Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2015-03-19
S2015/2037/FST
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 5:2
Riksdagen har beslutat om anslaget 5:2 för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:2

Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet33 261
ap.2Del till Kammarkollegiet (ram)33 261
Disponeras av Statistiska centralbyrån500
ap.3Barnstatistik (ram)500

Villkor för anslag 5:2

ap.2 Del till Kammarkollegiet

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2015. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en redovisning av hur medlen använts lämnas i blanketten Slutrapport till Kammarkollegiet. I de fall bidrag riktas till Sveriges Kommuner och Landsting inom ramen för en överenskommelse eller till en statlig myndighet ska en ekonomisk redovisning lämnas. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut. I de fall mottagaren av statsbidrag inte är en statlig myndighet gäller Regeringskansliets Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida (http://www.regeringen.se/sb/d/14302). För medel som utbetalas till Sveriges Kommuner och Landsting, inom ramen för en överenskommelse, gäller de villkor som framgår av överenskommelsen.

1. 2 375 000 kronor får användas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset i enlighet med regeringsbeslut II:5 den 22 februari 2014 (dnr S2014/3297/FST) för försöksverksamhet i form av samverkansteam.

2. 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 1 under avsnittet individ- och familjeomsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014 om att kartlägga effekter av samarbetssamtal.

3. 2 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 3 under avsnittet individ- och familjeomsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014 om att kartlägga förekomst, hinder och utvecklingsmöjligheter vad gäller stöd till föräldrar inom hälso- och sjukvården.

4. 7 500 000 kronor får användas av länsstyrelserna för samordning av föräldrastöd i enlighet med uppdrag nr. 76 i regleringsbrevet för länsstyrelserna för 2015. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län får använda 520 000 kronor var, varav minst 50 000 kronor ska gå till verksamhet. Övriga länsstyrelser får använda 280 000 kronor var, varav minst 30 000 kronor ska gå till verksamhet. Den nationella stöd- och samordningsfunktionen vid Länsstyrelsen i Örebro län får använda 900 000 kronor, varav minst 200 000 kronor ska gå till verksamhet.

5. 300 000 får användas av Karlskoga kommun i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 30 januari 2014 (dnr S2013/8614/FST) för jämförelsenätverk med syfte att utveckla och testa indikatorer avseende ekonomisk utsatthet bland barn åren 2014–2015.

6. 1 500 000 kronor får användas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset i enlighet med regeringsbeslut II:1 den 20 februari 2014 (dnr S2014/8825/FST) för att samla in kunskap om barns utsatthet för sexuella övergrepp.

7. 300 000 kronor får användas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset i enlighet med regeringsbeslut II:2 den 20 februari 2014 (dnr S2014/8825/FST) för en informationskampanj om sexuella övergrepp på barn.

8. 1 500 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Stockholm i enlighet med regeringsbeslut II:5 den 20 februari 2014 (dnr S2014/1695/FST). Beslutet är ett tillägg till regeringsuppdrag 1:2 från den 11 april 2013 (dnr Ju2013/1492/PO) avseende ett uppdrag att nationellt samordna arbetet mot människohandel.

9. 1 500 000 kr får användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslutII:4 från den 20 februari 2014 (dnr S2014/1694/FST) i uppdraget om att revidera och sprida utbildningsmaterialet Sex mot ersättning.

10. 800 000 kronor får användas av Folkhälsomyndigheten i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 5 juni 2014 (dnr S2013/4634/FST) till ett uppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete.

11. 250 000 kronor får användas av Myndigheten för internationella adoptionsfrågor i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 28 augusti 2014 (dnr 2014/6315/FST) till ett uppdrag rörande bilaterala avtal om internationella adoptioner.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.3 Barnstatistik

Medlen får användas för att ta fram och publicera statistik om barn och deras familjer. Statistiska centralbyrån ska i uppdragets utförande samråda med Regeringskansliet (Socialdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Charlotte Palmstierna




Likalydande till

Statistiska centralbyrån




Kopia till

Statsrårdsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Barnombudsmannen
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Samtliga länsstyrelser
Karolinska institutet
Sveriges Kommuner och Landsting