Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2014-12-18
UF2014/80409/UD/SP
Kriminalvården
Slottsgatan 78
601 80 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.20 Internationell civil krishantering – del till Kriminalvården
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 7, bet. 2013/14:UU2, rskr. 2013/14:127).

Regeringen har den 19 december 2013 beslutat regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende ifrågavarande anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården24 600
ap.20Internationell civil krishantering - del till Kriminalvården (ram)24 600

Villkor för anslag 1:1

ap.20 Internationell civil krishantering - del till Kriminalvården

Anslagsposten får användas för att ställa svensk personal till förfogande för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

DAC:s riktlinjer

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Kriminalvården ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Prognoser

Kriminalvården ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. I samband med dessa ska Kriminalvården inkomma till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på respektive insats. I samband med prognosen i oktober ska myndigheten redovisa den del av medlen under anslagsposten som används till förvaltningskostnader. Prognoserna lämnas i Hermes den 16 januari, den 21 februari, den 5 maj, den 28 juli samt den 27 oktober enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Insatser

Kriminalvården ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP), för FN:s fredsbevarande insatser och till andra insatser som specificeras nedan. Av medlen får  16,6 miljoner kronor användas för personalbidrag till följande insatser:

EU:s rättsstatsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo), minst 0,02 miljoner kronor.

FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO), minst 1,8 miljoner kronor.

FN:s insats i Liberia (UNMIL), högst 6,0 miljoner kronor.

FN:s insats i Sydsudan (UNMISS), högst 7,2 miljoner kronor.

FN:s insats i Elfenbenskusten (UNOCI), högst 3,6 miljoner kronor.

FN:s insats i Centralafrikanska republiken (MINUSCA), minst 0,30 miljoner kronor.

FN:s stödinsats i Libyen (UNSMIL).

FN:s stödinsats i Somalia (UNSOM).

Uppföljning till EU:s rättsstatsinsats i Irak (EUJUST LEX Irak), högst 3,0 miljoner kronor. Genomförandet av insatsen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Insatsnära verksamhet

Av medlen får högst 3,3 miljoner kronor användas för insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

I syfte att stödja EU:s och FN:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Kriminalvården ställa personal till förfogande med ett långsiktigt perspektiv till dessa organisationers högkvarter i Bryssel respektive New York till en kostnad om högst 1,8 miljoner kronor. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, exempelvis EU:s koncept för besökande experter, Civilian Response Team (CRT) eller FN:s instrument för att matcha utbud och efterfrågan på civilt kapacitetstöd inom freds- och statsbyggande (CAPMATCH). Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet). Verksamheten ska i första hand finansieras genom omfördelning av medel tilldelade genom detta regleringsbrev.

Förvaltningskostnader

Av medlen får högst 2,9 miljoner kronor användas för förvaltningskostnader.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.2003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Camilla Norström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet KRIM
Justitiedepartementet PO
Justitiedepartementet DOM
Justitiedepartementet Å
Utrikesdepartementet AF
Utrikesdepartementet EU
Utrikesdepartementet MENA
Utrikesdepartementet PLAN
Utrikesdepartementet RS
Utrikesdepartementet USTYR
Försvarsdepartementet SSK
Försvarsdepartementet SSP
Försvarsdepartementet MFI
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Folke Bernadotteakademin
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Polismyndigheten
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Åklagarmyndigheten