Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2014-12-22
M2014/2972/S
(delvis)
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:10 Klimatanpassning
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:10 Klimatanpassning för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 20, bet. 2014/15:MJU1, rskr. 2014/15:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:10

Klimatanpassning (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet40 000
ap.3Klimatanpassning - del till Lantmäteriet (ram)40 000
Disponeras av Statens geotekniska institut13 000
ap.2Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut (ram)13 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län33 000
ap.4Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Uppsala (ram)33 000
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap13 000
ap.1Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)13 000
Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut14 000
ap.5Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (ram)14 000
Disponeras av Kammarkollegiet2 000
ap.8Klimatanpassning - del till Kammarkollegiet (ram)2 000
Disponeras av regeringen0
ap.6Klimatanpassning - del till Regeringskansliet (ram)0

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Anslagsposten får användas för klimatanpassningsinsatser inom myndighetens ansvarsområde såsom karteringar, konsekvensbedömningar och riskhanteringsplaner avseende översvämningar, skyfall, värmeböljor, skogsbrand samt ras- och skred.

ap.2 Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut

Anslagsposten får användas för klimatanpassningsinsatser inom myndighetens ansvarsområde genom ras- och skredriskkarteringar, karteringar av erosionsrisker, metodutveckling samt nyttiggörande och komplettering av material från utförda ras- och skredriskkarteringar. Av anslaget får högst 800 000 kronor användas för finansiering av samordning och harmonisering av befintliga underlag som rör ras, skred och erosion samt framtagande av vägledning för användarna av de olika befintliga kartunderlagen som myndigheter tillhandahåller.

ap.3 Klimatanpassning - del till Lantmäteriet

Anslagsposten får användas för att ta fram en rikstäckande markmodell med täta och noggranna höjddata, vilket är ett viktigt planeringsunderlag för klimatanpassningsändamål. Av anslaget får högst 800 000 kronor användas för informationsinsatser om projektet. Anslaget får även användas för utgifter för investering i en ny teknisk lösning för lagring och tillhandahållande av höjddata.

ap.4 Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Uppsala

Länsstyrelsen har en central roll i arbetet med anpassningen till ett förändrat klimat. Anslagsposten får användas för att stödja länsstyrelserna i samordningen av det lokala och regionala arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.

Länsstyrelsen i Uppsala län fördelar medlen till samtliga länsstyrelser.

ap.5 Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Anslagsposten ska användas för att finansiera verksamheten vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning med minst 7 000 000 kronor, såsom att samla, sprida och tillgängliggöra kunskap om klimatanpassning, framtagande av beslutsunderlag, information och publikationer samt deltagande i utåtriktade aktiviteter, internationella möten och omvärldsbevakning.

Därutöver får högst 7 000 000 kronor användas för finansiering av annan verksamhet vid SMHI som syftar till att öka tillgången till klimatinformation och beslutsunderlag om klimatanpassning för att därmed stödja länsstyrelser, kommuner och landsting med anpassning till ett förändrat klimat. I detta ingår finansiering till följande insatser:

  • framtagande av länsvisa klimatanalyser baserade på FN:s klimatpanels (IPCC) nya klimatscenarier
  • framtagande av riktlinjer för beräkning av dimensionerande havsnivåer för olika delar av Sverige för dagens och framtidens klimatförhållanden
  • genomförande av en studie om metod för beräkning av värsta möjliga korttidsnederbörd (skyfall).

ap.8 Klimatanpassning - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:10 Klimatanpassning
ap.1990Inget0
ap.2390Inget0
ap.3390Inget0
ap.41 200Inget0
ap.5420Inget0
ap.60Inget0
ap.860Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:10 Klimatanpassning
ap.350 00022 00015 0005 0002018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beställningsbemyndigandet för 2015 får användas först efter beslut av regeringen.

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-251 083
2015-02-251 083
2015-03-251 083
2015-04-251 083
2015-05-251 083
2015-06-251 083
2015-07-251 083
2015-08-251 083
2015-09-251 083
2015-10-251 083
2015-11-251 083
2015-12-251 087
Summa13 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.2Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut
På regeringens vägnar
Åsa Romson
Kerstin Grönman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
länsstyrelserna
Statens geotekniska institut
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut