Socialdepartementet


Regeringsbeslut
VIII:4

2014-12-18
S2014/8774/SAM (delvis)
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lantmäteriet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Lantmäteriets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 18, bet. 2014/15:CU1, rskr. 2014/15:44).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Lantmäteriet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning

Förrättningsverksamheten ska kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret ska vara aktuell och tillförlitlig.

Återrapportering Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (se bilaga), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Under förutsättning att relevant information kan tillföras bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Mål Informationsförsörjning

Informationsförsörjningen ska vara av god kvalitet, rikstäckande, långsiktig, stabil och säker. Användningen av den grundläggande geografiska informationen och fastighetsinformationen ska öka och komma till nytta hos fler användare och inom fler användningsområden.

Återrapportering Informationsförsörjning

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (se bilaga), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Där det är relevant bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Mål Inskrivningsverksamhet

Inskrivningsverksamheten ska kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret ska vara aktuell och tillförlitlig.

Återrapportering Inskrivningsverksamhet

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (se bilaga), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Under förutsättning att relevant information kan tillföras bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Uppdragsverksamhet

Myndighetssamverkan för att tillgodose totalförsvarets krav ska ges hög prioritet. Myndighetssamverkan i form av biståndsfinansierad tjänsteexport som regleras i ramavtal med Sida samt tjänsteexport genom tillhandahållande av resurser till Swedesurvey AB ska prioriteras i den mån det är förenligt med målen för övrig verksamhet.

Lantmäteriet ska redovisa omfattningen av de i 12 § förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet tillåtna verksamheterna.

Intäkts- och kostnadsredovisning

Lantmäteriet ska i årsredovisningen ange hur och i vilken omfattning anslag, avgifter respektive övrig finansiering används och fördelas på olika verksamheter.

Inom verksamheten Informationsförsörjning ska redovisningen bl.a. delas upp på uppbyggnad och förvaltning respektive tillhandahållande samt på geografisk information och fastighetsinformation. Av redovisningen ska även framgå omfattningen av det tillhandahållande som sker inom ramen för geodatasamverkan. Inom Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning ska framgå hur förvaltningsanslaget fördelas på olika verksamheter.

Avgiftsbelagd verksamhet

Den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisas fördelad på
•förrättningsverksamhet,
•uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning,
•pantbrevsregistrering,
•grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, samt
•uppdragsverksamhet.
Inom uppdragsverksamheten ska tjänsteexport respektive uppdrag för totalförsvarets myndigheter särredovisas.

Registrering av detaljplaner i fastighetsregistret

Lantmäteriet ska redovisa tiden från det att en detaljplan vinner laga kraft till det att den finns registrerad i fastighetsregistret. Av rapporteringen ska regionala och lokala skillnader framgå, samt de åtgärder Lantmäteriet vidtar för att säkerställa att ingen plan förblir oregistrerad.

Inspirearbetet

Lantmäteriet har bl.a. samordningsansvar och kontaktpunktsansvar enligt förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation och har tilldelats medel från anslag 1:11 Inspire utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård. Lantmäteriet ska i delårsrapport och årsredovisning rapportera vilka kostnader man haft för samordningsansvaret och kontaktpunktsansvaret och för att stödja eller bidra till andra informationsansvarigas Inspirearbete.

It för en grönare förvaltning

Lantmäteriet ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015 (dnr. N2010/3482/ITP). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Underlätta bredbandsutbyggnad

Lantmäteriet ska med utgångspunkt i den analys som görs i rapporten Markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad och de observationer som myndigheten i övrigt gör inom förrättningsverksamheten redovisa hur man bidrar till kunskaps- och informationsförsörjningen vad avser markåtkomst vid bredbandsutbyggnad, och eventuella inte tidigare identifierade problem som bedöms vara av strategisk betydelse för bredbandsutbyggnaden.

Nationell höjdmodell

Lantmäteriet ska i delårsrapport och årsredovisning redovisa hur arbetet med en nationell höjdmodell framskrider och vilka delar av landet som skannats respektive editerats.

Utgiftsprognoser

Lantmäteriet ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

20 januari
20 februari
5 maj
27 juli
26 oktober

3

Uppdrag

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet ska, med utgångspunkt från kostnadsutvecklingen för inskrivningsverksamheten, fastighetsdataverksamheten och fastighetsregistreringen senast den 1 mars 2015 redovisa vilka avgiftsändringar som krävs för att full kostnadstäckning ska uppnås. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och ska avse 2014.

Geodatarådet

Lantmäteriet ska utvärdera Geodatarådets funktion och lämna de förslag till förändringar i rådets uppdrag och sammansättning som myndigheten finner lämpliga. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 27 mars 2015.

Politiken för global utveckling (PGU)

Lantmäteriet ska redovisa tre frågor inom myndighetens arbetsområde som myndigheten bedömer har betydelse för genomförandet av Sveriges politik för global utveckling (PGU). Redovisningen ska beskriva hur myndigheten arbetar med dessa frågor i sin verksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 27 mars 2015.

Stöd till regeringens arbete med forskning och innovation

Lantmäteriet ska med utgångspunkt i vad myndigheten observerat i sitt löpande arbete och i samband med särskilda uppdrag redovisa och motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer vara av störst strategisk betydelse inom myndighetens verksamhetsområde. Lantmäteriet ska ange om de frågor man prioriterar har relevans ur ett jämställdhetsperspektiv. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2015.

Geografisk information i 3D

Lantmäteriet ska med den redovisning som lämnats som svar på regeringsuppdraget kring kart- och bildinformation i tre dimensioner (3D) (dnr S2013/7203/PBB) som grund etablera den samverkan med andra offentliga geodataproducenter som föreslås i redovisningen och inom ramen för denna samverkan etablera ett ramverk för offentlig geografisk information i 3D. Uppdraget ska redovisas senast i Lantmäteriets delårsrapport, en lägesredovisning ska dock lämnas i Lantmäteriets budgetunderlag senast den 1 mars 2015.

Haninge kommun ny lantmäterimyndighet

Regeringen har den 21 november 2013 beviljat Haninge kommuns ansökan att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet och från den     1 januari 2015 överta ansvaret för lantmäteriverksamheten inom kommunen. Lantmäteriet får i uppdrag att vid behov genom rådgivning stödja Haninge kommun inför övertagandet och därefter genom tillsyn säkerställa att den nya myndigheten i alla avseenden fullgör sina uppgifter. Uppdraget ska avrapporteras i samband med myndighetens delårsrapport 2015.

Underlag för lantmäterimyndigheternas medverkan i plangenomförandet

Lantmäteriet ska utarbeta ett vägledande underlag för fullgörandet av de nya bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) om lantmäterimyndigheternas medverkan i den kommunala planprocessen och i plangenomförandet. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2015.

Fastighetsregisterkartan

Lantmäteriet ska efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting genomföra en övergång till rikstäckande digital registerkarta i enlighet med regeringens bedömning i prop. 2009/10:224. Övergången ska vara genomförd senast den 31 december 2017.

Förordnanden om avstående av mark

Lantmäteriet ska identifiera sådana områden som omfattas av förordnanden enligt 6 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) och motsvarande förordnanden enligt äldre plan- och byggnadslagstiftning och som inte har blivit rättsligen genomförda med stöd av tillämpning av fastighetsbildningslagstiftningen. Lantmäteriet ska i samverkan med de kommuner som har egen lantmäterimyndighet enligt lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet informera berörda sakägare om gällande förordnanden och om den lagstiftning som träder i kraft den   1 januari 2015 som berör de aktuella förordnandena. Informationen ska omfatta vilka åtgärder som kan vidtas i syfte att trygga de rättigheter som förordnandet har avsett att tillförsäkra. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:8

Lantmäteriet (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet502 699
ap.1Lantmäteriet (ram)502 699

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Lantmäteriet

Anslagsposten får användas av Lantmäteriet för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar 7 § 1–4 p. motsvarande högst 6 000 000 kronor för 2015.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:8 Lantmäteriet
ap.115 1113 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)275 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)210 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2541 892
2015-02-2541 892
2015-03-2541 892
2015-04-2541 892
2015-05-2541 892
2015-06-2541 892
2015-07-2541 892
2015-08-2541 892
2015-09-2541 892
2015-10-2541 892
2015-11-2541 892
2015-12-2541 887
Summa502 699
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Lantmäteriet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offenligrättslig verksamhet
Förrättningsverksamhet-10 91626 000649 000649 000015 084
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet-20 1421 00084 00085 000-1 000-20 142
Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning14 0047 00095 00095 000021 004
I "Uppdragsverksamhet" ingår -20 588 000 kr som är ett underskott från bolagisering av Metria000000
Summa-6 1388 000179 000180 000-1 000862
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Grundläggande geografisk information och fastighetsinformation56 2184 000351 000350 0001 00061 218
Pantbrevsregistrering16 872-12 00029 00029 00004 872
Summa73 090-8 000380 000379 0001 00066 090
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offenligrättslig verksamhet
Expeditionsavgifter251100270 000270 00000
Samfällighetsföreningsregister2531002 0002 00000
Summa00272 000272 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet är uppbördsmyndighet för stämpelskatt och expeditionsavgifter som beslutas av inskrivningsmyndigheten. Uppbördsintäkter ska redovisas mot inkomsttitel 9341 Stämpelskatt respektive 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Användarfinansieringen av fastighetsinformation och geografisk information (se prop. 2005/06:5, s. 50–54), som ska bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift, uppdatering och utveckling av system, databaser och information, får för 2015 uppgå till högst       250 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Mehmet Kaplan
Lars Arell
Kopia till

Internrevisionen Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket
Sjöfartsverket
Statistiska centralbyrån
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Trafikverket
Vetenskapsrådet
Sveriges Kommuner och Landsting
Haninge kommun
Swedesurvey AB