Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
B II:1

2014-12-22
Ju2014/7886/PO
Ju2014/436/PO
Ju2014/1715/PO m.fl.
Se bilaga 1
Säkerhetspolisen
Box 12312
10228 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Säkerhetspolisen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 4, bet. 2014/15:JuU1, rskr. 2014/15:77).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

-

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen1 142 065
ap.1Säkerhetspolisen (ram)1 142 065

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:2 Säkerhetspolisen
ap.134 2623 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)240 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)102 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2595 172
2015-02-2595 172
2015-03-2595 172
2015-04-2595 172
2015-05-2595 172
2015-06-2595 172
2015-07-2595 172
2015-08-2595 172
2015-09-2595 172
2015-10-2595 172
2015-11-2595 172
2015-12-2595 173
Summa1 142 065
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Säkerhetspolisen
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Martin Munkelt
Kopia till

Finansdepartementet, budgetavdelningen (Katja Anell)

Bilaga 1 till Regeringsbeslut B II:1, 2014-12-22

Diarienummerförteckning

Ju2014/7886/PO
Ju2014/436/PO
Ju2014/1715/PO
Ju2014/1716/PO
Ju2014/1717/PO
Ju2014/1718/PO
Ju2014/1719/PO
Ju2014/2014/PO
Ju2014/7900/PO (delvis)