Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2015-02-12
Ju2015/180/Å (delvis)
Rättsmedicinalverket
Box 206
10124 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Rättsmedicinalverket
Riksdagen har beslutat om Rättsmedicinalverkets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 4, bet. 2013/14:JuU1, rskr. 2013/14:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Rättsmedicinalverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Rättsmedicinalverket har en viktig roll inom rättsväsendet genom att bidra till rättssäkerheten och effektiviteten inom den brottsbekämpande verksamheten. Rättsmedicinalverkets verksamhet ska svara mot uppdragsgivarnas behov så att de möjligheter som det forensiska utredningsstödet ger kan tillvaratas av de brottsbekämpande myndigheterna. 

Rättsmedicinalverket ska redovisa och analysera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket samt annan författning. Redovisningen ska göras utifrån myndighetens verksamhetsområden (rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik). Därutöver ska Rättsmedicinalverket redovisa följande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Effektivitet och kvalitet

Rättsmedicinalverket ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande och en god kvalitet i verksamheten. Redovisningen ska inkludera resultaten av genomförda kvalitetsuppföljningar.

It-stöd och teknisk utrustning

Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att vidareutveckla myndighetens it-stöd och övrig teknisk utrustning.

Forskning och utveckling

Rättsmedicinalverket ska redovisa insatser för stöd åt forsknings- och utvecklingsarbete av betydelse för verksamheten samt de kostnader som dessa insatser har medfört.

Prognoser

Rättsmedicinalverket ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

16 januari

21 februari

5 maj

28 juli

27 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:8

Rättsmedicinalverket (Ramanslag)

Disponeras av Rättsmedicinalverket378 733
ap.1Rättsmedicinalverket (ram)378 733

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:8 Rättsmedicinalverket
ap.111 3623 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)118 700
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)33 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rättsmedicinalverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2531 561
2014-02-2531 561
2014-03-2531 561
2014-04-2531 561
2014-05-2531 561
2014-06-2531 561
2014-07-2531 561
2014-08-2531 561
2014-09-2531 561
2014-10-2531 561
2014-11-2531 561
2014-12-2531 562
Summa378 733
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rättsmedicinalverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Rättsmedicinalverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Uppdragsverksamhet
Rättsgenetik9 2588 00019 50022 500-3 00014 258
Rättskemi6971 00049 00049 00001 697
Rättsintyg-3 58050025 00024 0001 000-2 080
Summa6 3759 50093 50095 500-2 00013 875
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Helen Kasström
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket