Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2015-03-19
S2015/2042/FS
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 225 20
10422 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Riksdagen har beslutat om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan.

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

den 20 januari

den 20 februari

den 5 maj

den 27 juli 

den 26 oktober

Mål

TLV ska utveckla den värdebaserade prissättningen i syfte att säkerställa att läkemedel är kostnadseffektiva under hela livscykeln.

3

Uppdrag

Nya och ändrade uppdrag

1. Fortsatt försöksverksamhet med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter

TLV ska fortsätta försöksverksamheten med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter som bedrivs i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2013/7195/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2015.

2. Fortsatt försöksverksamhet med hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom slutenvården

TLV ska fortsätta försöksverksamheten med hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna men som rekvireras till slutenvården, s.k. rekvisitionsläkemedel i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2010/8066/FS). TLV ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet med uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2015. TLV får för uppdragets genomförande, samt för uppdraget om fortsatt försöksverksamhet med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter ovan, använda 10 000 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende TLV.

3. Kartläggning av kunskapsbehov och kunskapsluckor

TLV ska, utifrån myndighetens uppgifter och uppdrag,  redovisa och motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer vara av störst strategisk betydelse. Redovisningen ska utgå ifrån vad myndigheten har uppmärksammat och rapporterat i sitt arbete eller som myndigheten av andra skäl bedömer vara av strategisk betydelse. Ett köns- och jämställdhetsperspektiv ska beaktas samt där så är relevant även förutsättningarna för en jämlik vård. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2015.

 

Tidigare givna, pågående uppdrag

1. Uppdrag att följa upp och utvärdera statsbidrag enligt förordningen (2013:80) om apoteksstöd i glesbygd

TLV ska följa upp och utvärdera det statsbidrag som betalas ut till vissa apotek enligt förordningen (2013:80) om apoteksstöd i glesbygd. I uppdraget ingår att kartlägga och analysera om syftet med statsbidraget kan uppnås på annat sätt och om formerna för statsbidraget är ändamålsenliga. Ett alternativ som ska belysas är offentlig upphandling. Vidare ska myndigheten göra en översiktlig kartläggning av alternativa modeller för hur en säker tillgång till läkemedel i glesbygd kan uppnås med hjälp av ändamålsenliga former för distribution. Uppdraget ska utföras med nära koppling till myndighetens arbete med handelsmarginalen. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2015.

2. Läkemedel utanför förmånen

TLV ska analysera konsekvenserna av att vissa receptbelagda läkemedel inte ingår i läkemedelsförmånerna i enlighet med regeringsbeslut 1:3 från den 24 april 2014 (dnr S2014/3698/FS). TLV ska senast den 1 mars 2015 till Socialdepartementet skriftligen redovisa eventuella förslag till åtgärder.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:3

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (Ramanslag)

Disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket132 882
ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (ram)132 882

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
ap.111 0003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)11 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2511 074
2015-02-2511 074
2015-03-2511 074
2015-04-2511 074
2015-05-2511 074
2015-06-2511 074
2015-07-2511 074
2015-08-2511 074
2015-09-2511 074
2015-10-2511 074
2015-11-2511 074
2015-12-2511 068
Summa132 882
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Caroline Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Läkemedelsverket
Myndigheten för vårdanalys
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sveriges Kommuner och Landsting