Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I7

2014-12-22
A2014/4476/A
A2014/403/A
A2014/4486/SV (delvis)
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Box 210
64122 Katrineholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 14, bet. 2014/15:AU2, rskr. 2014/15:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Återrapporteringar, redovisningar m.m. ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) om inget annat anges.

1

Mål och återrapporteringskrav

Årsredovisning

Myndigheten ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa och analysera resultatet av sin verksamhet fördelat på kvinnor och män.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV). 

- 20 januari 2015

- 20 februari 2015

- 5 maj 2015

- 27 juli 2015

- 26 oktober 2015

3

Uppdrag

IAF ska för 2014 respektive det första kvartalet 2015, redovisa och analysera Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning. Redovisningen ska ske senast den 19 juni 2015.

IAF ska för 2014 respektive det första kvartalet 2015 redovisa och analysera arbetslöshetskassornas sanktioner med anledning av de underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning. Redovisningen ska innefatta antalet och andelen underrättelser som har lett till någon form av åtgärd samt handläggningstiden för prövade underrättelser. Redovisningen ska ske senast den 7 augusti 2015.

Försäkringskassan har genom regeringsbeslut den 5 mars 2009 fått i uppdrag att i samverkan med IAF kvartalsvis redovisa myndighetens arbete med införandet av det nationella IT-stöd som ska möjliggöra anslutning till det kommande gemensamma elektroniska utbytet av socialförsäkringsinformation inom EU (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI). IAF ska, utöver vad som anges i regeringsbeslutet, redogöra för arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens arbete med införandet av EESSI. Redogörelsen ska lämnas två gånger per år: den 31 mars och den 30 september 2015.

IAF ska inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshets-
kassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Underlaget ska innehålla förslag på vilka arbetslöshetskassor som enligt beräkningsprinciperna i nedanstående beslut bör erhålla bidraget 2015 och förslag till bidragsnivå för respektive arbetslöshetskassa. I regeringsbeslut (A2009/2009/AE) finns principerna för beräkning av bidraget. Dessa principer ska också ligga till grund för IAF:s beräkning. Uppdraget ska redovisas senast den 5 juni 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:8

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen63 418
ap.1Förvaltningskostnader (ram)63 418

1:9

Bidrag till administration av grundbeloppet (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen54 490
ap.3Bidrag till utbetalning av grundbeloppet (ram)54 490

Villkor för anslag 1:9

ap.3 Bidrag till utbetalning av grundbeloppet

1. Anslagsbeloppet får användas till delfinansiering av nödvändiga administrationskostnader som Alfa-kassan har för handläggningen av grundförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor för dem som inte är anslutna till kassan och inte är medlemmar i en annan arbetslöshetskassa.

2. IAF ska med en tolftedel per månad betala ut anslagsbeloppet till Alfa-kassan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
ap.11 9033 %0
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-255 285
2015-02-255 285
2015-03-255 285
2015-04-255 285
2015-05-255 285
2015-06-255 285
2015-07-255 285
2015-08-255 285
2015-09-255 285
2015-10-255 285
2015-11-255 285
2015-12-255 283
Summa63 418
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Ricky Ifwarsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen, huvudkontoret
Försäkringskassan, huvudkontoret
Statens tjänstepensionsverk
Centrala studiestödsnämnden
Migrationsverket
Skatteverket
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Arbetslöshetskassornas samorganisation