Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2014-12-11
S2014/7878/SF (delvis)
S2014/8615/SAM (delvis)
Pensionsmyndigheten
Box 38190
10064 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Pensionsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Pensionsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 11, bet. 2013/14:SfU1, rskr. 2013/14:100, prop. 2013/14:1 utg.omr. 12, bet. 2013/14:SfU1, rskr. 2013/14:100, prop. 2014/15:2 utg.omr. 11, bet. 2014/15:FiU11, rskr. 2014/15:33, prop. 2014/15:2 utg.omr. 12, bet. 2014/15:FiU11, rskr. 2014/15:33).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Pensionsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål om pensionsinformation

Pensionsmyndigheten ska verka för att samtliga pensionssparare och pensionärer ska få en samlad bild av hela sin pension med god kvalitet i prognosberäkningarna.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målet. I redovisningen ska ingå:

 • en beskrivning av kvalitet och enhetlighet i prognoserna, samt
 • en beskrivning av vilka informationskanaler som finns för pensionsinformationen och vilken täckning de har.

Mål om konsumentvägledning

Pensionsmyndigheten ska stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter genom att ge vägledning som är anpassad till individens behov och livssituation.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målet. I redovisningen ska ingå de effektmått som Pensionsmyndigheten tidigare har redovisat.

Mål om bostadstillägg och återkravsärenden

Pensionsmyndigheten ska minska tiderna för genomströmning samt öka kvaliteten i handläggningen av ärenden om bostadstillägg till pensionärer och återkravsärenden.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målet.

3

Uppdrag

Bostadstillägg – Övergången till beslut som gäller tills vidare

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur övergången till beslut om bostadstillägg som gäller tills vidare har påverkat kvaliteten i besluten och effektiviteten i handläggningen. Pensionsmyndigheten ska också redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra kvaliteten och effektiviteten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2015.

Utveckla typfallsmått

Pensionsmyndigheten ska utveckla typfallsmått som visar utvecklingen av pension efter skatt för ensamstående. Typfallsmåtten ska inkludera personer födda 1938 och senare, för fyra typfall motsvarande pensionsnivåerna:

 • ”Maximal pension” (hög pension)
 • Genomsnittlig man
 • Genomsnittlig kvinna
 • Garantipensionär

Därutöver kan Pensionsmyndigheten föreslå ytterligare typfall som kan bidra till att ge en bra bild av utvecklingen. Redovisningen ska avse den senaste tioårsperioden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2014.

Mörkertalet inom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Pensionsmyndigheten ska göra en bedömning av storleken på mörkertalen inom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, dvs. hur många pensionärer som har rätt till förmånerna men inte ansöker om dem. Bedömningen ska jämföras med tidigare beräkningar av mörkertalen. Av redovisningen ska framgå skillnader i metod mellan de olika beräkningarna. I redovisningen ska förklaras hur nedräkningarna av den inkomstgrundade pensionen åren 2010–2011 inverkar på mörkertalen. Pensionsmyndigheten ska redogöra för vilka åtgärder som har genomförts för att sänka mörkertalet. Uppdraget ska delredovisas den 1 augusti 2014 och slutredovisas senast den 1 november 2014 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Felaktiga utbetalningar

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar med kontrollrutiner och hur myndigheten avser att utveckla arbetet framöver för att förebygga fel och säkerställa korrekta utbetalningar.
I redovisningen ska ingå:

 • vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att minska oavsiktliga fel från myndigheten eller den sökande,
 • vilka behov myndigheten ser av att stärka kontrollperspektivet i verksamheten och hur myndigheten arbetar med detta, samt
 • hur myndigheten arbetar med att utveckla smarta kontrollsystem.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 augusti 2014.

Jämställdhetsintegrering

Pensionsmyndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att säkerställa att både kvinnors och mäns behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet. Genomförandet ska ske i enlighet med Pensionsmyndighetens plan för jämställdhetsintegrering (dnr S2013/6244/SF). Redovisningen ska innehålla en redogörelse av genomförda aktiviteter, inklusive en ekonomisk redovisning, samt beskriva på vilket sätt erhållna kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet ska tillvaratas i myndighetens verksamhet efter 2014.

Pensionsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 200 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen betalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrev ställt till Pensionsmyndigheten och det diarienummer som detta beslut har.

Övrig återrapportering

Rapporteringen ska ske i årsredovisningen om inte annat anges.

Kvalitet i handläggningen

Pensionsmyndigheten ska redovisa kvaliteten i handläggningen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra kvaliteten. Pensionsmyndigheten ska även redovisa automatiseringsgrad för respektive process samt pågående och planerat arbete med att utveckla automatiseringen.

Möten med pensionssparare och pensionärer

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur man möter pensionssparare och pensionärer i olika kanaler. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten strukturerar informationsverksamheten för att tillgodose olika pensionssparare och pensionärers behov av information.

Samverkan med Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten ska tillsammans med Försäkringskassan redovisa hur samverkan mellan myndigheterna har fungerat och hur myndigheterna planerar den framtida samverkan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 24 februari 2015.

Samverkan med Finansinspektionen och Konsumentverket

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten har samverkat med Finansinspektionen och Konsumentverket för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden.

Digital samverkan

Pensionsmyndigheten ska redogöra för hur myndigheten arbetar för att nå målen i regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning, N2012/6402/ITP.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Prognoser lämnas senast:

 • 16 januari
 • 21 februari
 • 5 maj
 • 28 juli
 • 27 oktober

Vid prognostillfällena ska följande redovisas, om inte annat anges:

 • preliminärt utfall för 2013 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan om statens budget (endast den 16 januari),
 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 16 januari),
 • prognoser för 2014 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionsystemet vid sidan av statens budget, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2015–2018, 
 • prognoser för balanstalet för 2015–2018,
 • prognoser för inkomstindex för 2015–2018,
 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser,
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller,
 • genomsnittsålder för uttag av pension (redovisas endast den 5 maj),
 • prognosen för ackumulerad skuld till Riksgäldskontoret avseende räntekontokredit enligt 7 kap. 4 § budgetlagen (2011:203) och hur skulden belastar anslag, respektive AP-fonderna och premiepensionssystemet, samt
 • användningen av den särskilda krediten enligt 7 kap. 6 § budgetlagen (2011:203).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1:1

Garantipension till ålderspension (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten16 359 400
ap.2Garantipension till ålderspension (ram)16 359 400

Villkor för anslag 1:1

ap.2 Garantipension till ålderspension

Anslaget får användas för utgifter för garantipension till ålderspension, hustrutillägg samt särskilt pensionstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten13 059 200
ap.2Efterlevandepension till vuxna (ram)13 059 200

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Efterlevandepension till vuxna

Anslaget får användas för utgifter för omställningspension, förlängd omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension samt för utgifter för garantipension till dessa förmåner enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:3

Bostadstillägg till pensionärer (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten8 383 700
ap.2Bostadstillägg till pensionärer (ram)8 383 700

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Bostadstillägg till pensionärer

Anslaget får användas för utgifter för bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg till pensionärer enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Äldreförsörjningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten761 312
ap.2Äldreförsörjningsstöd (ram)761 312

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Äldreförsörjningsstöd

Anslaget får användas för utgifter för äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken.

2:1

Pensionsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten532 396
ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag (ram)532 396

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

Anslaget får användas för Pensionsmyndighetens förvaltningsutgifter.

Pensionsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Pensionsmyndigheten ska därför betala totalt 38 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:5

Barnpension och efterlevandestöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten910 784
ap.1Barnpension och efterlevandestöd (ram)910 784

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Barnpension och efterlevandestöd

Anslaget får användas för utgifter för barnpension och efterlevandestöd enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:7

Pensionsrätt för barnår (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten6 732 310
ap.1Pensionsrätt för barnår (ram)6 732 310

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Pensionsrätt för barnår

Anslaget får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift för pensionsrätt för barnår enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslaget avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2014 om 6 177 605 318 kronor och ett regleringsbelopp för 2011 om 554 704 682 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Garantipension till ålderspension
ap.2817 970Inget0
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna
ap.2652 960Inget0
1:3 Bostadstillägg till pensionärer
ap.2419 185Inget0
1:4 Äldreförsörjningsstöd
ap.233 895Inget0
2:1 Pensionsmyndigheten
ap.115 9723 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:5 Barnpension och efterlevandestöd
ap.150 472Inget0
1:7 Pensionsrätt för barnår
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)220 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 357 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)8 000 000
- varav SPECIAL8 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)

Av räntekontoramen enligt 7 kap. 4 § budgetlagen avser 1 023 716 000 kronor skuld för uppbyggnad av premiepensionssystemet.

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Krediten ska tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handel med fondandelar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Pensionsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2544 366
2014-02-2544 366
2014-03-2544 366
2014-04-2544 366
2014-05-2544 366
2014-06-2544 366
2014-07-2544 366
2014-08-2544 366
2014-09-2544 366
2014-10-2544 366
2014-11-2544 366
2014-12-2544 370
Summa532 396
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Pensionsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna127 44863 987487 504495 993-8 489182 946
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet-1 137 500118 687495 500324 520170 980-847 833
Administration för fondinformation/fondförvaltare002 5002 50000
Administrativ service001 5101 51000
Administration av Frivillig pension och Sjömanspension001 8811 88100
Summa-1 010 052182 674988 895826 404162 491-664 887
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna

Ersättning för administration av ålderspension från Första - Fjärde AP-fonderna. Ersättningen bestäms av regeringen och dras från pensionsspararnas inkomstpensionskonton.

Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet

Ersättning för administration av ålderspension från premiepensionssystemet. Ersättningen bestäms av regeringen och dras från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton.

Administration för fondinformation/fondförvaltare

Avgifter från fondförvaltare enligt 64 kap. socialförsäkringsbalken disponeras av myndigheten. Pensionsmyndigheten får besluta om avgifterna upp till full kostnadstäckning.

Administrativ service

Enligt förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten får uppdrag relaterade till administrativa tjänster för Min Pension i Sverige AB utföras. Myndigheten får ta ut avgifter för verksamheten upp till full kostnadstäckning, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet ska helt täckas med avgifter som tas ut från pensionsspararnas premiepensionskonton för administration av premiepensionssystemet. Från dessa medel ska även tidigare uppbyggnadskostnader av den avvecklade Premiepensionsmyndigheten och delar av uppbyggnadskostnaderna för Pensionsmyndigheten finansieras. Fram till dess att full kostnadstäckning uppnås finansieras viss del av verksamheten genom kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret. Full kostnadstäckning ska uppnås 2018.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Årsredovisning
Pensionsmyndigheten ska upprätta årsredovisning enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Dock ska värdering av placeringstillgångar (och motsvarande skulder) ske enligt bestämmelserna i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Premiepensionsverksamheten ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultaträkningen, vilken ska utgöra ett sammandrag av resultaträkningen
enligt bestämmelserna i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS).

Inkomstpensionens finansiella ställning och utveckling ska redovisas i ett
särskilt avsnitt i resultatredovisningen. Denna del av redovisningen
baseras på uppgifter från berörda aktörer som var och en ansvarar för
sina respektive delar av redovisningen. Då uppgifter från Första-Fjärde
AP-fonderna är preliminära, ska reglering till slutligt utfall framgå i
nästföljande års sammanställda redovisning.

Försäkringskassan har redovisningsansvar för de av Pensionsmyndighetens fordringar som Försäkringskassan enligt 9 kap 3a § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken har ansvar för i övrigt. I not till balansräkningen i årsredovisningen och delårsrapporten ska framgå storleken på de utestående fordringar som redovisas hos Försäkringskassan men som avser Pensionsmyndighetens verksamhet.

Delårsrapport
Pensionsmyndighetens delårsrapport ska kompletteras med en särskild
redovisning för premiepensionsverksamheten enligt Finansinspektionens
föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag
(FFFS).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. För anslagen 1:1 Garantipension till ålderspension, 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna, 1:3 Bostadstillägg till pensionärer, 1:4 Äldreförsörjningsstöd samt 1:5 Barnpension och efterlevandestöd gäller följande villkor:

Av 7 § förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner framgår att pension och annan förmån betalas ut genom Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten ska månadsvis till Försäkringskassan överföra de medel som behövs för att täcka de utbetalningar som Försäkringskassan gjort för Pensionsmyndighetens räkning. Redovisning mot anslag ska ske på den månad då utbetalningarna till förmånstagarna görs.

2. Statlig ålderspensionsavgift för Försvarsmakten ska 2014 tillgodogöras inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Cecilia Ryberg








Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet/ESA
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försäkringskassan
Inspektionen för socialförsäkringen
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Statens tjänstepensionsverk
Konsumentverket
Finansinspektionen
Försvarsmakten
Sjunde AP-fonden
Sveriges Kommuner och Landsting
Landsorganisationen i Sverige
Tjänstemännens Centralorganisation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Svenskt Näringsliv