Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 48

2015-04-23
Fi2015/2449
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kammarkollegiet
Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 2, bet. 2014/15:FiU2, rskr. 2014/15:79, prop. 2014/15:1 utg.omr. 23, bet. 2014/15:MjU2, rskr. 2014/15:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Allmänna arvsfonden

Myndigheten ska redovisa kostnaderna för bevakningen av Allmänna arvsfondens rätt, kostnaderna för förvaltningen av fonden samt kostnaderna för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler och övrigt.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

20 januari
20 februari
5 maj
27 juli 
26 oktober

Statlig inköpssamordning

Myndigheten ska redovisa i vilken utsträckning myndigheten ställt energikrav enligt förordningen (2014:480) om statliga myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader i samband med upphandling av statliga ramavtal. För de fall energikrav inte ställts ska myndigheten redovisa vilka undantag enligt förordningen som beslutet baseras på.

3

Uppdrag

1. Myndigheten ska sammanställa de uppgifter rörande lönegarantier som länsstyrelserna tar fram. Myndigheten ska lämna följande uppgifter till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet):

  • Månatlig uppgift om hur mycket som betalats ut till länsstyrelserna enligt 12 § lönegarantiförordningen (1992:501), inklusive sociala avgifter, och uppgift om de medel som återbetalats från länsstyrelserna. Av redovisningen ska även saldot för året framgå.
  • Antalet personer och det antal arbetsgivare som lönegaranti-
    utbetalningarna har avsett.
  • Den genomsnittliga lönegarantiersättningen, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person och uppgift om det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning. Vidare ska antal personer och företag som detta avser redovisas.

Redovisningen ska lämnas in senast den sista dagen i varje månad och avse föregående månads uppgifter, för varje län och totalt för riket. All redovisning ska vara uppdelad på konkurser respektive företagsrekonstruktioner.

2. Myndigheten ska vid behov samla berörda aktörer på tolkområdet för informations- och erfarenhetsbyte. Kammarkollegiet har sedan tidigare ett visst ansvar för den gemensamma infrastukturen på tolkområdet genom auktorisationen, tolkregistren och de statliga ramavtalen. Denna roll bör utvecklas genom att Kammarkollegiet blir en länk mellan aktörerna på tolkområdet.  

3. Myndigheten ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som regeringen beslutat i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015 (dnr N2009/3482/ITP). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

4. Myndigheten ska redogöra för hur myndigheten (Statens inköpscentral) arbetar med att nå målen i regeringens strategi Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning (dnr N2012/6402/ITP). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 20 februari 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2

Kammarkollegiet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet54 459
ap.1Kammarkollegiet (ram)54 459

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Kammarkollegiet

Administrativa och handläggande uppgifter

Anslagsposten får användas för att finansiera förvaltningsutgifter för Fideikommissnämnden, Resegarantinämnden, Statens överklagandenämnd, Statens skaderegleringsnämnd, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar.

Skadestånd

Enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten handlägger Kammarkollegiet vissa sådana anspråk. I ärenden där Kammarkollegiet finner att beviljad ersättning har sin grund i fel eller försummelse från någon myndighets sida ska Kammarkollegiet överlämna ärendet till regeringen för beslut om utbetalning. Vid överlämnandet ska framgå vilken myndighet som enligt Kammarkollegiet bör bära den uppkomna kostnaden. I ärenden där Kammarkollegiet finner att beviljad ersättning inte har sin grund i fel eller försummelse från någon myndighets sida ska Kammarkollegiet betala ut ersättningen. Kostnaden ska belasta denna anslagspost, dock sammanlagt högst 600 000 kronor under 2015.

Fordringsbevakning

Högst 720 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera fordringsbevakning.

Övrigt

1 000 000 kronor ska föras från inkomsttitel 2322 Ränteinkomster på övriga näringslån till anslaget 1:2 Kammarkollegiet, som ersättning för administrationen av näringslånen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kammarkollegiet
ap.11 6343 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)43 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)12 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)460 000
- varav ÖVRIGT460 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

För 2015 får Kammarkollegiet disponera en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 355 000 000 kronor för att tillgodose behovet av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter. I avvaktan på ett riksdagsbeslut om anslag för ändamålet ska tillgångar och övriga utgifter för nya myndigheters räkning vid anskaffningstillfället tillfälligt finansieras från en kredit hos Kammarkollegiet. När en myndighet har bildats ska utläggen inklusive ränta regleras genom betalning från den nya myndigheten till Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt dra av ingående mervärdesskatt på fakturor som avser utlägg för nya myndigheters räkning.

Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I verksamheten får det finnas ett balanserat överskott för att täcka risken för framtida skador enligt de principer som allmänt gäller för försäkringsverksamhet. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kreditram på 100 000 000 kronor i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit ska återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättningen som Kammarkollegiet ska betala för en enskild skadehändelse överstiger 50 000 000 kronor, ska dock regeringen besluta om hur det överstigande beloppet ska finansieras utanför det statliga försäkringssystemet.

Viltvårdsfonden disponerar ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Kammarkollegiet har tillgång till en kredit på 5 000 000 kronor på nämnda konto.

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-254 538
2015-02-254 538
2015-03-254 538
2015-04-254 538
2015-05-254 538
2015-06-254 538
2015-07-254 538
2015-08-254 538
2015-09-254 538
2015-10-254 538
2015-11-254 538
2015-12-254 541
Summa54 459
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Kammarkollegiet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Verksamhet
Kapitalförvaltning4 1661 50054 70054 0007006 366
Försäkringsverksamhet193 58930 000195 000195 0000223 589
Fordringsbevakning-6792509 8009 500300-129
Registrering av trossamfund-511901 000900100-321
Inköpscentral28 52718 00095 00086 4258 57555 102
Summa225 09249 840355 500345 8259 675284 607
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Verksamhet
Stiftelserätt2552-13 657-2 3502 0004 000-2 000-18 007
Tolkar och översättare2552-51 063-8 7001 80510 865-9 060-68 823
Summa-64 720-11 0503 80514 865-11 060-86 830
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

För kapitalförvaltningen får den årliga avgiften bestämmas till högst 0,5 procent av marknadsvärdet på tillgångarna.

För försäkringsverksamheten ska separata resultat- och balansräkningar sammanställas i årsredovisningen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Kammarkollegiet medges undantag från att i enlighet med 5 kap. 7 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag värdera statens aktier i Orio AB (tidigare SAAB Automobile Parts AB) enligt kapitalandelsmetoden. Aktierna ska i balansräkningen tas upp under rubriken Andra långfristiga värdepappersinnehav till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Myndigheten får under 2015 ur Allmänna arvsfonden belasta maximalt 62 000 000 kronor för det arbete som utförs för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, för förvaltning av fonden samt för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Kostnader för förvaltning av Allmänna arvsfondens kapital får uppgå till högst 9 500 000 kronor. Om kostnader för kapitalförvaltningen på grund av yttre påverkande faktorer överstiger detta belopp kan Kammarkollegiet (Fonddelegationen) hemställa till regeringen (Socialdepartementet) om justering.

Kammarkollegiet ska i augusti i anslutning till delårsrapporten redovisa en prognos för belastningen till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Prognosen ska kommenteras i förhållande till budgeten samt redovisas uppdelat på bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen samt förvaltning av fonden.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Lotta Ganeteg
Kopia till

Finansdepartementet/BA1
Näringsdepartementet/ISB SB
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret