Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2014-12-22
L2014/3112/EV (delvis)
Havs- och vattenmyndigheten
Box 11930
40439 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:7
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 för budgetåret 2015 (prop. 2014/15 utg.omr. 23, bet. 2014/15:MJU2, rskr. 88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:7

Ersättningar för viltskador m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten20 000
ap.3Bidrag för att förebygga skador orsakade av säl och för att ersätta inträffad sådan skada (ram)20 000

Villkor för anslag 1:7

ap.3 Bidrag för att förebygga skador orsakade av säl och för att ersätta inträffad sådan skada

1. Havs- och vattenmyndigheten ska fördela hela anslagspost 3 som bidrag till länsstyrelserna. Länsstyrelserna får endast använda medlen inom länet för bidrag till den som utför skadeförebyggande åtgärder eller ersättning till den som drabbats av skada av vilt enligt 11 § viltskadeförordningen (2001:724). Bidragen till länsstyrelserna ska betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:7 Ersättningar för viltskador m.m.
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Camilla Lehorst
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Miljödepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
länsstyrelserna
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret