Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:10

2014-12-18
UF2014/80015/UD/FIM (delvis)
UF2014/80424/UD/IH
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:66).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet20 517
ap.2Avgifter till internationella handelsorganisationer (ram)20 517

Villkor för anslag 2:5

ap.2 Avgifter till internationella handelsorganisationer

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet. Anslagsposten får användas för utgifter för avgifter och bidrag till samt särskilda insatser med anledning av Sveriges deltagande i följande internationella handelsorganisationer.

- Världshandelsorganisationen (WTO)

- Internationella rådet för samarbete på tullområdet (WCO)

- Internationella Tulltariffbyrån (I.C.T.B.)

- Internationella Byrån för Utställningar i Paris (BIE)

Medlen får betalas ut i sin helhet vid ett tillfälle per organisation.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer
ap.22 052Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Lena Jern
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utrikesdepartementet, RS, PLAN, EKO, FIM, IH
Finansdepartementet, BA
Riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen