Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 5

2014-12-18
A2014/4437/DISK
A2014/4407/SV (delvis)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17801
118 94 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 13, bet. 2014/15:AU1, rskr. 2014/15:61).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor29 418
ap.1Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans (ram)8 320
ap.2Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (ram)7 298
ap.3Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (ram)12 000
ap.7Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans (ram)1 800
Disponeras av Kammarkollegiet7 180
ap.4Insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter (ram)1 680
ap.5Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (ram)5 500
Disponeras av Socialstyrelsen2 000
ap.8Insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter (ram)2 000
Disponeras av Regeringskansliet/Arbetsmarknadsdepartementet10
ap.11Del i genomförande av hbt-strategi, disponeras av Socialdepartementet (ram)10

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.

ap.2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

ap.3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Av dessa medel får högst 500 000 kronor användas för administrativa kostnader.

ap.4 Insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter

Anslagsposten avser finansiering av insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter. Efter rekvisition till Kammarkollegiet betalas engångsvis bidrag ut enligt följande:

  • 500 000 kronor till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att genomföra insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer i enlighet med regeringens beslut avseende regleringsbrev för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2015. Rekvisition ska ha inkommit till Kammarkollegiet senast den 1 december 2015.

Resterande medel får användas efter beslut av Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.5 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Anslagsposten avser finansiering av åtgärder mot diskriminering, rasism och liknande former av intolerans. Efter rekvisition till Kammarkollegiet betalas engångsvis bidrag ut enligt följande:

  • 2 000 000 kronor till Statens skolverk i enlighet med regeringens beslut A/2014/1587/DISK. Med ändring av detta beslut ska Statens skolverk först i samband med slutredovisningen den 1 mars 2018 betala tillbaka medel som inte har använts för uppdraget, som avser åren 2014–2017.
  • 1 000 000 kronor till Diskrimineringsombudsmannen i enlighet med regeringens beslut A/2014/2479/DISK. Med ändring av detta beslut ska Diskrimineringsombudsmannen i samband med slutredovisningen den 1 april 2018 betala tillbaka medel som inte har använts för uppdraget, som avser åren 2014–2017.

Rekvisitionen ska ha inkommit till Kammarkollegiet senast den 1 december 2015.

Resterande medel får användas efter beslut av Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.7 Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska efter rekvisition utbetala 1 800 000 kronor till stiftelsen Exit Fryshuset för den verksamhet som stiftelsen bedriver för att hjälpa människor att lämna nazistiska och rasistiska miljöer. Medlen ska rekvireras senast den 1 november 2015. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning redovisa hur medlen har använts, bl.a. till vilka åtgärder medlen har använts och vilka effekter som har uppnåtts.

ap.8 Insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. Socialstyrelsen får använda högst 100 000 kronor för administrativa kostnader.

ap.11 Del i genomförande av hbt-strategi, disponeras av Socialdepartementet

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Socialdepartementet, och avser finansiering av utredning av åldersgräns för fastställande av könstillhörighet.

 

Utgiftsprognoser

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska för de anslagsdelar myndigheten disponerar redovisa prognoser för åren 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

20 februari

5 maj

26 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.110Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.6ram
ap.9ram
ap.10ram
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Claes Elmgren
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksdagens konstitutionsutskott
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/UC
Socialdepartementet/SAM
Utbildningsdepartementet/S
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolverk
Diskrimineringsombudsmannen
Socialstyrelsen
Kammarkollegiet
Stiftelsen Exit/Fryshuset