Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:13

2014-12-18
UF2014/80015/UD/FIM (delvis)
UF2014/80435/UD/FIM
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2:4 Investeringsfrämjande
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:4 Investeringsfrämjande för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:66).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:4

Investeringsfrämjande (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet57 410
ap.3Sveriges export- och investeringsråd (ram)57 410

Villkor för anslag 2:4

ap.3 Sveriges export- och investeringsråd

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges export- och investeringsråd med en tolftedel per månad. Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges export- och investeringsråds investeringsfrämjande verksamhet för budgetåret 2015.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:4 Investeringsfrämjande
ap.31 6503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:4 Investeringsfrämjande
2:4 ap.12:4 ap.3100 %
2:4 ap.42:4 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
2:4 Investeringsfrämjande
ap.1ram
ap.4ram
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Sofia Granqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, EKO, KOM, FIM KULT/NSU, PLAN, RS
Finansdepartementet, BA
Landsbygdsdepartementet, LB
Näringsdepartementet, ENT, FIN, RT, KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Exportkreditnämnden
Kommerskollegium
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
samtliga länsstyrelser
Tillväxtverket
AB Svensk Exportkredit
Sveriges export- och investeringsråd
Visit Sweden
Samverkansorganen