Sök-funktionen är tillfälligt avstängd på grund av underhåll.
Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:25

2014-12-18
UF2014/80014/UD/USTYR (delvis)
UF2014/80450/UD/SP

Kriminalvården
601 80 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 20 Internationell civil krishantering - del till Kriminalvården
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 7, bet. 2014/15:UU2, rskr. 2014/15:75).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården28 000
ap.20Internationell civil krishantering - del till Kriminalvården (ram)28 000

Villkor för anslag 1:1

ap.20 Internationell civil krishantering - del till Kriminalvården

Anslagsposten ska användas för att ställa svensk personal till förfogande för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Myndigheten ska bidra med personal till insatserna i enlighet med strategin för internationell civil krishantering som regeringen beslutade den 11 september 2014 (UF2014/56358/UD/SP) och i enlighet med regeringens beslut den 12 september 2013 (UF 2013/52812/UD/SP) om samverkan mellan myndigheter som deltar i fredsfrämjande verksamhet.

Under året ska Kriminalvården särskilt prioritera ett nära samarbete med FN i syfte att stärka Sveriges förhållande till FN och dess medlemsstater.

 

DAC:s riktlinjer

Medlen ska endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Kriminalvården ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

 

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. I samband med dessa ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten per organisation och insats samt redovisa myndighetens totala förvaltningskostnad. Prognoserna lämnas i Hermes den 20 januari, den 20 februari, den 5 maj, den 27 juli samt den 26 oktober enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

 

Insatser inom ramen för EU

Myndigheten ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik med flera insatser. Av medlen fördelas 1,3 miljoner kronor för personalbidrag på följande vis:

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina), högst 1,3 miljoner kronor

  

 

 

Insatser inom ramen för FN m.m.

Myndigheten ska ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande insatser direkt eller indirekt och andra insatser. Av medlen fördelas 14,8 miljoner kronor för personalbidrag till FN-insatser på följande vis:

FN:s stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA), högst 2,5 miljoner kronor

FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO), minst 4 miljoner kronor

FN:s insats i Liberia (UNMIL), minst 6,5 miljoner kronor

FN:s insats i Somalia (UNSOM), minst 1 miljoner kronor

FN:s stabiliseringsinsats i Centralafrikanska republiken (MINUSCA), minst 0,5 miljoner kronor

 

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas 7,7 miljoner kronor till annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

I syfte att stödja EU:s och FN:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Kriminalvården ställa personal till förfogande med ett långsiktigt perspektiv till någon av dessa organisationers högkvarter till en kostnad om högst 1,3 miljoner kronor. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

 

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält. Till detta hör även avveckling av svenskt personalbidrag i UNMISS. Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

 

Förvaltningskostnader

Av medlen får högst 2,8 miljoner kronor användas till förvaltningskostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.2003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Camilla Norström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet KRIM
Justitiedepartementet PO
Justitiedepartementet DOM
Justitiedepartementet Å
Utrikesdepartementet AF
Utrikesdepartementet MENA
Utrikesdepartementet RS
Utrikesdepartementet USTYR
Försvarsdepartementet SSK
Försvarsdepartementet SI
Försvarsdepartementet MFI
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Folke Bernadotteakademin
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Polismyndigheten
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Åklagarmyndigheten