Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2014-12-11
Fö2014/2014/ESL (delvis)
Försvarshögskolan
Box 27805
11593 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:7
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 Officersutbildning m.m. för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 6, bet. 2013/14:FöU1, rskr. 2013/14:106, prop. 2014/15:2 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FiU11, rskr. 2014/15:32).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:7

Officersutbildning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan204 592
ap.1Försvarshögskolan (ram)204 592

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Försvarshögskolan

Anslaget får användas för att finansiera det treåriga officersprogrammet. Vidare får anslaget finansiera forskning och utveckling m.m. inom vissa av högskolans kompetensområden. Anslaget får även användas för att finansiera kurser inom ramen för Partnerskap för fred (PFF) samt viss forskning och analysstöd för regeringens behov.

1. Högst 45 600 000 kronor får användas till forskning och utveckling, övergripande ämnesansvar för officersutbildningens ämnen samt till finansiering av forskarutbildning inom officersutbildningens centrala ämnen.  

2. Högst 6 450 000 kronor får användas för forskning och analysstöd för regeringens behov. Försvarshögskolan ska stödja utformningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik, samt utformningen och utvecklingen av samhällets krisberedskap genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag för regeringens arbete. Verksamheten inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Senast den 5 september 2014 ska Försvarshögskolan till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inkomma med kostnadsberäknade projektförslag för budgetåret 2015.

3. Högst 2 000 000 kronor får användas för genomförande och planering av utbildningsverksamhet inom ramen för Partnerskap för fred.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:7 Officersutbildning m.m.
ap.16 5883 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2518 299
2014-02-2518 299
2014-03-2518 299
2014-04-2518 299
2014-05-2518 299
2014-06-2518 299
2014-07-2518 299
2014-08-2518 299
2014-09-2518 299
2014-10-2518 299
2014-11-2518 299
2014-12-253 303
Summa204 592
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Försvarshögskolan
På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Carl v. Duin
Kopia till

Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet, MFU, SI, ESL och SSK
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, UH
Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Officersförbundet
Saco
Seko
Sveriges Ingenjörer
Sveriges reservofficersförbund
Statstjänstemannaförbundet