Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:12

2014-12-18
UF2014/80015/UD/FIM (delvis)
UF2014/80433/UD/FIM
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2:3 Exportfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:66).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:3

Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet217 000
ap.1Sveriges export- och investeringsråd (ram)215 000
ap.7Till regeringens disposition (ram)2 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet26 889
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)16 889
ap.3Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU (ram)0
ap.6Projektexportfrämjande (ram)10 000

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Sveriges export- och investeringsråd

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges export- och investeringsråd med en tolftedel per månad. Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges export- och investeringsråds exportfrämjande verksamhet för budgetåret 2015.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.

ap.3 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för insatser till stöd för Sverigeprofilering genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU). Beloppet utbetalas till NSU efter rekvisition.

ap.6 Projektexportfrämjande

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för främjande av svenska företags affärsmöjligheter kopplade till projektexport och andra typer av offentligt upphandlade affärer.

ap.7 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.121 650Inget0
ap.2822Inget0
ap.30Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Sofia Granqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, AF
Utrikesdepartementet, AME
Utrikesdepartementet, ASO
Utrikesdepartementet, EC
Utrikesdepartementet, EU
Utrikesdepartementet, MENA
Utrikesdepartementet, USTYR
Utrikesdepartementet, IH
Utrikesdepartementet, KOM
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, EKO
Finansdepartementet, BA
Landsbygdsdepartementet, LB
Näringsdepartementet, ENT
Näringsdepartementet, FIN
Näringsdepartementet, MK
Näringsdepartementet, RT
Näringsdepartementet, KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Exportkreditnämnden
Kommerskollegium
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Tillväxtverket
samtliga lönade utlandsmyndigheter
samtliga länsstyrelser
Samverkansorganen
Sveriges export- och investeringsråd
AB Svensk Exportkredit
Almi företagspartner AB
Visit Sweden AB