Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:25

2014-12-18
Ju2014/7797/SIM
Ju2014/7804/SIM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:9 Ramöverneskommelse om migrationspolitik
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:9 Ramöverenskommelse om migrationspolitik för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 8, bet. 2014/15:SfU4, rskr. 2014/15:49).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagstyp
1:9 (2014) Ramöverenskommelse om migrationspolitik
ap.1 (2014)ram
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Marie Olausson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret