Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2015-02-19
S2015/1203/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:5
3 bilagor
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet20 960 000
ap.2Bidrag för läkemedelsförmånerna (ram)20 960 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Det finns ingen överenskommelse för 2014 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting avseende statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader. Statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader avseende november 2014 utbetalas i januari 2015. Kammarkollegiet ska utbetala bidrag i januari 2015 avseende kostnader i november 2014 i enlighet med bilaga. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i januari. 

Kammarkollegiet ska utbetala bidrag i februari 2015 avseende kostnader i december 2014 i enlighet med bilaga 2. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i februari.

Kammarkollegiet ska utbetala bidrag i mars 2015 avseende kostnader i januari 2015 i enlighet med bilaga 3. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i mars.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.2317 400Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Elin Feldt
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Samtliga landsting och Gotlands kommun