Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
3

2015-02-19
Ku2015/565/D
Valmyndigheten
Box 12191
10225 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati
Riksdagen har beslutat om anslaget 6:1 för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 1, bet. 2014/15:KU1, rskr. 2014/15:51).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

Demokratin behöver ständigt återerövras och utvecklas. Regeringens demokratipolitiska vision för mandatperioden är att alla människor ska känna delaktighet i demokratin på jämlika villkor och använda sin möjlighet att påverka samhället och sin omgivning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:1

Allmänna val och demokrati (Ramanslag)

Disponeras av Valmyndigheten15 340
ap.1Allmänna val (ram)15 340
ap.17Statsbidrag för förtidsröstning omval 2015 (ram)0
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor5 350
ap.23Ett Europa för medborgarna (ram)350
ap.15Värna demokratin - MUCF (ram)5 000
Disponeras av Kammarkollegiet23 600
ap.11Demokrati - del till Kammarkollegiet (ram)4 950
ap.14Insatser för mänskliga rättigheter (ram)13 500
ap.20Värna demokratin - del till Kammarkollegiet (ram)5 150
Disponeras av Brottsförebyggande rådet1 050
ap.27Värna demokratin - PTU (ram)1 050
Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund800
ap.28Värna demokratin - SST (ram)800
Disponeras av Svenska institutet för europapolitiska studier700
ap.2Demokrati - del till Sieps (ram)700
Disponeras av Regeringskansliet/Kulturdepartementet1 500
ap.16Insatser för mänskliga rättigheter (ram)1 500

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Allmänna val

Valmyndigheten får använda medlen för utgifter och kostnader i samband med förberedelser och genomförande av val, eventuellt extra val och omval samt därmed sammanhängande kostnader för uppföljning och utveckling.  

Medlen får även användas för arbete med medborgarinitiativet.

ap.2 Demokrati - del till Sieps

Medlen får användas av Svenska institutet för europapolitiska studier för genomförande av en länderjämförande studie av valdeltagandet i Europaparlamentet 2014. Närmare anvisningar för genomförandet anges i regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier.

ap.11 Demokrati - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för insatser kopplade till uppföljning och utveckling av demokratipolitiken. Medlen får användas efter beslut av Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.14 Insatser för mänskliga rättigheter

Medlen får användas för åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Efter rekvisition till Kammarkollegiet betalas bidrag ut engångsvis enligt följande:

  • Uppsala universitet 5 000 000 kronor i enlighet med regeringens beslut A2014/3095/DISK. Med ändring av detta beslut ska Uppsala universitet först i samband med slutredovisningen den 1 oktober 2017 betala tillbaka medel som inte använts för uppdraget som avser åren 2014–2017.
  • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 4 000 000 kronor i enlighet med regeringens överenskommelse med SKL A2014/2289/DISK.
  • Länsstyrelsen i Dalarnas län 1 000 000 kronor i enlighet med regeringens beslut A2014/1944/DISK.
  • Folkbildningsrådet 1 000 000 kronor i enlighet med regeringens beslut A2014/1286/DISK. Med ändring av detta beslut ska Folkbildningsrådet den 15 april 2017 lämna en slutredovisning av resultatet. I samband med slutredovisningen ska Folkbildningsrådet betala tillbaka medel som inte använts för insatsen som avser 2014–2017. Högst 50 000 kronor får användas för Folkbildningsrådets administrativa kostnader. 
  • Domstolsverket 1 500 000 kronor i enlighet med regeringens beslut A2014/2379/DISK. Med ändring av detta beslut ska Domstolsverket i samband med slutredovisningen den 31 augusti 2016 betala tillbaka medel som inte använts för uppdraget.
  • Universitetskanslersämbetet 250 000 kronor för genomförande av uppdrag att kartlägga hur frågor om mänskliga rättigheter beaktas i vissa högskoleutbildningar i enlighet med regeringens beslut avseende regleringsbrev för Universitetskanslersämbetet 2015.

Rekvisition ska ha inkommit till Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Övriga medel får användas efter beslut av Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.15 Värna demokratin - MUCF

Medlen får användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att fördela medel enligt förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får använda högst 500 000 kronor för administrativa kostnader för genomförande av uppdraget.

ap.16 Insatser för mänskliga rättigheter

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Kulturdepartementet) och får användas av Kommissionen mot antiziganism (A 2014:03) för genomförandet av uppdraget i enlighet med dir. 2014:121.

ap.17 Statsbidrag för förtidsröstning omval 2015

Medlen ska utbetalas till kommunerna i enlighet med förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2015 års omval.

ap.20 Värna demokratin - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för insatser kopplade till arbete med att värna demokratin. Medlen får användas efter beslut av Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.23 Ett Europa för medborgarna

Medlen får användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för arbete med att öka kunskapen om och främja deltagande i Ett Europa för medborgarna i Sverige.

ap.27 Värna demokratin - PTU

Medlen får användas av Brottsförebyggande rådet (Brå) för fortsatt arbete med politikernas trygghetsundersökning avseende valåret 2014 i enlighet med beslut Ju2014/5282/D. Uppdraget omfattar en kartläggning samt analys av omfattningen och utvecklingen av hot, våld och trakasserier mot politiskt förtroendevalda avseende valåret 2014.

ap.28 Värna demokratin - SST

Medlen får användas av Nämnden för statligt stöd till trossamfund för att skapa en utvidgad och fördjupad dialog med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet. Medlen får även användas för dialog med de trossamfund som vill utveckla sitt arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism genom att stimulera dessa samfunds stöd till ungdomar, föräldrar och anhöriga.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.1460Inget0
ap.20Inget0
ap.110Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.200Inget0
ap.230Inget0
ap.270Inget0
ap.280Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.3ram
ap.4ram
ap.5ram
ap.6ram
ap.7ram
ap.8ram
ap.9ram
ap.10ram
ap.12ram
ap.13ram
ap.18ram
ap.21ram
ap.22ram
ap.24ram
ap.25ram

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Valmyndigheten får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.18 500
ap.175 500
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Mikaela Glod
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagens konstitutionsutskott
Statsrådsberedningen/FCK
Statsrådsberedningen/REV
Statsrådsberedningen/SAM
Finansdepartementet/Ba
Förvaltningsavdelningen RK EKOL
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting