Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:14

2014-12-18
UF2014/80015/UD/FIM (delvis)
UF2014/80437/UD/FIM
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2:6 Bidrag till standardiseringen
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:6 Bidrag till standardiseringen för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:66).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:6

Bidrag till standardiseringen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet31 055
ap.1Bidrag till standardiseringen (ram)31 055

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Bidrag till standardiseringen

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition, utbetala medlen till Sveriges standardiseringsförbund med en fjärdedel per kvartal med början i januari 2014.

Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges standardiseringsförbunds verksamhet för budgetåret 2014.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:6 Bidrag till standardiseringen
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Hedvig Landahl
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, KO
Utrikesdepartementet, IH, RS, PLAN, EKO
Försvarsdepartementet, MFU, SSK
Finansdepartementet, BA
Miljödepartementet, MM
Näringsdepartementet, FIN, KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sveriges Standardiseringsförbund
Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd, SKA-rådet
SIS Swedish Standards Institute
SEK Svensk Elstandard
Informationstekniska standardiseringen ITS