Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:27

2014-12-18
UF2014/80014/UD/USTYR (delvis), UF2014/80453/UD/SP
Polismyndigheten
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 12 Internationell civil krishantering - del till Polismyndigheten
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 7, bet. 2014/15:UU2, rskr. 2014/15:75).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Polismyndigheten175 000
ap.12Internationell civil krishantering - del till Polismyndigheten (ram)175 000

Villkor för anslag 1:1

ap.12 Internationell civil krishantering - del till Polismyndigheten

Anslagsposten ska användas för att ställa svensk personal till förfogande för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Myndigheten ska bidra med personal till insatserna i enlighet med strategin för internationell civil krishantering som regeringen beslutade den 11 september 2014 (UF2014/56358/UD/SP) och i enlighet med regeringens beslut den 12 september 2013 (UF2013/52812/UD/SP) om samverkan mellan myndigheter som deltar i fredsfrämjande verksamhet.

Under året ska Polismyndigheten särskilt prioritera ett nära samarbete med FN i syfte att stärka Sveriges förhållande till FN och dess medlemsstater. Myndigheten ska även stödja FN:s översyner av fredsbevarande operationer.


DAC:s riktlinjer


Medlen ska endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Polismyndigheten ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

 
Prognoser


Polismyndigheten ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. I samband med dessa ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten per organisation och insats samt redovisa myndighetens totala förvaltningskostnad. Prognoserna lämnas i Hermes den 20 januari, den 20 februari, den 5 maj, den 27 juli samt den 26 oktober enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

 

Insatser inom ramen för EU

Polismyndigheten ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Av medlen fördelas 67 miljoner kronorför personalbidrag på följande vis:

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina), minst 3 miljoner kronor

EU:s gränsstödsinsats i Moldavien och Ukraina (EUBAM
Moldavien/Ukraina), minst 3 miljoner kronor

EU:s övervakningsinsats i Georgien (EUMM Georgien), minst 8 miljoner kronor

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo), högst 20 miljoner kronor

EU:s polisinsats i Afghanistan (EUPOL Afghanistan), högst 25 miljoner kronor

EU:s gränsstödsinsats i Palestina (EUBAM Rafah), högst 10 miljoner kronor

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS), minst 3 miljoner kronor

EU:s gränsövervakningsinsats i Libyen (EUBAM Libyen), högst 2 miljoner kronor

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Niger (EUCAP SAHEL
Niger), minst 1 miljon kronor

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Mali (EUCAP SAHEL Mali), minst 1 miljoner kronor

 

Insatser inom ramen för FN m.m.

Polismyndigheten ska ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande insatser direkt eller indirekt och andra insatser. Av medlen fördelas 56 miljoner kronorför personalbidrag till FN-insatser på följande vis:

FN:s stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA), minst 5 miljoner kronor

FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo
(MONUSCO), minst 6 miljoner kronor

FN:s insats i Afghanistan (UNAMA), högst 3 miljoner kronor

FN:s insats i Liberia (UNMIL), minst 18 miljoner kronor 

FN:s insats i Somalia (UNSOM), högst 2 miljoner kronor

FN:s instas i Sydsudan (UNMISS), minst 13 miljoner kronor

Internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala (CICIG), högst 3 miljoner kronor

 

Insatser inom ramen för OSSE

Polismyndigheten ska ställa personal till förfogande för OSSE:s fältmissioner och insatser. Av medlen fördelas 13  miljoner kronor för personalbidrag på följande vis: 

OSSE:s fältnärvaro i Centralasien, Södra Kaukasien och Östeuropa, särskilt till OSSE:s civila observatörsinsats i Ukraina, minst 4 miljoner kronor

OSSE:s fältnärvaro i Västra Balkan, högst 6 miljoner kronor

 

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas 14 miljoner kronor till annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Polismyndigheten ställa personal till förfogande med ett långsiktigt perspektiv till dessa organisationers högkvarter till en kostnad om högst 2 miljoner kronor. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

 

Kortare insatser under budgetåret
Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält. Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

 

 

 

Förvaltningskostnader
Av medlen får högst 23 miljoner kronor användas till förvaltningskostnader.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Camilla Norström
Kopia till

Statsrådsberedningen, inernrevisionen
Justitiedepartementet, PO
Justitiedepartementet, DOM
Justitiedepartementet, Å
Justitiedepartementet, KRIM
Utrikesdepartementet, AF
Utrikesdepartementet, AME
Utrikesdepartementet, ASO
Utrikesdepartementet, EC
Utrikesdepartementet, EKO
Utrikesdepartementet, EU
Utrikesdepartementet, MENA
Utrikesdepartementet, USTYR
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, RS
Försvarsdepartementet, SSK
Försvarsdepartementet, SSP
Försvarsdepartementet, MFI
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Folke Bernadotteakademin
Försvarsmakten
Kriminalvården
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Åklagarmyndigheten