Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2014-12-18
U2014/7479/GV
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:13
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:13 Utveckling av vuxenutbildning m.m. för budgetåret 2014. (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:13

Utveckling av vuxenutbildning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet9 162
ap.3Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet (ram)9 162
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet0
ap.1Utveckl. vux.utbildn - RKs disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:13

ap.3 Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet.

Medlen får användas efter beslut av Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:13 Utveckling av vuxenutbildning m.m.
ap.10Inget0
ap.32763 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:13 Utveckling av vuxenutbildning m.m.
1:13 ap.21:13 ap.34
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:13 Utveckling av vuxenutbildning m.m.
ap.2ram
På regeringens vägnar
Aida Hadzialic
Karin Edholm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket