Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2015-01-22
Fö2015/118/MFI
Försvarsmakten
\
107 85 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Försvarsmakten
5 bilagor
Riksdagen har beslutat om Försvarsmaktens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Försvarsmakten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Ett försvarspolitiskt inriktningsbeslut för perioden från och med 2016 planeras att fattas under 2015. Försvarsmakten ska inte vidta åtgärder under 2015 som försvårar övergång till ett nytt inriktningsbeslut eller avbryta verksamhet, som underlättar införande av förändringar som ligger i linje med förslag i Försvarsberedningens rapport.

 

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Operativ förmåga

Återrapportering

Försvarsmakten ska värdera och redovisa den samlade operativa förmågan och läget i övrigt i insatsorganisationen utifrån förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten och den operativa planeringen. Värdering ska ske på krigsförbandsnivå, taktisk nivå, operativ nivå och militärstrategisk nivå. Värderingen på krigsförbandsnivå ska redovisa varje krigsförbands förmåga att i sin helhet lösa sina huvuduppgifter direkt efter mobilisering. Försvarsmakten ska jämföra med föregående år och analysera utvecklingen över tid.

2. Försvarsmaktens insatsorganisation

Insatsorganisationen ska i huvudsak ha en utformning som framgår av tabellen nedan. Försvarsmakten ska, inom ramen för av regeringen beslutade ekonomiska ramar, upprätthålla beredskap i enlighet med regeringens beslut om anvisningar för försvarsplaneringen och beredskap, anmälan till styrkeregister samt pågående och planerade insatser.

 

Förbandstyp

År 2015

Lednings- underrättelseförband


Högkvarter med stabsförband

1

Rörlig operativ ledning

1

Sambandsbataljon

1

Regionala staber

4

Telekrigbataljon

1

Ledningsplatsbataljon

1

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS)

1

Särskilda operationsgruppen

1

It-försvarsförband

1

Nationell underrättelseenhet

1

Logistikförband


Teknisk bataljon

1

Logistikbataljon

2

Sjukhuskompani

2

Armestridskrafter


Brigadstab

2

Mekaniserad bataljon

5

Motoriserad bataljon

1

Lätt skyttebataljon

1

Stridsvagnskompani

3

Artilleribataljon

2

Luftvärnsbataljon

2

Jägarbataljon

1

Underrättelsebataljon

1

Säkerhetsbataljon

1

Ingenjörbataljon

2

Militärpoliskompani

2

CBRN-kompani

1

Livbataljon

1

Hemvärnsbataljon

40

Marinstridskrafter


Sjöstridsflottiljledning

2

Korvettdivision

2

Minröjningsdivision

2

Underhållsdivision

2

Röjdykardivision

1

Ubåtsflottilj med ledning

1

Ubåt

4

Amfibiebataljon

1

Bevakningsbåtskompani

1

Marin basbataljon

1

Sjöinformationsbataljon

1

Flygstridskrafter


Stridsflygdivision

4

Helikopterbataljon

1

Flygbasbataljon

2

Transport- och specialflygenhet

1

Stridslednings- och luftbevakningsbataljon

1

3. Stridskrafternas utveckling

Ett försvarspolitiskt inriktningsbeslut planeras under år 2015. I avvaktan på detta ska Försvarsmakten, inom ramen för av regeringen beslutade ekonomiska ramar, fortsätta utvecklingen av insatsorganisationen i enlighet med de inriktningar som bl.a. framgår av regeringens beslut:

 • den 14 januari 2010 om insatsorganisationen 2014 m.m. (Fö nr 3),
 • den 31 mars 2011 om anvisningar för försvarsplanering (Fö nr 3),
 • den 15 september 2011 avseende internationellt samarbete (Fö nr 4),
 • den 28 juni 2012 om försvarslogistik (Fö nr 8),
 • den 19 december 2013 avseende stöd till polisen med helikopterkapacitet samt
 • den 9 januari 2014 avseende Försvarsmaktens beredskap.

Insatsorganisationens tillgänglighet och användbarhet ska öka. Marinens tillgänglighet och antalet flygtimmar bör höjas, incidentberedskapen förstärkas samt övningsverksamheten och närvaron kring Gotland och i Östersjön öka.

Under 2015 ska Försvarsmakten fortsätta utvecklingen av en användbar och tillgänglig insatsorganisation som kontinuerligt har beredskap för och förmåga att genomföra insatser. Krigsförbanden ska uppfyllas med befintlig materiel och personal.

Iståndsättandet av hela krigsförband ska prioriteras framför uppfyllnad på bredden så att uppgifter enligt gällande försvarsplan kan lösas. Insatser och beredskap ska i huvudsak genomföras av ordinarie krigsförband eller delar av dessa förband.

Övningsverksamhet för stående och kontrakterade förband ska fortsätta under året. Mobiliseringsövningar och beredskapskontroller, syftande till att pröva aktiverandet av förband, ska genomföras. Under 2015 ska även en större övning genomföras med förband från alla stridskrafter, där en stridsgrupp ingår bland de deltagande förbanden.

Utgående från krigsförbandens uppgifter, beredskap och planerade insatser ska personal- och materieluppfyllnad samordnas med utbildning och övning. Krigsförbandsövningar för stående och kontrakterade förband samt övningar med flera typer av förband ska genomföras.

Återrapportering

Försvarsmakten ska i redovisningen särskilt redovisa sådant som bedöms påverka iståndsättandet av insatsorganisationen. Myndigheten ska vidare återrapportera i enlighet med vad som framgår av bilaga 2 till detta regeringsbeslut.

4. Insatser

Försvarsmakten ska bl.a. genomföra följande insatser:

 • En väpnad styrka för deltagande i EU:s marina operation EUNAVFOR ATALANTA. Styrkan ska utgöras av ett svenskt styrkehögkvarter (FHQ), två helikoptrar (Hkp 15) samt 2 stridsbåtar. Bidraget ska baseras ombord på ett nederländskt fartyg under tre till fyra månader under första halvåret 2015. Datumen för det svenska bidragets inträde och utträde ur operationen fastställs i överenskommelse med insatschefen.
 • En väpnad styrka för deltagande i Natos nya utbildnings- och rådgivningsinsats, Resolute Support Mission (RSM) om högst 50 personer på plats i Afghanistan, i huvudsak i norra Afghanistan, till utgången av december månad 2015. Bidraget ska huvudsakligen omfatta rådgivare till de afghanska säkerhetsstrukturerna och personal vid de staber som leder RSM. Det övergripande syftet med det svenska bidraget är att fortsatt stödja ansträngningarna för att utveckla de afghanska säkerhetsstyrkornas förmåga och därtill relevanta afghanska institutioners förmåga att självständigt hantera säkerheten i Afghanistan.
 • En väpnad styrka om ca 250 personer på plats i insatsområdet till den FN-ledda insatsen MINUSMA i Mali till och med 30 juni 2015. Det svenska bidraget ska utgöras av ett underrättelsekompani och en nationell stödenhet. Bidraget ska även omfatta stabsofficerare vid relevanta staber. Det svenska bidragets huvuduppgift är att förse insatsens underrättelseenhet med information som kan användas för att uppfylla säkerhetsrådets mandat. Det svenska bidraget ska utöver huvuduppgiften, inom ramen för tillgängliga resurser och förmågor, bidra till upprätthållande av säkerhetsrådets resolution 2164. Det svenska bidraget ska i huvudsak vara stationerat i Timbuktu och en mindre enhet inklusive stabsofficerare i Bamako.

Försvarsmakten får vid behov och efter samråd med den organisation som leder insatsen tillfälligt utöka antalet personer under förutsättning att en sådan tillfällig ökning kan inrymmas inom den av regeringen angivna ekonomiska ramen samt den av riksdagen beslutade personella ramen för respektive insats.

Försvarsmakten får vidare förhandla och ingå avtal samt överenskomma om eventuella ändringar av eller att säga upp befintliga avtal med anledning av det svenska bidragen i Afghanistan och Mali, samt inom ramen för bidraget till Atalanta.

Under första halvåret 2015 ska den nordiska stridsgruppen (NBG) - under svensk ledning - stå i beredskap för att kunna genomföra en insats inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

Försvarsmakten får efter närmare anvisning från Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) planera och vidta förberedelser för att genomföra insatser.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa:

 • En bedömning av måluppfyllelse och operativ effekt av genomförda och pågående insatser i förhållande till fastställd operativ planering. I samband med multinationella insatser ska både den multinationella insatsen i stort och myndighetens verksamhet bedömas. Redovisningen ska vara såväl kvalitativ som kvantitativ och innehålla exempel.
 • En sammanställning av under året tjänstgörande personal vid de internationella insatserna. Av sammanställningen ska framgå hur många kvinnor respektive män som tjänstgjort, samt om de tjänstgjort i insatsen i kraft av sin krigsplacering i det insatta krigsförbandet eller om de är direktrekryterade till insatsen vid sidan om sin krigsplacering. Sammanställningen ska utgöra en del av Försvarsmaktens personalberättelse.
 • En bedömning avseende hur respektive insats bidragit till såväl Försvarsmaktens förmågeutveckling i stort som för utvecklingen av berörda förband i insatsorganisationen.
 • I vilken mån ordinarie förband eller delar av förband ur insatsorganisationen nyttjas för tjänstgöring i de internationella insatserna samt i vilken mån dessa förband förblir intakta efter avslutad internationell insats.
 • Försvarsmakten ska ta tillvara och redovisa vunna erfarenheter rörande uppsättandet av NBG15, beredskapsperioden och från en eventuell insats.

5. Nordiskt och övrigt internationellt samarbete

Försvarsmakten ska förstärka och fördjupa såväl det svensk-finska som det nordiska och det nordisk-baltiska försvarssamarbetet. Arbetet ska ske i nära dialog med Regeringskansliet (Försvardepartementet). Försvarsmakten ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i genomförandet av ordförandeskapet i Nordefco under 2015.

Myndigheten ska även fortsatt bedriva samarbete bilateralt samt inom EU och Nato. Samarbetet ska bland annat omfatta ett fördjupat övningssamarbete med andra länder och organisationer. 

Försvarsmakten ska fortsätta sina ansträngningar att nå effektivitetsvinster genom det nordiska och övriga internationella samarbeten.

Försvarsmakten ska i ökad utsräckning samverka med berörda myndigheter i frågor som faller inom dessa myndigheters kompetensområden. 

Försvarsmakten ska utveckla arbetet med värdlandsstöd i enlighet med beslut den 18 december 2014.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa vilka förmågor och områden som myndigheten valt att prioritera för internationellt samarbete under 2015.

Myndigheten ska vidare analysera och redovisa läget för det nordiska samarbetet som helhet, uppnådda resultat samt en bedömning av hur rationalitet och effektivitet har uppnåtts. Redovisningen ska omfatta genomförda aktiviteter och påverkan på den operativa förmågan samt på verksamheten i övrigt. Redovisningen ska även visa hur olika delar av Försvarsmakten omfattas av, och deltar i, det nordiska samarbetet, samt hur samverkan skett med berörda myndigheter. I redovisningen ska ingå en jämförelse med 2013 och 2014.

Försvarsmakten ska redovisa hur det svensk-finska samarbetet har utvecklats.

Försvarsmakten ska vidare redovisa uppnådda effektivitetsvinster genom det nordiska och övriga internationella samarbeten.

Försvarsmakten ska även redovisa 1) hur myndighetens arbete med internationell övningsverksamhet har utvecklats under 2015, inklusive kostnader för verksamheten och vilka prioriteringar som har gjorts, 2) påverkan på Försvarsmaktens förmåga samt 3) hur planeringen ser ut för kommande år. 

Försvarsmakten ska i samband med delårsredovisningen redovisa hur det nordiska och det nordisk-baltiska samarbetet har fortskridit samt uppnådda resultat av detta.

6. Materielförsörjning

Materielförsörjningen ska vara fokuserad på iståndsättande av krigsförbanden för att möta kraven på operativ förmåga.

7. Ledtider i materielförsörjningen

Ledtiderna från att materiel beställs till dess att den är operativt tillgänglig för krigsförbanden ska kortas.

Återrapportering

Försvarsmakten ska i samverkan med Försvarets materielverk, med utgångspunkt i relevanta, generella och tydligt definierbara tidpunkter, mäta och redovisa ledtiderna i materielförsörjningen. I uppgiften ingår att fastställa och redovisa vilka ledtider som respektive myndighet är ansvarig för.

8. Forskning och utveckling

Forskning och utveckling ska inriktas mot att stödja utveckling och inriktning av Försvarsmaktens operativa förmågor i olika tidsperspektiv. Forskningen ska i högre utsträckning ge förutsättningar att möta framtida hot och behov av mer långsiktig karaktär. Framsteg inom den civila forskningen ska tillgodogöras, och internationell samverkan utnyttjas, för att främja effektiviteten i verksamheten.

Återrapportering

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2016 redovisa hur myndigheten avser prioritera forskningsverksamheten mot bakgrund av reduceringen av anslaget 1:5 Forskning och teknikutveckling från 2015 och framåt.

9. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket;

 • 20 januari,
 • 20 februari,
 • 5 maj,
 • 27 juli samt
 • 26 oktober.

2

Organisationsstyrning

1. Samverkan och stöd mellan Försvarsmakten och civila verksamheter

Försvarsmakten ska utveckla samverkan och samordning med myndigheter med ansvar för samhällets krisberedskap och totalförsvar samt stärka det gemensamma planeringsarbetet i syfte att stärka förmågan att hantera viktiga uppgifter under höjd beredskap.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa:

 • genomförda stödinsatser till samhället vad avser förmåga och resurser samt relaterade kostnader uppdelat mellan relevanta lagar och förordningar,
 • Försvarsmaktens deltagande i övningar samt deltagande i samverkansområdena enligt krisberedskapsförordningen,
 • andra aktörers deltagande i Försvarsmaktens övningsverksamhet och hur detta har utvecklat Försvarsmaktens förmåga samt
 • erfarenheter från samverkan och inträffade händelser där de regionala staberna varit involverade.

2. Personalförsörjning

Försvarsmakten ska under 2015 inom ramen för vad regeringen beslutat i propositionen Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140) samt budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) fortsatt fokusera på uppfyllandet av insatsorganisationen och tillhörande basorganisation med frivilligt rekryterad personal.

Försvarsmakten ska 2015 särskilt prioritera åtgärder för att stärka rekryteringen av tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Detta ska syfta till att öka takten i rekryteringen av den tidvis tjänstgörande personalen, i jämförelse med tidigare planering. I arbetet ingår att Försvarsmakten ska genomföra återkommande övningsverksamhet för den tidvis tjänstgörande personalen.

Försvarsmakten ska även prioritera åtgärder som syftar till att öka förutsättningarna att behålla gruppbefäl, soldater och sjömän som rekryterats. Därmed bör medelanställningstiden för gruppbefäl, soldater och sjömän öka liksom återflödet från kontinuerligt tjänstgörande personal, som efter avslutade anställningar som kontinuerligt tjänstgörande återanställs som tidvis tjänstgörande.

Försvarsmakten ska under 2015 fortsätta att utveckla och anpassa myndighetens kompetensförsörjning avseende officerare, specialistofficerare och reservofficerare så att den bättre svarar mot dagens och framtidens krav på Försvarsmaktens verksamhet.

Försvarsmakten ska under 2015 återuppta en grundläggande utbildning för reservofficerare, såväl officerare som specialistofficerare. Den grundläggande reservofficersutbildningen för officerare ska vända sig till personer som har genomgått eller avser att genomgå en högskoleutbildning vid ett universitet eller högskola. Försvarsmakten ska erbjuda dessa personer en kortare inomverksutbildning.

Återrapportering

Återrapporteringen av personalförsörjningen ska, i tillämpliga delar, redovisas uppdelat på kön och ålder för respektive kategori.

Försvarsmakten ska lämna en s.k. personalberättelse. Försvarsmakten ska i personalberättelsen sträva efter att tydliggöra personalförsörjningens effekter, dvs. dess bidrag till eller begränsning av, myndighetens möjligheter att nå resultat- och måluppfyllnad. Utfall av rekrytering och personaluppfyllnad för alla personalkategorier ska redovisas och jämföras med plan. Avvikelser mot plan ska analyseras och kommenteras. Uppfyllnaden av krigsplacerad personal ska återrapporteras i enlighet med bilaga 2.

Försvarsmakten ska återrapportera vilka åtgärder som vidtagits för att stärka rekryteringen av tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän, samt för att säkerställa förutsättningarna för Försvarsmakten att över tiden behålla gruppbefäl, soldater och sjömän.

Försvarsmakten ska återrapportera hur myndigheten arbetar med likabehandling och icke-diskriminering.

3. Ökning av andelen kvinnor

Försvarsmakten ska under 2015 verka för att öka andelen kvinnor på alla nivåer inom myndigheten i syfte att åstadkomma en jämnare könsfördelning. Särskilt fokus ska läggas på att öka andelen yrkesofficerare och reservofficerare som är kvinnor. I detta sammanhang ska Försvarsmakten särskilt beakta könsfördelningen vid genomförandet av tvåbefälssystemet samt vid myndighetens organisationsförändringsarbete.

Återrapportering

Försvarsmakten ska återrapportera resultatet av arbetet med att öka andelen kvinnor på alla nivåer i myndigheten. Försvarsmakten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits, uppnådda resultat samt en bedömning av vilka effekter som väntas på kort och på lång sikt av åtgärderna. Vidare ska redovisningen innehålla en beskrivning och analys av vilka utvecklingsbehov som har identifierats.

4. Rekrytering till hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa var personer som rekryterats till hemvärnet kommer från och hur fördelningen ser ut.

5. Materieluppföljning

Återrapportering

Försvarsmakten ska i samverkan med Försvarets materielverk redovisa en uppföljning av pågående anskaffningar. Redovisningen ska innehålla en konsekvensanalys och avvikelser i förhållande till redovisningen för 2014 ska särskilt kommenteras. Anskaffningar som slutlevererats till Försvarsmakten under året ska slutredovisas.

Redovisningen ska inkludera:

 • materielens krigsplacering, tidpunkt för planerad driftsättning och en övergripande systembeskrivning,
 • en prislägesjusterad finansiell uppföljning mot den beslutade utgiftsramen,
 • eventuella väsentliga avvikelser i exempelvis kvalitet, kvantitet och leveransläge jämfört med den planering som låg till grund för regeringens anskaffningsbeslut samt
 • vidtagna åtgärder för att omhänderta eventuella förseningar och/eller kostnadsfördyringar.

 Följande anskaffningar ska omfattas:

 • Artillerisystem 08 (Archer)
 • Bandvagn 410
 • Pansarterrängbil 360
 • Radarjaktrobot METEOR
 • Helikopter 14
 • Helikopter 16
 • Korvett typ VISBY
 • Ersättning av lätt torped
 • Insatsförmåga luftvärn
 • Stridsflygplan JAS 39 E
 • Halvtidsmodifiering av dykfartyg typ Spårö
 • Anskaffning av skyddsmateriel
 • Informationsinfrastruktur
 • Satellitkommunikation
 • Uppgradering av stridsbåtar
 • Uppgradering av stridsvagn 122
 • Ledningsförmåga mark (SLB, GTRS, Komnod)
 • Stridsledningscentral
 • Materiel till Telekrigsbataljonen
 • Lastbilar
 • Brobandvagn
 • Övriga anskaffningar som regeringen beslutat under 2014.

6. Materielinvesteringar

Investeringsplan

Följande ska gälla för Försvarsmaktens investeringsplan för 2015-2017 avseende anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar:

(Tusental kronor)


Budget 2015

Beräknat 2016

Beräknat 2017

Materiel och anläggningar

9776 522

8533241

9124376

Summa investeringar

9776 522

8533241

9124376

Återrapportering

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2016 redovisa investeringsplaner för perioden 2016-2025 för anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar, 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar samt anslaget 1:5 Forskning och teknikutveckling i aktuellt prisläge. Planeringen ska redovisas i nedbrutna investeringsplaner årsvis. Prognos för ekonomiskt utfall av såväl planerad som redan beställd verksamhet ska framgå. Överskådliga och tydliga beskrivningar av samtliga i investeringsplanerna redovisade investeringar ska redovisas. Av beskrivningarna ska framgå:

 • vilket eller vilka krigsförband investeringen är avsedd för,
 • anskaffningens bidrag till krigsförbandens förmåga,
 • i vilken utsträckning och hur internationellt samarbete används.

Vidare ska Försvarsmakten redovisa en avvecklingsplan vad avser övertalig materiel, vilken även bör ta hänsyn till möjligheten att omfördela materiel mellan krigsförbanden inklusive hemvärn.

Försvarsmakten ska löpande vid behov samt i samband med delårsredovisning redovisa eventuella väsentliga avvikelser avseende ekonomiskt belopp eller tidsförskjutning i myndighetens investeringsplan för anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar samt 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar. Med väsentligt menas betydande belopp eller förskjutning mellan budgetår för objekt av särskild vikt för iståndsättandet av krigsförbanden. Av redovisningen ska också framgå vilka åtgärder som vidtagits för att omhänderta eventuella avvikelser.

Regeringsärenden

Försvarsmakten ska framställa om regeringens medgivande för materielobjektsanskaffningar och verksamheter inom anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar som:

 • omfattar ekonomiska bindningar över 200 miljoner kronor,
 • medför förändringar av större betydelse för Försvarsmaktens utveckling,
 • bedöms påverka regeringens framtida handlingsfrihet,
 • bedöms påverka Sveriges relationer till andra nationer eller
 • i övrigt är av särskild betydelse.

Försvarsmakten ska ange vilket eller vilka krigsförband i som investeringen är avsedd för, dess bidrag till krigsförbandens förmåga samt inkludera livscykelskostnadskalkyl, övergripande systembeskrivning inklusive systemberoenden och eventuella alternativ.

Framställningarna ska inkludera eventuella planerade följdinvesteringar, både i termer av senare delserier och avseende kompletterande materiel eller anläggningar som krävs för att uppnå operativ förmåga.

Försvarsmakten ska i samband med budgetunderlaget för 2016 redovisa planerade regeringsärenden för 2016 och 2017.

7. Inriktningen för materiel- och logistikförsörjning samt effektiviserande verksamhetsförändringar

Försvarsmakten ska redovisa uppnådda resultat avseende logistikverksamheten i enlighet med regeringens beslut den 28 juni 2012 (Fö nr 8). Försvarsmakten ska därutöver, i samverkan med Försvarets materielverk, lämna kvartalsvisa redovisningar den 11 maj, 7 september, 9 november 2015 och den 22 februari 2016.

8. Miljöfrågor

Försvarsmakten ska redovisa hur arbetet med strategiska miljöbedömningar i planerings- och beslutsprocessen har utvecklats.

Försvarsmakten ska, med beaktande av vad som sägs i 5 § förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten, redovisa hur myndigheten verkar för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och hur arbetet integreras med genomförandet av myndighetens kärnverksamhet.

9. Omlokalisering Järfälla Barkarby

Försvarsmakten ska vidta åtgärder för att omlokalisera verksamheten på fastigheten Järfälla Barkarby 4:1 till annan plats.

Återrapportering

Försvarsmakten ska i delårsredovisningen och i årsredovisningen redovisa vidtagna åtgärder samt fortsatt planering och bedömd tidplan gällande omlokaliseringen från fastigheten Järfälla Barkarby 4:1.

10. FMTIS

Försvarsmakten ska omstrukturera Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM) till Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS). Detta ska ske i enlighet med myndighetens förslag. Omstruktureringen ska inledas den 1 januari 2015.

Återrapportering

Försvarsmakten ska i delårsredovisningen och i årsredovisningen redovisa resultatet av vidtagna åtgärder gällande omstruktureringen till FMTIS.

11. Försvarsmusiken

Försvarsmakten ska bedriva försvarsmusikverksamhet med i allt väsentligt samma inriktning och omfattning som idag.

12. Ekonomi- och löneadministration

Försvarsmakten får besluta om lokalisering av myndighetens ekonomi- och lönekontor. Det innebär att den ändring (6b) som genomfördes i Försvarsmaktens regleringsbrev för budgetåret 2005 genom regeringens beslut den 21 april 2005 (Fö2005/1200/MIL) upphävs. Vid beslut om lokalisering ska Försvarsmakten beakta vad regeringen uttalat i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) om att utlokalisering av delar av verksamhet till orter utanför Stockholm bör prövas i en större omfattning. 

3

Uppdrag

1. Uppföljning av det försvarspolitiska inriktningsbeslutet

Försvarsmakten ska, i enlighet med bilaga 2 till detta regleringsbrev, lämna en redogörelse för hur insatsorganisationen utvecklats i förhållande till insatsorganisation 2014.

Aktuellt arbetsläge avseende utvecklingen av insatsorganisationen, enligt bilaga 2, ska i delårsrapporten redovisas för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

2. Behov av personal

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2016 redovisa årligt behov och planerat antal individer för samtliga personalkategorier fram till dess att insatsorganisation med tillhörande stödorganisation är fullt uppfylld. Redovisningen ska omfatta nuläge, målsättning för kommande år intill dess full uppfyllnad nåtts samt antal vid full uppfyllnad. Redovisningen ska även omfatta planerade årliga personalkostnader för samtliga personalkategorier.

Redovisningen ska innehålla antaganden avseende rekrytering av personal som tidigare genomfört grundutbildning som totalförsvarspliktiga, omsättningsrekrytering från GSS/K samt rekrytering av GSS/T från den grundläggande militära utbildningen.

3. Grundläggande militär utbildning

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2016 redovisa myndighetens bedömning av utbildningsbehovet avseende grundläggande militär utbildning för 2016-2018.

4. Jämställdhetsintegrering

Med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 2013-2014 (Fö2013/2233/MFI) ska Försvarsmakten redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identifierats i myndighetens tidigare arbete med jämställdhetsintegrering. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del i myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet med kopia Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2015. Försvarsmakten ska årligen redovisa åtgärder och resultat i myndighetens årsredovisning för 2015-2018. Myndigheten ska även lämna en separat redovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017.

5. Frivillig försvarsverksamhet

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2016 analysera och redovisa det framtida behovet av ekonomiska medel till den frivilliga försvarsverksamheten, uppdelat på organisationsstöd och uppdragsersättning.

6. Veteransoldat- och anhörigstöd

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2016 analysera och redovisa det framtida behovet av ekonomiska medel i form av statsbidrag till veteransoldat- och anhörigorganisationer.

7. Investeringsplanering

Försvarsmakten ska bistå med underlag inför planeringsanvisningarna avseende materielinvesteringar för tiden efter 2016 i enlighet med Regeringskansliets (Försvarsdepartementet) närmare bestämmande.

8. Samlad redovisning av framställningar avseende materiel

Försvarsmakten ska förbereda för att från och med myndighetens budgetunderlag för år 2017 planera, besluta och följa upp myndighetens investeringar i en ny investeringsplaneringsprocess efter Regeringskansliets (Försvarsdepartementet) närmare bestämmande. Detta innefattar bl.a. att alla Försvarsmaktens framställningar till regeringen avseende materiel ska redovisas samlat i samband med Försvarsmaktens budgetunderlag.

9. Beställningsbemyndiganden

Försvarsmakten ska utöver vad som anges i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisa vilka investeringar som ingår i myndighetens förslag till bemyndiganderamar avseende ingående åtaganden, nya åtaganden, respektive infriade åtaganden. Större och viktigare investeringar ska särskilt beskrivas och motiveras.

Försvarsmakten ska därutöver, med stöd av Försvarets materielverk, särredovisa de utomstatliga respektive inomstatliga åtagandena inom ovanstående bemyndiganderamar.

Försvarsmakten ska senast den 15 juni 2015 lämna en reviderad bemyndiganderedovisning med utfallsiffor och prognos.

10. Förtroende- och säkerhetsskapande verksamhet

Försvarsmakten uppdras att genomföra förtroende- och säkerhetsskapande verksamhet enligt bilaga 5.

11. CBRN

Försvarsmakten ska samverka med Totalförsvarets forskningsinstitut om inriktning och projektförslag avseende CBRN-forskning för 2016.

12. Perspektivstudier

Perspektivstudierna ska under 2015 förbereda metoder och underlag inför försvarsinriktningsperioden efter 2020.

13. Natos 1325-översyn

Med utgångspunkt i vad som framgår av myndighetens instruktion, 5 c § internationella resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet samt i tidigare uppdrag om konsekvenser för den egna organisationen av de rekommendationer som utarbetats av Nato med anledning av 1325-översynen ”Practical implications of UNSCR 1325 for the conduct of NATO-led operations and missions”, ska Försvarsmakten implementera de för myndigheten relevanta rekommendationerna med vägledning av de skrivningar som framgår av den nationella handlingsplanen för resolution 1325. Redovisning av åtgärder och resultat ska ske i myndighetens årsredovisning.

14. Ökad flygtidsproduktion JAS 39

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2016 redovisa hur flygtidsproduktionen inom JAS 39-systemet kan öka. Redovisningen ska fokusera på vilket sätt den flygtekniska kompetensen på bästa sätt tillvaratas och nyttjas med målsättning att höja flygtidsproduktionen och därmed tillgängligheten inom JAS 39-systemet.

15. Delfaktorer i försvarsprisindex

Försvarsmakten ska senast den 15 februari 2015 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar samt 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel, anläggningar fördelade för 2014 på delfaktorer i försvarsprisindex enligt bilaga 4.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten24 364 329
ap.1Förbandsverksamhet och beredskap (ram)23 623 363
ap.4Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (ram)740 966
Disponeras av Regeringskansliet/Försvarsdepartementet0
ap.3Förbandsv. o beredsk - del till RK:s disp (ram)0

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap

1. Anslagsposten får användas för att finansiera utbildnings- och övningsverksamhet för utveckling av insatsorganisationen, planering och insatser. Anslagsposten får användas för stöd till frivilliga försvarsorganisationer och för stöd till veteransoldat- och anhörigorganisationer. Anslagsposten får även användas till exportstödjande åtgärder inom försvarssektorn, till Försvarsmaktens säkerhetsfrämjande samarbete med andra länder samt till avveckling av materiel. Även fasta kostnader för multinationella samarbeten såsom Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) och Strategic Airlift Capability (SAC) finansieras från anslagsposten.  

2. Anslagsposten får användas för utgifter för personal samt för drift av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

3. Försvarsmakten ska när den lämnar statsbidrag enligt de villkor som gäller för anslagsposten 1, till idrottsförbund och andra organisationer eller ersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna och de frivilliga veteransoldat- och anhörigorganisationerna utfärda föreskrifter om redovisning m.m. av beloppen. Försvarsmakten ska som villkor bl.a. föreskriva att mottagaren på begäran ska ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur beloppen har använts. 

4. Högst 2 500 000 kronor får användas till stöd för utländskt deltagande vid PFF-aktiviteter samt aktiviteter i andan av PFF och motsvarande i Sverige och utlandet.

5. Högst 92 000 000 kronor får användas för uppdragsersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna för deras utbildningsverksamhet, inklusive ungdomsverksamhet. Ersättningen ska i högre grad än tidigare gå till uppdrag som stöder Försvarsmaktens personalförsörjning.  

6. Högst 45 400 000 kronor får användas till organisationsstöd enligt 5§ förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag och leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling. Av dessa medel får högst 1 700 000 kronor användas för bidrag till Försvarets civila idrottsförbund och till vissa militära tidskrifter. 

7. Högst 37 000 000 kronor får användas till statsbidrag till frivilliga veteransoldat- och anhörigorganisationer för verksamhet som stödjer Försvarsmaktens personal före, under och efter tjänstgöring i internationella militära insatser samt anhöriga till sådan personal.

8. Högst 2 500 000 kronor får användas för generalläkarens tillsynsverksamhet exklusive lönekostnader. Erforderlig personal ska ställas till generalläkarens förfogande så att tillsynsuppgiften kan lösas enligt lag och andra föreskrifter.

9. Högst 500 000 kronor ska utbetalas till Geneva Center for Security Policy (GCSP).

10. Försvarsmakten får använda högst 58 795 500 kronor som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

11. Försvarsmakten får använda högst 24 400 000 kronor för grundavgiften för Strategic Airlift Interim Solution (SALIS).

12. Högst  112 000 000 kronor  får användas för att betala avgifter till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, varav 11 000 000 kronor  avser beräknade kostnader  för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet avgift för drift och förvaltning kopplat till nytt av det nya rekryteringsstödsystemet. Högst 91 000 000 kronor får användas för urval av rekryter för den grundläggande militära utbildningen.

13. Högst 5 000 000 kronor får användas för förtroende- och säkerhetsskapande verksamhet i enlighet med bilaga 5.

ap.4 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Anslagsposten får användas i enlighet med vad regeringen beslutar i hemligt beslut.

1:2

Försvarsmaktens insatser internationellt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten1 878 835
ap.1Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Athena (ram)1 794 635
ap.2Försvarsmaktens övriga insatser internationellt (ram)84 200

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Athena

1. För respektive insats får Försvarsmakten använda högst följande belopp per insats (beloppen avser särutgifter, anges i kronor):  

Insats

Belopp

MINUSMA

660 000 000

RSM

93 000 000

Atalanta

75 000 000

Uppföljning personal i internationella insatser

20 000 000

Summa

848 000 000

2. Försvarsmakten ska till Europeiska unionen (EU) inbetala belopp enligt de fakturor som kommer avseende både Sveriges nationella kostnader och Sveriges del av de gemensamma kostnaderna inom Athena. 30 000 000 kronor får betalas för Athena under 2015.

3. Av anslagsposten får 900 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen. För det fall NBG sätts in kommer regeringen besluta om att Försvarsmakten får använda den del av dessa medel som behövs. 

ap.2 Försvarsmaktens övriga insatser internationellt

Anslagsposten får användas till särutgifter för Försvarsmaktens bidrag till insatser internationellt, förutom militärobservatörer, som inte innebär sändande av väpnad styrka till andra länder samt för sekondering av personal till internationella stabsbefattningar kopplade till pågående insatser, enligt regeringens närmare bestämmande.

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten9 776 522
ap.1Anskaffning av materiel och anläggningar (ram)9 776 522

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Anskaffning av materiel och anläggningar

1. Anslagsposten får användas för anskaffning av materiel och anslagsfinansierade anläggningar. Vidare får anslagsposten användas för finansiering av förstagångsanskaffning av beredskapsvaror. Under 2015 får anslagsposten finansiera omställnings- och avvecklingskostnader som kan komma att uppstå vid omstruktureringen inom logistik- och materielförsörjningen..

2. Anslagsposten får användas för utgifter för anskaffning av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.  

3. Anslagsposten får användas för utgifter/kostnader som uppkommer på Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

1:4

Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten6 547 158
ap.1Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar (ram)6 547 158

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar

1. Anslagsposten får användas för vidmakthållande och avveckling av materiel och anslagsfinansierade anläggningar. Vidare får anslagsposten användas för kostnader för den Europeiska försvarsbyrån (EDA) och för det säkerhetsfrämjande samarbetet med andra länder samt till åtgärder för att främja den i Sverige verksamma försvarsindustrins exportverksamhet.

2. Försvarsmakten ska efter rekvisition betala högst 422 000 kronor till Försvarets materielverk för tillsyn av efterlevanden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter med stöd av förordningen.

3. Försvarsmakten ska till Europeiska försvarsbyrån (EDA) inbetala belopp enligt fakturor avseende Sveriges del av de överenskomna gemensamma kostnaderna för verksamhet vid Europeiska försvarsbyrån.

4. Anslagsposten får användas för utgifter för vidmakthållande av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

5. Anslagsposten får användas för utgifter för verksamhet inom ramen för det multinationella arbetet Strategic Airlift Capability (SAC).

6. Anslagsposten får användas för utgifter/kostnader som uppkommer hos Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

1:5

Forskning och teknikutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten591 440
ap.1Forskning och teknikutveckling (ram)591 440

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Forskning och teknikutveckling

Anslaget får användas för utgifter för forskning, utveckling och studier m.m. Anslaget finansierar därutöver det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) och verksamhet vid luftstridssimuleringscentrum (FLSC).

1. Högst 15 000 000 kronor får användas för det strategiska samverkansprogrammet för flygteknisk forskning, i enlighet med de beslut som fattas inom ramen för programmet.   

2. Försvarsmakten ska till Europeiska försvarsbyrån (EDA) inbetala belopp enligt fakturor som avser Sveriges del i de överenskomna kostnaderna för forsknings- och utvecklingssamarbetet inom den europeiska försvarsbyrån.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
ap.1709 0313 %0
ap.30Inget0
ap.421 8993 %0
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt
ap.1179 464Inget0
ap.28 420Inget0
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.1293 2963 %0
1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
ap.1196 4153 %0
1:5 Forskning och teknikutveckling
ap.117 7433 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.166 000 0008 100 0008 100 00048 735 000
1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
ap.119 500 0006 390 0006 390 0006 083 154
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 500 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarsmaktens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-251 972 284
2015-02-252 607 823
2015-03-253 358 535
2015-04-254 115 689
2015-05-252 836 531
2015-06-254 503 229
2015-07-251 944 357
2015-08-252 590 093
2015-09-252 923 365
2015-10-255 143 835
2015-11-255 897 559
2015-12-253 386 149
Summa41 279 449
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsmaktens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förbandsverksamhet och beredskap
1:1 ap.4Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
1:3 ap.1Anskaffning av materiel och anläggningar
1:4 ap.1Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
1:5 ap.1Forskning och teknikutveckling

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

1. För samtliga avgifter enligt punkt 2 och 3 under avsnitt 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning.

2. Bestämmelser om avgiftens storlek för statsflyget framgår av statsflygsförordningen (1999:1354).

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsinkomster som redovisas mot anslaget ska redovisas brutto mot anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar, 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar samt 1:5 Forskning och teknikutveckling.

2. Myndigheten får ta ut avgifter för:

a) uthyrning av elev- och befälshotell, 

b) extern verkstadsverksamhet, 

c) försäljning av reservmateriel, 

d) försäljning av drivmedel, 

e) extern transportverksamhet, 

f) personalbutiksverksamhet, 

g) marketenteri, 

h) övrig förplägnadsverksamhet, 

i) inkomster av mindre ekonomisk omfattning, 

j) tillhandahållande av utbildnings- och övningsresurser i och utom Sverige, 

k) andra länders nyttjande av svensk campverksamhet vid internationella insatser,

l) tillhandahållande av internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige (ITÖ),

m) stöd till sverigebaserad försvarsindustri vid exportfrämjande åtgärder,

n) andrahandsuthyrning av lokaler samt tillhandahållande av stödtjänster till FMV samt

o) konsertverksamhet och försäljning av ljud - och/eller bildupptagningar och musikeditioner. 

3. Myndigheten ska ta ut avgifter för deltagande i PFF-aktiviteter för de deltagare som inte omfattas av de nordiska ländernas samarbete eller som inte finansieras från anslag under utgiftsområde 5 Internationell samverkan, utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap eller utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. 

4. Myndigheten får besluta om storleken på avgifterna för verksamhet enligt punkt 2 och 3 samt för verksamhet enligt förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet och förordningen (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

5. Inkomster från tillstånd för och tillsyn över militär luftfart ska föras till inkomsttitel  -2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Försvarsmakten undantas från 12 § anslagsförordningen (2011.223) enligt nedan.

a) Försvarsmakten får, vad avser förstagångsanskaffning (dvs. första lageruppbyggnad) förnya materielsystem, anskaffa ammunition, reservdelar m.m. under anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar. Försvarsmakten får under anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m av materiel och anläggningar återanskaffa ammunition och reservdelar m.m. Efter hand som förbrukning av förnödenheter sker i förbandsverksamheten ska kostnaden för detta föras mot anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar eller anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar. Denna princip får även tillämpas vad gäller förnödenheter, inklusive drivmedel, anskaffade före 1 januari 2008.

b) När Försvarsmakten förbrukar ammunition m.m. vid insatser internationellt ska kostnaden för detta föras mot anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap eller 1:4 Vidmakthållande och avveckling m.m. av materiel och anläggningar.

2. När Försvarsmakten tillämpar de principer för redovisning av beredskapstillgångar som framgår av regeringsbeslut den 7 december 2000 (Fö nr 11) får myndigheten direktavskriva beredskapsinventarier i de fall anskaffningsutgiften per styck understiger 250 000 kronor.

3. Försvarsmakten behöver inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med fredsfrämjande förbandsinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1§ kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Samtliga inkomster från Försvarsmakten avseende svenska FN-styrkor ska redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor. Försvarsmakten kan efter framställning till och särskilt beslut av regeringen få disponera dessa inkomster.

2. När Försvarsmakten tar emot inkomster hänförliga till kommersiella avtal och icke-statliga medel till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel, får högst 20 000 000 kronor disponeras för ett enskilt avtal. Överstigande inkomster ska anmälas till regeringen. Av anmälan ska den samlade omfattningen av inkomsterna framgå. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

3. Vid försäljning av övertalig materiel får Försvarsmakten disponera totala nettointäkter om 20 000 000 kronor på årsbasis. (Nettointäkter definieras som inkomst av försäljning med avdrag för kostnader direkt relaterade till försäljningen, till exempel hyra av utställningslokal, annonskostnader eller kostnader för nödvändig modifiering av materiel för att möjliggöra försäljning.) Försäljningsintäkter från försäljning av JAS 39 Gripen omfattas inte av denna bestämmelse. Därutöver gäller nedanstående;

Netto intäkt från försäljning (mnkr)Andel som Försvarsmakten disponerar
20-30030 %
301-50020 %
501-100010 %
10015 %

4. Försvarsmakten ska till Försvarets materielverk eller, i förekommande fall, till Försvarsexportmyndigheten fakturera ersättning för kostnader avseende materiel och verksamhet förknippade med försäljning och uthyrning av JAS 39 C/D samt försäljning av JAS 39 E  samt därtill kopplade tjänster. Kostnadsdelning avseende JAS 39 C/D och E hanteras i enlighet med bestämmelser i regleringsbrev för Försvarets materielverk.

Bestämmelsen omfattar inte hanteringen av statens återtag, se regleringsbrev för Försvarsexportmyndigheten (Villkor för avgiftsbelagd verksamhet) och royalty till staten, se regleringsbrev för Försvarets materielverk (Övriga inkomster, punkt 2).

5. Försvarsmakten ska ge stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) genom att, vid behov, ställa körcentral till förfogande vid tjänsteresor.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Karin Hebert
Kopia till

Statsrådsberedningen (två ex varav ett till Rev)
Samtliga departement
Finansdepartementet (BA)
Försvarsdepartementet (ESL, SSP, MFI, MFU, SSK, SUND)
Socialdepartementet (ESA, SF)
Förvaltningsavdelningen
Riksdagens försvarsutskott
Riksdagens ombudsmannaexpedition
Riksrevisionen
Riksdagens utredningstjänst
Rikspolisstyrelsen
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kustbevakningen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Försvarsexportmyndigheten
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Rikshemvärnsrådet
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Fortifikationsverket
Försvarshögskolan
Centralförbundet Folk och Försvar
SEKO- Facket för service och kommunikation
SACO c/o Sveriges Ingenjörer
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Fackförbundet ST
Sveriges reservofficersförbund
Sveriges Ingenjörer
Pensionsmyndigheten