Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2014-12-18
S2013/1676/SF
S2014/943/SF
S2014/7714/SF m.fl.
Se bilaga 1
Inspektionen för socialförsäkringen
Box 202
10124 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Inspektionen för socialförsäkringen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för socialförsäkringens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15 utg.omr. 10, bet. 2014/15:SfU1, rskr. 2014/15:46).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Inspektionen för socialförsäkringen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska med sin verksamhet bidra till utveckling av socialförsäkringen, så att den på bästa sätt motsvarar kvinnors respektive mäns och samhällets behov och krav på rättssäkerhet, likabedömning samt effektivitet. Detta ska ske genom myndighetens systemtillsyn samt effektivitetsgranskning inom socialförsäkringsområdet.

3

Uppdrag

Om särskilda skäl föreligger kan de regeringsuppdrag som lämnas i regleringsbrevet efter överenskommelse mellan Socialdepartementet och ISF rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges för respektive uppdrag.

Genomgång av lagstiftning inom assistansersättningen

Med utgångspunkt från ISF:s tidigare granskningar och förmånens ökade volymer ska myndigheten genomlysa och konkretisera de problem som finns med nuvarande lagstiftning som berör assistansersättning. I analysen ska även en genomgång av relevanta domar, utredningar samt Försäkringskassans vägledning och rutiner göras. Analysen ska fokuseras på eventuella brister i nuvarande lagstiftning och dess tillämpning. Det kan exempelvis avse avsaknad av bestämmelser där sådana bedöms nödvändiga, bestämmelser i socialförsäkringsbalken som tillämpas men inte är anpassade till denna förmån och bestämmelser som inte tillämpas. Inom ramen för uppdraget ska ISF ha kontakt med Försäkringskassan och andra som bedöms kunna bidra till att genomlysa lagstiftningen inom området. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2015.

ISF har sedan tidigare även fått i uppdrag att följa upp nya regler för personlig assistans och assistansersättning (dnr S2013/4380/FST). ISF kan även delredovisa lämpliga delar av nyss nämnda uppdrag inom ramen för detta uppdrag.

Granskning av aktivitetsförmågeutredningar

ISF ska granska Försäkringskassans arbete med aktivitetsförmågeutredningar (AFU). ISF ska granska hur metoden med AFU tillgodoser kravet på en individuell prövning i varje enskilt ärende och att metoden är förenlig med bestämmelserna i 27 kap. 48 § socialförsäkringsbalken, dvs. vid en bedömning mot sådant arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Särskilt ska det referensmaterial som Försäkringskassan tagit fram beträffande olika yrken beaktas. Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 10 augusti 2015. Utöver detta ska ISF även analysera om metoden tar hänsyn till eventuella skillnader mellan kvinnor och män. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016.

Inkomstmått för ålderspension

ISF ska utvärdera om inkomstmåttet som används för beräkning av inkomstindex enligt nuvarande definition är ett bra mått på genomsnittsinkomst enligt de intentioner som fanns när detta mått konstruerades. I uppdraget ingår även att analysera om det finns problem med måttets nuvarande konstruktion samt att undersöka om det finns alternativa definitioner som bättre speglar genomsnittsinkomsten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 26 februari 2016.

Effekter av uttag av tidsbegränsade tjänstepensioner

ISF ska utreda hur de tidsbegränsade uttagen av tjänstepensioner används samt utvärdera effekterna av tidsbegränsade uttag. Främst ska en kartläggning göras om vilka personer det är som gör sådana uttag, hur stor del som tas ut tidsbegränsat och hur uttagsmönstren har utvecklats över tid. Med utgångspunkt i uttagsbeskrivningen ska en utvärdering göras av vilka konsekvenserna blir främst vad gäller pensionärernas ekonomi och för pensionsbeteenden. Därtill ska konsekvenserna för statens budget till följd av påverkan på socialförsäkringsförmåner och skatter analyseras. Redovisning och analys ska så långt möjligt vara könsuppdelad.

En första redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2015. Denna redovisning ska även innehålla en plan för genomförande av återstående delar av uppdraget. När den första redovisningen har inkommit, beslutar regeringen om tidpunkt för slutredovisningen.

Kartläggning och analys av tillämpningen av artikel 12 och 13 i förordning (EG) nr. 883/2004

ISF ska kartlägga och analysera myndigheternas tillämpning av lagvalsreglerna i artikel 12 (utsändning) och 13 (arbete i flera länder), i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Fokus bör i första hand läggas på Försäkringskassans och Skatteverkets verksamheter, men även andra myndigheter vars verksamhet berörs, exempelvis Pensionsmyndigheten och Arbetsmiljöverket, bör belysas.

I uppdraget ingår att särskilt beskriva hanteringen av inkomna intyg på blankett A1 (intyg om tillämplig lagstiftning), myndigheternas tillämpning av de aktuella bestämmelserna samt deras möjligheter att följa upp specifika ärenden. ISF ska även kartlägga Försäkringskassans ärendehantering vid utfärdande av blankett A1 för personer som ska omfattas av svensk lagstiftning. I uppdraget ingår också att beskriva de svenska myndigheternas möjligheter till samarbete och kommunikation, både sinsemellan och i förhållande till myndigheter i andra medlemsstater. I detta hänseende är det av särskild betydelse att belysa eventuella hinder för ett sådant samarbete.

ISF ska i sin analys särskilt lyfta fram områden där det finns utrymme för förbättrade nationella rutiner och där ISF ser behov av en förändrad nationell tillämpning av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. I de fall ISF bedömer att behovet av förbättringar kräver ändringar i de nationella regelverken ska detta särskilt lyftas fram.

Uppdraget ska genomföras i löpande dialog med Socialdepartementet. I arbetet ska ISF också ha kontakt med utredningen Svensk social trygghet i en internationell värld (S2014:17). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 oktober 2015.

Prognoser

ISF ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen under 2015:

  • 20 januari
  • 20 februari
  • 5 maj
  • 27 juli
  • 26 oktober

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Tidigare lämnade uppdrag

 

Effekter av tidsgränserna i sjukförsäkringen. (Regleringsbrev 2013)

27 februari 2015 och 18 juni 2015.

Kvalitet i beslut om tillfällig föräldrapenning och underhållsstöd. (Regleringsbrev 2013)

4 maj 2015 och 2 november 2015.

Uppdrag att följa upp nya regler för personlig assistans och assistansersättningen. (S2013/4380/FST)

15 december 2015 och 15 december 2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för socialförsäkringen64 219
ap.1Inspektionen för socialförsäkringen (ram)64 219

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen
ap.11 9273 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)12 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 580
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för socialförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-255 352
2015-02-255 352
2015-03-255 352
2015-04-255 352
2015-05-255 352
2015-06-255 352
2015-07-255 352
2015-08-255 352
2015-09-255 352
2015-10-255 352
2015-11-255 352
2015-12-255 347
Summa64 219
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för socialförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Inspektionen för socialförsäkringen
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Johanna Hjalmarsson
Kopia till

Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EA
Finansdepartementet/FMA
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Försäkringskassan
Skatteverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Pensionsmyndigheten
Arbetsmiljöverket
Konjunkturinsitutet
Sveriges Kommuner och Landsting

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:5, 2014-12-18

Diarienummerförteckning

S2013/1676/SF
S2014/943/SF
S2014/7714/SF
S2014/8827/SAM (delvis)