Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2015-02-12
S2015/973/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 2:3 och 2:3 (2014)
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:3 för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:3

Bidrag till WHO (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet34 665
ap.3Bidrag till WHO - del till Kammarkollegiet (ram)34 165
ap.4Ramkonvention tobakskontroll - del till Kammarkollegiet (ram)500

Villkor för anslag 2:3

ap.3 Bidrag till WHO - del till Kammarkollegiet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis mot verifikat betala ut USD 2 229 835 respektive CHF 2 091 585 till Världshälsoorganisationen (WHO), vilket motsvarar Sveriges medlemsavgift för 2015.

ap.4 Ramkonvention tobakskontroll - del till Kammarkollegiet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.  

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis mot verifikat betala ut USD 55 698 till Världshälsoorganisationen (WHO), vilket motsvarar Sveriges kostnad för ramkonventionen om tobakskontroll för 2015.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:3 Bidrag till WHO
ap.33 416Inget0
ap.415Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
2:3 (2014) Bidrag till Nordic school of public health NHV
ap.2 (2014)ram
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Adam Sandebring
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet budgetavdelningen
Utrikesdepartementets enhet för multilateralt utvecklingssamarbete
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Världshälsoorganisationen (WHO)