Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2014-12-11
Ju2014/7536/PO
Ju2014/7537/PO
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen
Riksdagen har beslutat om verksamheten för Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 4, bet. 2013/14:JuU1, rskr. 2013/14:97, prop. 2014/15:2 utg.omr. 4, bet. 2014/15:FiU11, rskr. 2014/15:30).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen samt för nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Polisen ska bidra till en sådan utveckling. Polisen ska arbeta brottsbekämpande bland annat genom att förhindra att brott begås och utreda brott i syfte att möjliggöra lagföring. Polisen ska även tillförsäkra allmänheten skydd och hjälp. 

Förtroendet för polisen ska vara högt och polisen ska vara synlig och tillgänglig i hela landet. Polisens verksamhetsresultat ska förbättras. Arbetet ska bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet samt präglas av långsiktighet och en helhetssyn på verksamheten. Polisen ska kontinuerligt utveckla sin verksamhet för att leva upp till de krav som ställs på en professionell och framgångsrik brottsbekämpande verksamhet samt bidra till effektivitet i rättskedjan.

Polisens uppgifter framgår av ett flertal författningar. Med utgångspunkt i dessa ska Rikspolisstyrelsen redovisa och kommentera resultatet av polisens verksamhet. Därutöver ska Rikspolisstyrelsen redovisa följande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Planlagda brottsförebyggande insatser

Polisens brottsförebyggande arbete ska vara planlagt, proaktivt och problemorienterat. De brottsförebyggande metoder som används ska om möjligt utgå från beprövad erfarenhet eller vara utvärderade. Arbetet ska utföras på eget initiativ och i samverkan med andra samhällsaktörer. Rikspolisstyrelsen ska bedöma ett urval av de planlagda brottsförebyggande insatserna för polismyndigheterna sammantaget samt var för sig. Bedömningen ska utgå från polisens underrättelsemodell. Vidare ska Rikspolisstyrelsen redogöra för de resurser som använts för det planlagda brottsförebyggande arbetet.

 Rikspolisstyrelsen ska redovisa

 • det utvecklingsarbete som bedrivits för att ta fram, sprida och följa upp kunskapsbaserade och effektiva brottsförebyggande arbetsmetoder
 • vilka åtgärder som vidtagits avseende resultatet av den nationella trygghetsundersökningen samt resultatet av dessa
 • vilken typ av brottsförebyggande verksamhet som har bedrivits inom ramen för samverkansöverenskommelserna, resultatet av dessa samt hur många överenskommelser som har ingåtts.

Polisens brottsutredande verksamhet

Polisen ska uppdaga och utreda brott som faller under allmänt åtal. Verksamheten ska präglas av långsiktighet och uthållighet i beslut och prioriteringar. Polisen ska tillsammans med Åklagarmyndigheten kontinuerligt förbättra kvaliteten och effektiviteten i det brottsutredande arbetet. Det förutsätter en nära samverkan mellan myndigheterna på både lokal och central nivå. 

Rikspolisstyrelsen ska redovisa och bedöma resultatet av utredningsverksamheten. Av redovisningen ska bland annat framgå

 • antal ärenden redovisade till åklagare
 • andel ärenden redovisade till åklagare av antalet inkomna ärenden
 • andel positiva lagföringsbeslut av beslutade brottsmisstankar där förundersökning letts av polismyndighet.

Därutöver ska Rikspolisstyrelsen redovisa 

 • antal inkomna ärenden
 • antal anmälda brott
 • antal och andel ärenden som lagts ned på grund av beslut av åklagare respektive polismyndighet om förundersökningsbegränsning
 • antal ärenden redovisade till åklagare per 1500 utredningstimmar
 • medelgenomströmningstider avseende bearbetade ärenden
 • uppgift om i vilken utsträckning de lagstadgade tidsfristerna enligt lagen (1964:147) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och 2 a § förundersökningskungörelsen (1947:948) har hållits (redovisas endast i årsredovisningen)
 • antal öppna ärenden.

Resultatutvecklingen ska noga analyseras. I analysen bör interna och externa faktorer som bedöms påverka polisens brottsutredande arbete såväl positivt som negativt beaktas.

Delredovisningar av resultatutvecklingen, nationellt och per polismyndighet, lämnas senast den 10 juni 2014 för perioden januari till och med april och senast den 10 oktober 2014 för perioden januari till och med augusti. I årsredovisningen behöver resultatet endast redovisas på nationell nivå.

Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten ska också gemensamt analysera och bedöma resultatet och utvecklingen nationellt för verksamheten utredning och lagföring. Även de insatser som myndigheterna gemensamt har vidtagit, eller som pågår, i syfte att förbättra brottsutredningsverksamheten ska redovisas. Redovisningen ska bestå av en gemensam rapport som lämnas till regeringen senast den 31 mars 2015.

Bekämpningen av mängdbrott

Rikspolisstyrelsen ska redovisa det fortsatta arbetet med att utveckla bekämpningen av mängdbrott. Av redovisningen ska särskilt framgå hur polisen på kort och lång sikt arbetar för att öka effektiviteten och kvaliteten i handläggningen av bedrägeribrott och andra brott som ökar kraftigt i antal till följd av den snabba teknikutvecklingen. I detta ingår att redovisa vilka insatser som görs för att säkerställa en väl fungerande nationell samordning av ärenden och resultatet av det arbetet. Rikspolisstyrelsen ska även redovisa vilket arbete som i samverkan med andra aktörer bedrivs i syfte att förhindra och försvåra denna typ av brottslighet.

Polisens kontaktcenter

En stor del av alla brottsanmälningar görs via polisens kontaktcenter. Det är av stor vikt för den fortsatta hanteringen av ärenden genom rättskedjan att lämpliga brottsutredande åtgärder vidtas av personal vid polisens kontaktcenter och att åtgärderna håller hög kvalitet. Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur verksamheten vid polisens kontaktcenter fortsätter att utvecklas med avseende på kvaliteten i de brottsutredande åtgärderna, bemötandet, svarstiderna och kostnaderna.

Internationella verktyg

Internationellt samarbete är en viktig del i fullgörandet av polisens uppdrag. Särskilt viktiga är de samarbetsformer som bäst kan bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Rikspolisstyrelsen ska redovisa

 • vilka åtgärder polisen har vidtagit för att genomföra relevanta rättsakter och därmed leva upp till de förpliktelser som Sverige har inom ramen för arbetet i Europeiska unionen samt vad som har gjorts för att dessa åtgärder ska få genomslag i hela verksamheten
 • en analys av hur det internationella samarbetet bidrar till ökad brottsuppklaring samt i vilka avseenden det finns behov av att utveckla samarbetet ytterligare.

Brottsutbytesfrågor

Rikspolisstyrelsen ska redovisa de åtgärder som polisen har vidtagit för att vidareutveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Rikspolisstyrelsen ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av polisens arbete att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott.

Internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete

Rikspolisstyrelsen ska kunna bidra till internationell civil krishantering under ledning av främst FN, EU och OSSE enligt regeringens beslut samt till utvecklingssamarbete. Rikspolisstyrelsen ska inom ramen för uppdraget samverka utifrån ett rättskedjeperspektiv med Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket.

Rikspolisstyrelsen ska genom sitt deltagande i internationella civila krishanteringsinsatser bidra till att uppfylla de mål som respektive organisation har satt upp för sina insatser.

De finansiella villkoren för Rikspolisstyrelsens bidrag till internationell civil krishantering specificeras i "Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslaget 1:1 Biståndsverksamhet ap. 12 Internationell civil krishantering - del till Rikspolisstyrelsen", under utgiftsområde 7.

Rikspolisstyrelsen ska

 • redovisa omfattningen av och kostnaden för respektive internationellt biståndsfinansierat uppdrag och kortfattat analysera resultatet, också från ett rättskedjeperspektiv, avseende prestationer och vunna erfarenheter samt synergier mellan den civila krishanteringen och utvecklingssamarbetet
 • redovisa vidtagna åtgärder för att efterleva FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 i enlighet med regeringsbeslutet UF/2012/56146/UD/SP
 • redovisa hur modellen för hemtagningseffekter enligt redovisning Ju2013/6719/PO har tillämpats för Afghanistan och Liberia samt uppnådda sådana effekter under den inledande uppstartsfasen
 • redovisa hur myndigheten har använt medlen för insatsnära verksamhet.

Redovisningen enligt ovan ska i tillämpliga delar vara uppdelad utifrån kön.

Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

Rikspolisstyrelsen och Försvarsmakten överlämnade i juni 2013 en gemensam redovisning över vilka samverkansförberedande åtgärder som vidtagits beträffande Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning och har i slutsatserna beskrivit behovet av att ytterligare utveckla detta arbete. Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen ska senast den 15 oktober 2014 gemensamt redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller som myndigheterna avser att vidta, inklusive gemensam planering och övningar, i syfte att följa upp dessa slutsatser.

Kompetensförsörjning

Polisen ska ha chefer och medarbetare med rätt kompetens och med god förståelse för polisens uppdrag. Respekt för allas lika värde ska prägla polisens agerande, såväl i mötet med allmänheten som inom polisen. Ett tydligt ledarskap är en förutsättning för en effektiv verksamhet och därför ska det utvecklas kontinuerligt. Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur arbetet fortskrider med att utveckla kompetensförsörjningen i syfte att säkerställa en effektiv och fungerande verksamhet som bland annat beaktar jämställdhetsintegrering, främjar mångfald och ökar samsynen inom organisationen kring värdegrund och likabehandling. Av redovisningen ska särskilt framgå hur polisen arbetar med kompetensförsörjning för att säkra verksamheten som bedrivs i yttre tjänst.

Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården ska i samverkan effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut med syfte att, i förhållande till verksamhetsåret 2013, ytterligare förstärka insatserna för att påtagligt öka antalet verkställda beslut avseende personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagande. Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur erfarenheterna från det gemensamma effektiviseringsarbetet och genomförda projekt tillvaratas i den löpande verksamheten.

Rikspolisstyrelsen ska också redovisa utvecklingen och resultatet av myndighetsgemensamma projekt som syftar till att identitetsuppgifter som är nödvändiga för att verkställa ett avlägsnandebeslut är säkerställda vid överlämnande till polisen. Rikspolisstyrelsen ska därutöver redovisa och kommentera

 • antalet inkomna ärenden där nödvändiga identitetsuppgifter för verkställighet har säkerställts vid överlämnandet från Migrationsverket respektive antalet ärenden där dessa uppgifter inte har säkerställts
 • antalet ärenden där nödvändiga identitetsuppgifter har säkerställts av polisen samt huruvida detta har krävt kompetens och befogenheter som endast polisen besitter
 • antalet ärenden som polisen verkställt genom egen försorg respektive ärenden som verkställts genom att personen valt att lämnat landet på egen hand (egen utresa)
 • hur stor andel av ärendena som berör personer som har avvikit
 • hur stor andel av ärendena som avser överföringar enligt Dublinförordningen.

En delredovisning för perioden januari till och med augusti 2014 ska lämnas senast den 2 oktober 2014.

Antalet anställda vid halvårsskiftet

Rikspolisstyrelsen ska senast den 31 augusti 2014 redovisa antalet anställda poliser och civila per den 30 juni 2014. Redovisningen ska avse polisorganisationen sammantaget samt polismyndigheterna var för sig. Om Rikspolisstyrelsen bedömer att behov finns ska kommentarer lämnas i redovisningen.

Prognoser

Rikspolisstyrelsen ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska analyseras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Utförliga kommentarer ska bifogas i Hermes vid respektive prognostillfälle. Prognoserna lämnas i Hermes den 16 januari, den 21 februari, den 5 maj, den 28 juli och den 27 oktober enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

2

Organisationsstyrning

Ombildningen av polisen

Riksdagen har beslutat, i enlighet med regeringens förslag, att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ska ombildas till en sammanhållen myndighet, Polismyndigheten, den 1 januari 2015 (prop. 2012/13:1, bet. 2012/13: JuU1, rskr. 2012/13:139). Riksdagen har även beslutat att Statens kriminaltekniska laboratorium ska ingå i Polismyndigheten när myndigheten påbörjar sin verksamhet den 1 januari 2015 samt att Säkerhetspolisen ska ombildas till en fristående myndighet den 1 januari 2015 (prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:JuU1, rskr. 2013/14:97).

En särskild utredare har fått i uppdrag att förbereda och genomföra ombildningen, liksom även att ansvara för avvecklingen av de befintliga myndigheterna inom polisen (dir. 2012:129). Rikspolisstyrelsen ska biträda den särskilda utredaren i dennes uppdrag (Ju2012/8478/PO).

Överlåtelse av Rikspolisstyrelsens (exklusive Säkerhetspolisens), polismyndigheternas och Statens kriminaltekniska laboratoriums tillgångar och skulder till Polismyndigheten ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 31 december 2014. Polismyndigheten tar över det ansvaret från och med den 1 januari 2015 till den del det inte övertas av Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m.

Omstruktureringskostnader som avser den period Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium fortsatt bedriver verksamhet, dvs. t.o.m. att myndigheterna upphör den 31 december 2014, ska belasta myndigheternas förvaltningsanslag. Förvaltningsanslaget ska dock inte belastas med avsättningar för omstruktureringar som finns kvar i årsredovisningen 2014 och som ska regleras perioden efter den 31 december 2014.

Kostnader för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och/eller som följer av gällande kollektivavtal, får inte finansieras från anslaget.

Ansvaret för att lämna slutlig årsredovisning

Styrelsen för Rikspolisstyrelsen har efter tidpunkten för entledigandet ett fortsatt ansvar för att lämna en slutlig årsredovisning. Redovisningen ska beslutas av den avgående styrelsen och lämnas till regeringen med kopior enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 1 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Styrelsens ansvar omfattar även hantering av revisionsberättelse och rapporter från Riksrevisionen med anledning av den slutliga årsredovisningen enligt 28 § myndighetsförordningen.

3

Uppdrag

Polisens behandling av personuppgifter

Det är av stor vikt att den nya polisdatalagen och dess intentioner får genomslag inom polisen. Vid tillsyn har uppdagats brister avseende personuppgiftsbehandling i polisens kriminalunderrättelseverksamhet. Rikspolisstyrelsen ska i samband med årsredovisningen för 2014 redovisa

 • vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att det inom denna verksamhet finns erforderliga riktlinjer och rutiner för behandling av personuppgifter
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att regelverket inom denna verksamhet efterlevs.

Utvecklad resultatredovisning avseende brottsutbyte

Brottsförebyggande rådet ska i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten utveckla en modell för en sammanhållen resultatredovisning avseende myndigheternas arbete med att återföra vinster av brott. Det pågående arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning ska beaktas vid genomförandet av uppdraget. I arbetet ska också myndighetsöverskridande samverkan som sker på området beaktas. Inom ramen för detta ska Brottsförebyggande rådet vid behov inhämta synpunkter från andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2014.

Urban utveckling

Polismyndigheterna ska delta i det urbana utvecklingsarbetet som samordnas regionalt av länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands, Skånes och Kronobergs län. Arbetet ska utgå från regionala utmaningar och framgångsfaktorer inom det urbana utvecklingsarbetet.

Pågående uppdrag och ännu inte redovisade återrapporteringar

Polisens praxis när det gäller förvarstagande

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att redovisa polisens praxis när det gäller förvarstagande. Uppdraget ska redovisas senast den 1 januari 2014 (Ju2012/546/L4).

EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Rikspolisstyrelsen ska årligen senast den 31 januari 2014 och 2015 redovisa avseende föregående kalenderår, och i det fall ett projekt avförs från aktionsplanen, göra en slutredovisning (Ju2011/7109/PO).

Grov organiserad brottslighet

Resultatet av den särskilda satsningen mot den grova organiserade brottsligheten ska redovisas årligen i samband med årsredovisningen (Ju2008/5776/PO).

Utvecklat prognosarbete

Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Rikspolisstyrelsen i samverkan med Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognosmodellen ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att vidta åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet. Uppdraget ska slutredovisas tillsammans med utvärderingen senast den 31 mars 2014 (Ju2011/5006/PO).

Riskbedömning avseende penningtvätt- och terrorismfinansiering

Rikspolisstyrelsen ska i samverkan med Finansinspektionen m.fl. myndigheter ta fram en nationell riskbedömning avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Redovisningen görs samlat av Finansinspektionen senast den 28 mars 2014 (Fi2012/4457 delvis).

Arbetstidens förläggning

Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur väl polismyndigheterna har anpassat arbetstiden till verksamhetens behov. Redovisningen ska ske per polismyndighet och lämnas senast den 31 mars 2014.

Informationskampanj avseende brott i nära relation

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra en informationskampanj avseende brott i nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget har förlängts och ska redovisas senast den 31 mars 2014 (Ju2011/6520/PO, Ju2013/5789/PO).

Användningen av vissa hemliga tvångsmedel

Rikspolisstyrelsen ska i enlighet med gällande regeringsuppdrag en gång per år, före maj månads utgång, lämna en redogörelse för tillämpningen av bestämmelserna om vissa hemliga tvångsmedel.

Bättre ägareutredningar för fordon som kan bli föremål för förverkande

Rikspolisstyreslen ska tillsammans med Åklagarmyndigheten utarbeta riktlinjer för att förbättra sina metoder och sin samverkan när det gäller att utreda frågor som rör äganderätt till fordon som kan bli föremål för förverkande enligt 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Uppdraget ska redovisas senast den 30 maj 2014 (Ju2012/7289/L5 (delvis)).

Sociala insatsgrupper

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att aktivt stödja arbetet med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. I genomförandet av uppdraget ska Rikspolisstyrelsen samråda med relevanta myndigheter och organisationer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2014 (Ju2013/1370/PO).

Minskad införsel av illegala skjutvapen

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Tullverket att fortsätta det gemensamma arbetet för att minska införseln av illegala skjutvapen. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2014 (Ju2012/8216/PO).

Lagen om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att utvärdera lagen om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott och dess tillämpning. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 december 2014 (Ju2013/851/L4).

Ombildningen av Polisen till en sammanhållen myndighet

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att biträda den av regeringen utsedda särskilda utredaren och i vissa fall, efter utredarens bestämmande, förbereda och genomföra delar av ombildningen av Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna till en sammanhållen myndighet som ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2015. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2014 (Ju2012/8478/PO).

Rättsväsendets informationsförsörjning

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet, Kustbevakningen, Tullverket och Skatteverket att fortsätta arbetet med att samordna informationsförsörjningen i brottmålsprocessen och därigenom utveckla verksamheterna i rättsväsendet. Under 2014 ska Rikspolisstyrelsen bistå Regeringskansliet (Justitiedepartementet) med beräkningar som möjliggör kostnads- och nyttokalkyler.

Utvärdering av trafiknykterhetskontroller i hamnar

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att utvärdera lagen (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2015 (Ju2013/4666/L4).

Europeiska fonden för de yttre gränserna

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att vara nationell ansvarig myndighet för den Europeiska fonden för de yttre gränserna (Ju2007/5083/PO).

Europeiska fonden för inre säkerhet

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att, med förbehåll för att Europaparlamentet och rådet fattar erforderliga beslut, dels utarbeta ett förslag till nationellt flerårigt (2014-2020) program för EU:s Fond för inre säkerhet, dels vara nationell ansvarig myndighet för fonden (Ju2013/1406/PO).

Genomförandet av funktionshinderpolitiken

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att under åren 2011-2015 arbeta enligt de delmål som regeringen har slagit fast i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 (S2011/8810/FST).

Myndighetssamverkan vid internationell fredsfrämjande verksamhet

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att samverka i enlighet med regeringsbeslutet från den 12 september 2013 om myndighetssamverkan för internationell fredsfrämjande verksamhet (UF2013/52812/UD/SP).

Försvarsmaktens helikopterstöd till polisen

Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen ska gemensamt skapa en förmåga som innebär att Försvarsmakten med kort varsel ska kunna stödja polisen med medeltung helikopter i situationer där sådan transport är av större vikt för genomförandet av en polisiär insats. Uppbyggnaden av förmåga och beredskap ska inledas den 1 januari 2014 och ske stegvis. Senast den 1 januari 2016 ska Försvarsmakten ha beredskap att utföra helikoptertransporterna dygnet runt, året om (Fö2013/1312/MFI).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:1

Polisorganisationen (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen21 213 109
ap.1Polisorganisationen (ram)21 213 109
Disponeras av Kammarkollegiet2 000
ap.4Till Kammarkollegiets disposition (ram)2 000
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet65 000
ap.3Polisorganisationen - RKs disposition (ram)65 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Polisorganisationen

Inom anslaget ska Rikspolisstyrelsen tilldela polismyndigheterna medelsramar.

Medel har beräknats för avgifter för Säkerhetspolisens räkning till företagshälsovården och till Arbetsgivarverket.

Medel får tas i anspråk för bidrag till forensisk forskning, Svenska polisidrottsförbundet och andra föreningar som bedriver tjänstenära verksamhet. Medel får också tas i anspråk för bidrag till projekt som bedrivs utanför polisorganisationen men som syftar till att utvärdera polisens verksamhet.  

Polisorganisationen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Rikspolisstyrelsen ska betala totalt 196 000 000  kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

ap.3 Polisorganisationen - RKs disposition

Högst 65 000 000 kronor får användas till att finansiera Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (Ju 2012:16) och dess arbete med att ombilda Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium till en sammanhållen myndighet. 

Anslagssparandet från 2013 får användas för att samordna och utveckla rättsväsendets informationsförsörjning.

ap.4 Till Kammarkollegiets disposition

Högst 5 000 000 kronor får efter beslut av regeringen användas för att finansiera verksamhet som rör Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium.

Anslagssparandet från 2013 får efter beslut av regeringen användas för att samordna och utveckla rättsväsendets informationsförsörjning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Polisorganisationen
ap.1632 3113 %11
ap.203 %0
ap.306 3440
ap.4010 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Polisorganisationen
1:1 ap.41:1 ap.35 000
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 690 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 014 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rikspolisstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-251 750 842
2014-02-251 750 841
2014-03-251 750 841
2014-04-251 750 841
2014-05-251 750 841
2014-06-251 750 841
2014-07-251 750 841
2014-08-251 750 841
2014-09-251 750 841
2014-10-251 750 841
2014-11-251 753 841
2014-12-251 850 846
2015-01-25100 000
Summa21 213 098
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rikspolisstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Polisorganisationen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Stämningsmannadelgivning-355 157-36 00035 00071 000-36 000-427 157
Passhantering89 142144 000609 000545 00064 000297 142
Nationella ID-kort43 92830 00070 00053 00017 00090 928
Summa-222 087138 000714 000669 00045 000-39 087
Uppdragsverksamhet
Statens kriminaltekniska laboratorium-2 409-1 0007 0008 000-1 000-4 409
Tjänsteexport0018 20018 20000
Utbildning av ordningsvakter-29 025-10 0008 00018 000-10 000-49 025
Kontroll av väktarhundar-1 27804004000-1 278
Summa-32 712-11 00033 60044 600-11 000-54 712
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Bevakning av Riksbankens penningtransporter2811-1 628180400220180-1 268
Tillståndsgivning2511-1 291 133-255 00061 000316 000-255 000-1 801 133
Summa-1 292 761-254 82061 400316 220-254 820-1 802 401
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Belopp avseende uppbörd ska redovisas mot inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

Belopp avseende återbetalningar från FN av lån för svenska FN-styrkor ska redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rikspolisstyrelsen får ta emot bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende verksamhet inom området Samhällets krisberedskap.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras360 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras900 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Eva Zimmerman
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet
Socialdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten
samtliga polismyndigheter
Statens kriminaltekniska laboratorium
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
JUSEK
OFR-SPF (Svenska Polisförbundet)
OFR-ST (Statstjänstemannaförbundet)
SACO
SEKO