.

ap.6 del till Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet

Medlen ska finansiera avvecklingskostnader för den personal som har sagts upp av Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium och polismyndigheterna mot bakgrund av att de motsatt sig verksamhetsövergång till Polismyndigheten och som fr.o.m. den 1 januari 2015 ingår i Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Polismyndigheten
ap.1633 5083 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.51 200Inget0
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 700 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 014 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Polismyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-251 761 721
2015-02-251 761 721
2015-03-251 761 721
2015-04-251 761 610
2015-05-251 761 610
2015-06-251 761 610
2015-07-251 761 610
2015-08-251 761 610
2015-09-251 761 610
2015-10-251 761 610
2015-11-251 761 610
2015-12-251 761 607
Summa21 139 650
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Polismyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Polismyndigheten
1:1 ap.5del till Avdelningen för särskilda utredningar

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Stämningsmannadelgivning-388 786-36 00035 00071 000-36 000-460 786
Passhantering157 855152 000622 000543 00079 000388 855
Nationella ID-kort73 80326 00079 00056 00023 000122 803
Summa-157 128142 000736 000670 00066 00050 872
Uppdragsverksamhet
Tjänsteexport0022 40022 40000
Utbildning av ordningsvakter-40 355-16 0007 00023 000-16 000-72 355
Kontroll av väktarhundar-1 261-100300400-100-1 461
Forensisk undersökning-3 696-1 0006 0007 000-1 000-5 696
Summa-45 312-17 10035 70052 800-17 100-79 512
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Bevakning av Riksbankens penningtransporter2811-1 7592001 8001 600200-1 359
Tillståndsgivning2511-1 529 384-251 00065 000316 000-251 000-2 031 384
Summa-1 531 143-250 80066 800317 600-250 800-2 032 743
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Belopp avseende uppbörd ska redovisas mot inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

Belopp avseende återbetalningar från FN av lån för svenska FN-styrkor ska redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Polismyndigheten får ta emot bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende verksamhet inom området Samhällets krisberedskap.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras570 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras830 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Eva Zimmerman
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet
Socialdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m.
JUSEK
OFR-SPF (Svenska Polisförbundet)
OFR-ST (Statstjänstemannaförbundet)
SACO
SEKO