Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:11

2014-12-18
UF2014/80415/UD/SP
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.12 Internationell civil krishantering – del till Rikspolisstyrelsen
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 7, bet. 2013/14:UU2, rskr. 2013/14:127, prop. 2013/14:99 utg.omr. 7, bet. 2013/14:FiU21, rskr. 2013/14:316).  

Regeringen har den 19 december 2013 samt den 24 april, 19 juni och 18 september 2014 beslutat regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende ifrågavarande anslag.

 

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen173 200
ap.12Internationell civil krishantering - del till Rikspolisstyrelsen (ram)173 200

Villkor för anslag 1:1

ap.12 Internationell civil krishantering - del till Rikspolisstyrelsen

Anslagsposten får användas för att ställa svensk personal till förfogande för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).
 
DAC:s riktlinjer
Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Rikspolisstyrelsen ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.
 
Prognoser
Rikspolisstyrelsen ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. I samband med dessa ska Rikspolisstyrelsen inkomma till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på respektive insats. I samband med prognosen i oktober ska myndigheten redovisa den del av medlen under anslagsposten som används till förvaltningskostnader. Prognoserna lämnas i Hermes den 16 januari, den 21 februari, den 5 maj, den 28 juli samt den 27 oktober enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.


Insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik med flera

Rikspolisstyrelsen ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik med flera insatser. Av medlen fördelas 73,8 miljoner kronor för personalbidrag till följande insatser:

EU:s gränsstödsinsats i Moldavien och Ukraina (EUBAM
Moldavien/Ukraina), minst 2 miljoner kronor

EU:s övervakningsinsats i Georgien (EUMM Georgien), minst 2,9 miljoner kronor

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo), högst 31,7 miljoner kronor

EU:s polisinsats i Afghanistan (EUPOL Afghanistan), minst 30,6 miljoner kronor

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS).

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Niger (EUCAP SAHEL
Niger).

Rådgivare till polisreformverksamheten i Afghanistan, minst 2,5 miljoner kronor

EU:s polisinsats i Demokratiska republiken Kongo (EUPOL DRK), högst 0,2 miljoner kronor

EU:s gränsövervakningsinsats i Libyen (EUBAM Libyen)

EU:s rättsstödsinsats i Irak (EULEX Irak), högst 0,5 miljoner kronor

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina)

FN:s fredsbevarande insatser

Rikspolisstyrelsen ska ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande insatser. Av medlen fördelas 56,2 miljoner kronor för personalbidrag till följande FN:s insatser:

FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo
(MONUSCO), minst 5,7 miljoner kronor

FN:s insats i Liberia (UNMIL), högst 27,4 miljoner kronor

FN:s insats i Sydsudan (UNMISS), minst 12,9 miljoner kronor

Internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala (CICIG),
högst 4,3 miljoner kronor

FN:s insats i Afghanistan (UNAMA)

FN:s insats i Somalia (UNSOM)

FN:s stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA)

OSSE:s insatser

Rikspolisstyrelsen ska ställa personal till förfogande för OSSE:s fältmissioner och insatser. Av medlen fördelas 11 miljoner kronor för personalbidrag fördelat på följande vis:

Centralasien och Södra Kaukasien
Till fältmissionerna/insatserna i någon av följande länder: Armenien, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan ska Rikspolisstyrelsen bidra med ett personalbidrag om minst 2,8 miljoner kronor.

Europa exklusive Södra Kaukasien
Till fältmissionerna/insatserna i någon av följande länder: Albanien,
Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Montenegro och Serbien ska Rikspolisstyrelsen bidra med ett personalbidrag om högst 5 miljoner kronor. 

Till OSSE:s särskilda observatörsmission i Ukraina ett personalbidrag om minst 2 miljoner kronor.

OSSE:s gränsövervakningsmission i Ryssland.

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser får högst 9 miljoner kronor användas för annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Rikspolisstyrelsen ställa personal till förfogande med ett långsiktigt perspektiv till dessa organisationers högkvarter i Bryssel, New York respektive Wien till en kostnad om högst   0,2 miljoner kronor. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet(Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält, exempelvis EU:s koncept för besökande experter, Civilian Response Teams (CRT) eller FN:s instrument för att matcha utbud och efterfrågan på civilt kapacitetstöd inom freds- och statsbyggande (CAP MATCH). Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet). Verksamheten ska i första hand finansieras genom omfördelning av medel tilldelade genom detta regleringsbrev.

Förvaltningskostnader

Av medlen får högst 23 miljoner kronor användas till förvaltningskostnader.

 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Camilla Norström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, PO
Justitiedepartementet, DOM
Justitiedepartementet, Å
Justitiedepartementet, KRIM
Utrikesdepartementet, AF
Utrikesdepartementet, AME
Utrikesdepartementet, ASO
Utrikesdepartementet, EC
Utrikesdepartementet, EKO
Utrikesdepartementet, EU
Utrikesdepartementet, MENA
Utrikesdepartementet, USTYR
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, RS
Försvarsdepartementet, SSK
Försvarsdepartementet, SSP
Försvarsdepartementet, MFI
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Folke Bernadotteakademin
Försvarsmakten
Kriminalvården
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Åklagarmyndigheten