Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 1

2015-01-22
N2015/946/ITP
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2:4 Informationsteknik och telekommunikation inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:4 Informationsteknik och telekommunikation för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:4

Informationsteknik och telekommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 504
ap.4Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition (ram)1 504
Disponeras av Post- och telestyrelsen9 500
ap.1Informationsteknik - del till PTS (ram)9 500
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 190
ap.2Informationsteknik - del till SCB (ram)4 190
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet3 650
ap.3Informationsteknik - RKs disposition (ram)3 650

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Informationsteknik - del till PTS

Av anslagsposten får 7 500 000 kronor användas för Bredbandsforums kansli.

Av anslagsposten får 2 000 000 kronor användas för en samverkansgrupp inom it-infrastrukturområdet, för Post- och telestyrelsens arbete med att vara samordnande expertmyndighet för frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad inom myndighetens ansvarsområde samt för tillhandahållande av en webbsida inom ramen för fonden för ett Sammanlänkat Europa Telekom (FSE-telekom) (se Post- och telestyrelsens regleringsbrev för 2015, dnr N2014/5330/ITP m.fl.).

ap.2 Informationsteknik - del till SCB

Anslagsposten får användas för att planera och genomföra undersökningarna Företagens användning av it och Privatpersoners användning av datorer och internet, som regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället. I undersökningen Företagens användning av it ska frågor om it för miljön inkluderas i enkäten samt kategorin småföretag (0–9 anställda) inkluderas i populationen. Undersökningen Privatpersoners användning av datorer och internet ska utökas för att särskilt redovisa resultat för personer med funktionshinder. Personer i åldersintervallet 75–85 år ska inkluderas i populationen.

ap.3 Informationsteknik - RKs disposition

Anslagsposten får användas för insatser som bidrar till att förverkliga målet för politiken för informationssamhället, vilket inkluderar uppföljningar och utvärderingar av politiken.

Regeringen beslutar att rätten att disponera anslagsposten samt eventuellt tillhörande anslagssparande ska utövas av chefen för Näringsdepartementet. Chefen för Näringsdepartementet får överlåta sin beslutanderätt till ett annat statsråd eller till en tjänsteman i Regeringskansliet. Om beslutanderätten har överlåtits till ett annat statsråd får denne i sin tur överlåta rätten vidare till en tjänsteman i Regeringskansliet.

ap.4 Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten får efter regeringens beslut användas för insatser, dock ej konsultarvoden, som bidrar till att förverkliga målet för politiken för informationssamhället, vilket inkluderar uppföljningar och utvärderingar av politiken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:4 Informationsteknik och telekommunikation
ap.1285Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna Johansson
Sofia Holmgren
Kopia till

Riksdagen/finansutskottet och trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM, Internrevisionen och FCK
Finansdepartementet/BA och MSS
Näringsdepartementet/KLS och AS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Post- och telestyrelsen
Statistiska centralbyrån